รวมมาตรการพักชำระหนี้รถยนต์ ค่าผ่อนรถ ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

รวมข้อมูลเงื่อนไขและมาตรการพักชำระหนี้รถยนต์ ช่วยเหลือพักชำระค่าผ่อนรถ พักหนี้รถยนต์ จากธนาคาร สถาบันการเงิน ไฟแนนซ์

สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบด้านการเงินเนื่องจากวิกฤต COVID-19 ระบาด

สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 หรือ เชื้อไวรัสโคโรนา

ในประเทศไทยยังคงอยู่ในระยะที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นเมื่อดูจากรายงานจำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มจำนวนมากขึ้นติดต่อกันมาหลายวัน

โดยรัฐบาลและหน่วยงานต่าง ๆ ได้พยายามออกมาตรการเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดให้ได้

ไล่ตั้งแต่การให้คำแนะนำ ขอความร่วมมือ ไปจนถึงประกาศให้งดกิจกรรมและให้สถานบริการ ห้างสรรพสินค้า หยุดทำการ

แน่นอนว่ามาตรการทั้งหลายได้ส่งผลกระทบกับการใช้ชีวิตประจำวัน และยิ่งกว่านั้นยังส่งผลไปถึงเรื่องของรายได้และการดำรงชีวิตของหลาย ๆ คนด้วย

ซึ่งพร้อมกันนั้นภาคส่วนที่เกี่ยวข้องก็ได้มีแนวทางในการช่วยเหลือเพื่อเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ

รวมถึงในส่วนของผู้ขับขี่รถยนต์ที่ยังคงมีภาระต้องชำระหนี้สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์

หรือเรียกง่าย ๆ ว่ายังคงต้องจ่ายค่าผ่อนรถอยู่ ก็จะได้รับการช่วยเหลือจากธนาคารและสถาบันการเงินหรือไฟแนนซ์

ที่ได้ออกมาตรการเพื่อช่วยเหลือในลักษณะของการพักชำระหนี้

หรือผ่อนผันให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤต COVID-19 ครั้งนี้ด้วยเช่นกัน

รวมมาตรการพักชำระหนี้รถยนต์ ค่าผ่อนรถ สำหรับผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

ธนาคารธนชาติ

พักชำระหนี้รถยนต์

รายละเอียดการลด/พักชำระหนี้รถยนต์

ประเภทสินเชื่อรถยนต์ใหม่, สินเชื่อรถยนต์ใช้แล้ว และสินเชื่อรถแลกเงิน สามารถขอพักชำระหนี้ได้สูงสุดไม่เกิน 6 เดือน (Skip Payment) และ/หรือขยายระยะเวลาผ่อนชำระไม่เกิน 96 งวด

ประเภทสินเชื่อเล่มแลกเงิน สามารถขอพักชำระหนี้ได้ไม่เกิน 60 วัน

เงื่อนไขที่ต้องมีเพื่อให้ได้สิทธิ์ในการช่วยเหลือจาก Covid-19

ต้องชำระค่าสินเชื่อรถยนต์มาไม่น้อยกว่า 3 งวด

วันค้างตามสัญญาต้องไม่เกิน 60 วัน ณ วันที่แจ้งขอเข้าโครงการ (หากเกิน 60 วัน ต้องชำระค่างวดก่อนถึงเข้าร่วมโครงการได้)

ผู้เช่าซื้อและผู้ค้ำประกันทุกคนที่มีชื่อในสัญญา ต้องมาลงนามในเอกสารพร้อมกัน ณ วันนัดเซ็นสัญญากับธนาคาร

ลูกค้าสามารถยื่นเรื่องได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 – 31 กรกฎาคม 2563

การขยายระยะเวลาผ่อนชำระไม่เกิน 96 งวด ไม่รวมสินเชื่อเล่มแลกเงิน

กรณีขอขยายระยะเวลา ให้เป็นไปตามประกาศหลักเกณฑ์การขยายระยะเวลาการผ่อนชำระเช่าซื้อ (Hire Purchase Reschedule)

