ชุดใหญ่เคาะ 6 จังหวัด พื้นที่ควบคุมสูงสุด

เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 29 เม.ย. 2564 นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์

การแพร่กระจายของ CV หรือ ศบค. แถลงข่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่กระจายของ CV-19

ครั้งที่ 6/2564 ถึงการปรับระดับของพื้นที่สถานการณ์ย่อยในพื้นที่ทั่วราชอาณาจักร

มีหลักเกณฑ์ในการปรับ โดยพิจารณาหลายเหตุผลร่วมกัน ดังนี้

1. ลักษณะการระบาดในชุมชน โดยพิจารณาจากจำนวน และความต่อเนื่องพื้นที่ควบคุมสูงสุด

และเข้มงวด มีผู้ป่วยมากกว่า 100 รายต่อวัน ใน 1 สัปดาห์พื้นที่ควบคุมสูงสุด มากกว่า 10 รายต่อวัน ใน 1 สัปดาห์

2. จังหวัดที่มีพื้นที่ติดกับพื้นที่ที่พบการระบา ดอย่างต่อเนื่อง มากกว่า 1 จังหวัด

3. จังหวัดที่มีการระบา ดในกลุ่มเสี่ย งที่มีโอกาสแพร่เชื้ อได้ง่าย

4. จังหวัดที่ติดกับชายแดน และเคยมีผู้ติดเชื้ อเดินทางเข้ามา

ทั้งนี้ จึงต้องมีการปรับสีของพื้นที่ โดยเพิ่มพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) 6 จังหวัด

ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. เป็นต้นไป ดังนี้

กรุงเทพทหานคร

ชลบุรี

เชียงใหม่

นนทบุรี

ปทุมธานี

สมุทรปราการ

สำหรับมาตรการสำคัญในพื้นที่สีแดงเข้ม ประกอบด้วย

1. ให้พื้นที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดชลบุรี จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี

และจังหวัดสมุทรปราการ รวม 6 จังหวัด เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

2. ห้ามการจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจำนวนรวมกันมากกว่า 20 คน

3. มาตรการควบคุมสำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด กำหนดยกระดับมาตรการควบคุมแบบบูรณาการขึ้นเพิ่มเติม

สำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

(1) ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มให้จำหน่ายอาหาร และเครื่องดื่มในลักษณะของการนำกลับไปบริโภคที่อื่นได้เท่านั้น

โดยงดการบริโภคอาหาร เครื่องดื่ม เครื่องดื่มที่มีแอล กอฮอ ล์ในร้าน และเปิดให้บริการได้จนถึงเวลา 21.00 น.

(2) สนามกีฬา สถานที่เพื่อการออกกำลังกาย ยิม ฟิตเนส ให้ปิดให้บริการ ยกเว้นสถานที่ใช้เป็นเอกเทศตามกฎหมายว่า

ด้วยโร คติดต่อ ส่วนสนามกีฬาหรือสถานที่เพื่อการออกกำลังกายประเภทกลางแจ้ง หรือที่ตั้งอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้ง สามารถปิดให้

บริการได้ไม่เกินเวลา 21.00 น. และสามารถจัดการแข่งขันกีฬาได้โดยไม่มีผู้ชมในสนาม

สำหรับการแข่งขันกีฬาที่เคยได้รับอนุญาตจากนายกรัฐมนตรีให้จัดการแข่งขันได้

เมื่อได้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนดแล้วให้สามารถจัดการแข่งขันได้ต่อไป

(3) ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ หรือสถานประกอบการอื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน

ให้เปิดดำเนินการได้ตามเวลาปกติของสถานที่นั้นๆ จนถึงเวลา 21.00 น. โดยให้จำกัดจำนวนผู้ใช้บริการ

และงดเว้นการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ยกเว้นส่วนที่เป็นตู้เกม เครื่องเล่น ร้านเกม และสวนสนุก ที่งดการให้บริการ

(4) ร้านสะดวกซื้อ ซุปเปอร์มาร์เก็ต ตลาดนัดกลางคืน ตลาดโต้รุ่ง ถนนคนเดิน ให้เปิดดำเนินการได้ตามเวลาปกติของ

สถานที่นั้นๆ แต่ไม่เกินเวลา 23.00 น. สำหรับร้านหรือสถานที่ซึ่งตามปกติเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

ให้เริ่มเปิดดำเนินการได้ในเวลา 04.00 น.

(5) การงดการเดินทางออกนอกพื้นที่ ให้ประชาชนที่อยู่ในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดงดการ

เดินทางออกนอกพื้นที่โดยไม่มีเหตุจำเป็น เพื่อลดการเดินทางที่อาจเสี่ย งต่อการติด

ข้อมูลsiamstreet

อ่านเพิ่มเติม