ธ.ก.ส.ช่วยเกษตรกร แก้หนี้นอกระบบ

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบกับการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน

รวมทั้งเกษตรกรที่ไม่สามารถขายผลผลิตทางการเกษตรได้ส่งผลทำให้รายได้ลดลงหรืออาจไม่มีรายได้ซึ่งนำ

ไปสู่การกู้เงินนอกระบบได้นั้น ล่าสุด ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. ออก 3

โครงการสินเชื่อแก้หนี้นอกระบบให้กับเกษตรกร ประกอบด้วย

1.โครงการสินเชื่ออาชีพเสริมเพิ่มรายได้เพื่อสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำให้กับลูกค้าผู้กู้สินเชื่อตามโครงการแก้ไขหนี้นอกระบบ

ให้สามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้นจากการประกอบอาชีพเสริมโดยผ่านการฝึกอบรมความรู้หรือทักษะจากสถาบันการศึกษาหรือ

หน่วยงานของรัฐหรือเอกชน- วงเงินกู้รายละไม่เกิน 50,000 บาท- อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0 ต่อปี ในช่วง 6 เดือนแรก

และตั้งแต่เดือนที่ 7 เป็นต้นไปอัตราดอกเบี้ยร้อยละ MRR ต่อปี (ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ย MRR เท่ากับร้อยละ 6.50)

– ระยะเวลาชำระหนี้ไม่เกิน 10 ปี

– ระยะเวลาโครงการตั้งแต่บัดนี้ – 31 มีนาคม 2566

2.โครงการชำระดีมีวงเงิน (Smart Cash) สำหรับลูกค้าผู้กู้สินเชื่อตามโครงการแก้ไขหนี้นอกระบบ

ที่ชำระหนี้ตรงตามระยะเวลาที่กำหนดและมีเหตุจำเป็นต้องใช้เงินฉุกเฉิน เพื่อป้องกันการก่อหนี้นอกระบบ

สนับสนุนเงินเครดิตหมุนเวียนผ่านบัตร ATM

– ให้กู้สูงสุดรายละไม่เกิน 50,000 บาท

– อัตราดอกเบี้ยร้อยละ MRR + (0 ถึง 3) ต่อปี ระยะเวลาชำระหนี้ไม่เกิน 12 เดือนนับจากวันกู้

– รับสิทธิประโยชน์ผ่านการคุ้มครองสินเชื่อกรณีเสียชีวิต รายละไม่เกิน 50,000 บาท

– ลูกค้าที่มีความต้องการสินเชื่อสามารถแจ้งความประสงค์ขอสินเชื่อได้ผ่านช่องทาง LINE Official BAAC Family

3.โครงการแก้หนี้นอกระบบของเกษตรกรและบุคคลในครอบครัว สำหรับชำระหนี้นอกระบบที่เกิดจากเกษตรกรลูกค้า

คู่สมรส บุตร บิดามารดาของเกษตรกรลูกค้าหรือของคู่สมรสซึ่งอยู่ในอุปการะของเกษตรกรลูกค้า

-วงเงินกู้ไม่เกินรายละ 100,000 บาท

– เว้นแต่กรณีมีวัตถุประสงค์ในการสงวนที่ดินทำกินที่ลูกหนี้ใช้ที่ดินในการจำนองไม่เกินรายละ 150,000 บาท

– อัตราดอกเบี้ย 12% ต่อปี ระยะเวลาชำระหนี้ 10 ปี สูงสุดไม่เกิน 12 ปี

– รับสิทธิประโยชน์ความคุ้มครองสินเชื่อกรณีเสียชีวิตรายละไม่เกิน 100,000 บาท และการคืนดอกเบี้ยใน 30%

ของดอกเบี้ยที่ชำระหนี้ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดโครงการฯ

ได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือที่ Call Center 02-555-0555

ข้อมูลthansettakij

อ่านเพิ่มเติม