เอกสารที่ต้องใช้

กรอกแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ที่เว็บไซต์ คลิก

สำเนาทะเบียนบ้าน + สำเนาบัตรประชาชน (ผู้เช่าซื้อและผู้ค้ำ) 2 ฉบับ

สำเนาเอกสารเปลี่ยนชื่อ (ผู้เช่าซื้อและผู้ค้ำ) (ถ้ามี) 2 ฉบับ

กรณีผู้มีรายได้ประจำ – เอกสารยืนยันรายได้ เช่น หนังสือรับรองเงินเดือน, statement ย้อนหลัง 3 เดือน

กรณีประกอบธุรกิจส่วนตัว – เอกสารประกอบอาชีพ, เอกสารยืนยันรายได้ หรืออื่น ๆ ที่แสดงว่าได้รับผลกระทบ

เอกสารจดทะเบียนสถานประกอบการหรือเอกสารรับรองจากสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบ

รูปถ่ายกิจการ (กรณีที่ไม่มีหนังสือรับรอง)

ภาพถ่ายรถยนต์ 4 ภาพ ประกอบด้วย ด้านหน้ารถเห็นทะเบียนรถชัดเจน ถ่ายพร้อมเจ้าของรถ, ภาพด้านข้างซ้ายและขวาของตัวรถ, ภาพด้านหลังเห็นทะเบียนรถชัดเจน, พรินต์ประกอบการยื่นขอพักชำระหนี้

ช่องทางการติดต่อ/ดูข้อมูลเพิ่มเติม

โทร. 1770

เว็บไซต์หลักของ ธนาคารธนชาต

เทคนิคการขออนุมัติ

กรอกแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ก่อนเป็นอันดับแรกเพื่อง่ายต่อการตรวจสอบ จากนั้นจึงโทร. ไป 1770 (ต้องโทร. ให้ติดด้วย)

ถ้าโทร. ไม่ติดแนะนำให้ไปที่ธนาคารโดยตรงพร้อมเอกสารเลย

ทำเรื่องเสร็จแล้วกลับบ้านได้ รอรับ SMS ยืนยันคำขอ เพื่อติดต่อกลับธนาคารตามเบอร์ติดต่อในข้อความ SMS เพื่อนัดหมายลงนามสัญญา (ไม่เกิน 5 วัน)

วันที่ทำสัญญาต้องไปทั้งผู้ซื้อและผู้ค้ำ ดังนั้นควรนัดหมายผู้ค้ำให้ทำตัวว่างไว้ด้วย

ธนาคารกสิกรไทย

พักชำระหนี้รถยนต์

รายละเอียดการลด/พักชำระหนี้รถยนต์

ปรับลดยอดผ่อนชำระรายเดือนสูงสุด 60% เป็นระยะเวลาสูงสุด 12 เดือน (ขยายระยะเวลาการผ่อนสูงสุด 7 เดือน) โดยค่าเช่าซื้อส่วนที่เหลือให้ชำระในงวดสุดท้าย

เงื่อนไขที่ต้องมีเพื่อให้ได้สิทธิ์ในการช่วยเหลือจาก Covid-19

เป็นพนักงานในกลุ่มธุรกิจที่ได้รับผลกระทบต่อไวรัสโคโรน่า ดังต่อไปนี้

ธุรกิจทัวร์นำเที่ยว

โรงแรม

ร้านอาหาร

ธุรกิจรับจองที่ตั๋วที่พักและตั๋วโดยสาร

การขนส่งผู้โดยสารทั้งทางอากาศ บก น้ำ เช่น ธุรกิจรถเช่า

ร้านขายของที่ระลึก รวมถึงการค้าอัญมณี และเครื่องประดับ

สปา นวดแผนไทย

ไกด์

แอร์โฮสเตส สจ๊วต

เอกสารที่ต้องใช้

บุคคลธรรมดา

สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง ระบุข้อความ “ขอปรับเงื่อนไขการผ่อนชำระเนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์……….” พร้อมระบุรายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้

เลขที่สัญญาหรือทะเบียนรถ

เบอร์มือถือ/เบอร์โทรศัพท์บ้าน/เบอร์ที่ทำงาน

อาชีพ/แหล่งที่มาของรายได้

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

สถานที่ทำงานปัจจุบัน

รายได้ต่อเดือน

ผลกระทบที่ได้รับ

นิติบุคคล

จดหมายแจ้งความประสงค์ ระบุข้อความ “ขอปรับเงื่อนไขการผ่อนชำระเนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์………” พร้อมระบุรายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้

เลขที่สัญญาหรือทะเบียนรถ

เบอร์มือถือ/เบอร์ที่ทำงาน

ประเภทธุรกิจและแหล่งที่มาของรายได้

ผลกระทบที่ได้รับ

สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน/หนังสือรับรองบริษัท (อายุไม่เกิน 3 เดือน)

สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

เอกสารทุกฉบับ: กรุณาลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม และ ประทับตราบริษัท

ช่องทางการติดต่อ/ดูข้อมูลเพิ่มเติม

K-Contact Center 02-888-8888

KBank Live ผ่าน facebook messenger คลิก

สำหรับช่องทางการส่งเอกสาร

ส่งเอกสารทาง Fax 02-6969966 กด 6 หากเจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารจะมี SMS แจ้งกลับภายใน 1 วันทำการ

ส่งเอกสารทาง E-mail: [email protected] พร้อมแนบไฟล์สกุล PDF หรือ Tiff เท่านั้น

เทคนิคการขออนุมัติ

บางสาขาได้ปิดให้บริการชั่วคราวไปแล้ว ให้เช็คที่หน้าแฟนเพจ KBank Live ก่อนที่จะออกไปธนาคาร จะได้ไม่ไปเสียเที่ยว

เน้นการติดต่อผ่าน facebook messenger จะดีที่สุด

หากเจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารจะมี E-mail ตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

เมื่อทางบริษัทฯ ได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อเพื่อแจ้งผลพิจารณาประมาณ 5 วันทำการ

หากเกินระยะเวลาสามารถติดต่อ K-Leasing Contact Centerโทร. 02-696-9999 ทุกวันทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-17.00 น. เพื่อประสานงานติดตามผลให้ท่านอีกครั้ง

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

พักชำระหนี้รถยนต์

รายละเอียดการลด/พักชำระหนี้รถยนต์

พักชำระหนี้เงินต้น สูงสุดไม่เกิน 6 เดือน

ปรับลดจำนวนเงินผ่อนชำระค่างวด

เงื่อนไขที่ต้องมีเพื่อให้ได้สิทธิ์ในการช่วยเหลือจาก Covid-19

ต้องเป็นผู้ที่มีรายได้ลดลง เนื่องจากผลกระทบของ COVID-19

เอกสารที่ต้องใช้

เขียนใบคำร้องที่ธนาคารโดยตรงหรือเข้าไปกรอกข้อมูลที่ โครงการรับเรื่องจากลูกค้าสินเชื่อที่ได้รับผลกระทบจาก Covid-19 คลิก

รายละเอียดที่ต้องกรอกข้อมูลคือ ชื่อ-นามสกุล, หมายเลขทะเบียนรถ, เลขที่สัญญาเช่า-ซื้อ, อาชีพปัจจุบัน และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ

จากนั้นยื่นใบคำร้องไว้ที่ธนาคาร เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ

ช่องทางการติดต่อ/ดูข้อมูลเพิ่มเติม

call center 1572 หรือ 02-740-7400, 02-627-6010

เทคนิคการขออนุมัติ

เข้าไปกรอกข้อมูลที่ โครงการรับเรื่องจากลูกค้าสินเชื่อที่ได้รับผลกระทบจาก Covid-19 คลิก

โทร. ติดต่อไปที่ 02-627-6010 แล้วกด 4 เลย จะมีเสียงอัตโนมัติบอกว่า ขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่ให้บริการอยู่กรุณารอสักครู่ถ้ารอให้ กด 1 เลย ถ้ายังไม่ติดทำซ้ำไปเรื่อย ๆ จะกว่าจะติด

ถ้าติดแล้ว เมื่อเจ้าหน้าที่รับสาย ให้แจ้งว่าต้องการพักชำระหนี้ เจ้าหน้าที่จะถามข้อมูลส่วนตัว, ข้อมูลรถ และผลกระทบที่ได้รับว่า รายได้ก่อนมี Covid-19 มีเท่าไหร่ และช่วงแพร่ระบาดรายได้ลดลงอย่างไร

จากนั้นจะเจ้าหน้าที่จะสรุปให้ว่าต้องพักเดือนไหน ชำระอีกครั้งเดือนไหน ไม่ต้องยื่นเอกสาร

ถ้าเป็นลูกค้าชั้นดี ไม่เคยผิดนัดชำระ ไม่เคยค้างค่างวดจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

ถ้าอนุมัติแล้ว จะมี SMS ยืนยันอีกครั้งภายใน 30 วัน เก็บไว้เป็นหลักฐานได้

ถ้าโทร. ไม่ติดจริง ๆ ให้แชทผ่าน Facebook messenger ไป เดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่ทักแชทกลับมาเอง แต่อาจรอนานหน่อย อดทนโทร. ไปได้ผลมากกว่า

ธนาคารเกียรตินาคิน

พักชำระหนี้รถยนต์

รายละเอียดการลด/พักชำระหนี้รถยนต์

พิจารณาแนวทางให้ความช่วยเหลือเป็นรายกรณี

เป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

เงื่อนไขที่ต้องมีเพื่อให้ได้สิทธิ์ในการช่วยเหลือจาก Covid-19

ในกรณีที่เป็นลูกค้าชั้นดีและไม่เคยค้างชำระ อาจจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

เอกสารที่ต้องใช้

สามารถเข้าไปกรอกแบบฟอร์มการพักชำระหนี้ผลกระทบจาก Covid-19 ได้เลย คลิก

ไม่ต้องยื่นเอกสารใด ๆ เพิ่มเติมเพราะธนาคารมีข้อมูลเราอยู่แล้ว

ช่องทางการติดต่อ/ดูข้อมูลเพิ่มเติม

กรอกแบบฟอร์มขอพักชำระหนี้รอไว้ได้เลย โทร. ไปไม่มีประโยชน์เพราะติดยากมาก

รอลุ้นรับ SMS แจ้งผลการอนุมัติ ถ้ามั่นใจว่าประวัติดีก็รอข่าวดีได้เลย

แจ้งผลการอนุมัติพักชำระหนี้หรือรายงานความคืบหน้าการดำเนินการ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563

ธนาคารไทยพาณิชย์

รายละเอียดการลด/พักชำระหนี้รถยนต์

พักชำระยอดสูงสุด 6 เดือน

ขยายระยะเวลาออกไปโดยคิดดอกเบี้ยเหมือนเดิม

เงื่อนไขที่ต้องมีเพื่อให้ได้สิทธิ์ในการช่วยเหลือจาก Covid-19

ในกรณีที่เป็นลูกค้าชั้นดี และไม่เคยค้างชำระ ลูกค้าจะได้พักค่างวดเป็นเวลา 6 เดือน

นอกเหนือจากนี่ อาจต้องพิจารณาแนวทางให้ความช่วยเหลือเป็นรายกรณี

เอกสารที่ต้องใช้

พิจารณาเป็นกรณี แต่หลัก ๆ คือ บัตรประชาชนเจ้าของรถ คนค้ำ เลขทะเบียนรถและเลขที่สัญญาเช่าซื้อ

ช่องทางการติดต่อ/ดูข้อมูลเพิ่มเติม

Call Center 02-777-7777

ติดต่อโดยตรงได้ที่สาขาของธนาคารทั่วประเทศ

ตรวจสอบรายชื่อสาขาที่ยังเปิดให้บริการอยู่ได้ที่ SCB EASY App, LINE SCB Connect และที่เว็บไซต์ คลิก

เทคนิคการขออนุมัติ

เนื่องจาก SCB ไม่มีการกรอกข้อมูลผ่านทางออนไลน์ แม้แต่การไปสาขาก็ไม่ช่วยอะไรเพราะเจ้าหน้าที่จะให้เราโทร. ติดต่อเองอยู่ดี ด้งนั้นต้องโทรศัพท์เข้าไปเท่านั้น ปลอดภัยกว่าด้วย

ติดต่อไปที่ 02-777-7777 แล้วกด 4 เลย จะมีเสียงอัตโนมัติบอกว่า ขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่ให้บริการอยู่กรุณารอสักครู่ ถ้ารอให้ กด 0 ถ้ายังไม่ติดทำซ้ำไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะติด

เมื่อติดแล้ว เจ้าหน้าที่จะรับเรื่องไว้ จากนั้นรอติดต่อกลับภายใน 5-10 วัน

โทร. ตอนกลางคืนง่ายกว่ากลางวัน

ธนาคารทิสโก้

รายละเอียดการลด/พักชำระหนี้รถยนต์

ผ่อนปรนการชำระเงินต้นชั่วคราวไม่เกิน 6 เดือน

ลดภาระการผ่อนชำระ

ขยายระยะเวลาการชำระหนี้

ลดค่าธรรมเนียม

เงื่อนไขที่ต้องมีเพื่อให้ได้สิทธิ์ในการช่วยเหลือจาก Covid-19

พิจารณาแนวทางให้ความช่วยเหลือเป็นรายกรณี

เอกสารที่ต้องใช้

สำหรับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจาก Covid-19 ขอให้ผู้เช่าซื้อ/ผู้กู้/ผู้กู้ร่วม/ผู้ค้ำประกัน ทุกท่านนำเอกสารไปยื่นเพื่อประกอบการพิจารณา อย่างละ 2 ชุด ดังนี้

สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้เช่าซื้อ/ผู้กู้

สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ค้ำประกัน

เอกสารรับรองจากทางราชการ (ถ้ามี)

หนังสือรับรองเงินเดือน / สัญญาว่าจ้าง / ทะเบียนการค้า กรณีบุคคลธรรมดา

หนังสือรับรองบริษัท / สัญญาว่าจ้าง / ทะเบียนการค้า กรณีนิติบุคคล

หลักฐานอื่นๆ

ช่องทางการติดต่อ/ดูข้อมูลเพิ่มเติม

02-080-6000 หรือ 02-633-6000 กด 1

เว็บไซต์หลักของ Tisco คลิก

เทคนิคการขออนุมัติ

ยื่นเอกสารได้ที่ธนาคารทิสโก้ ตามสาขาที่ให้บริการในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.

เข้าไปกรอกแบบฟอร์มที่เว็บไซต์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ (ภายในระยะเวลา 2 สัปดาห์)

ช่องทางออนไลน์ไม่ค่อยได้คำตอบ เข้าไปคุยที่สาขาเลยดีที่สุด

โตโยต้า ลีสซิ่ง

พักชำระหนี้รถยนต์

รายละเอียดการลด/พักชำระหนี้รถยนต์

เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

เงื่อนไขที่ต้องมีเพื่อให้ได้สิทธิ์ในการช่วยเหลือจาก Covid-19

ไม่จำกัดอาชีพของลูกค้า

เป็นลูกค้าประวัติการชำระปกติ หรือค้างชำระไม่เกิน 60 วัน (กรณีค้างเกิน 60 วัน ให้ชำระค่างวดให้เหลือยอดค้างไม่เกิน 60 วัน หรือ 2 งวด)

ประเภทสินเชื่อที่ไม่สามารถพักชำระหนี้ได้: Fleet leasing / สมใจ / สมปอง (ปัจจุบันระบบไม่สามารถทำการพักชำระหนี้ลูกค้ากลุ่มดังกล่าวได้)

ระยะเวลา พักชำระหนี้ : สูงสุดไม่เกิน 3 เดือน

ค่าใช้จ่ายในการพักชำระหนี้ : ลูกค้าต้องรับผิดชอบในส่วนของ Overdue VAT และเบี้ยปรับ ซึ่งส่วนนี้เป็นคชจ.ที่เกิดขึ้นก่อนทำการทำพักชำระหนี้ (โดยสามารถยกไปชำระตอนท้ายสัญญาได้)

เอกสารที่ต้องใช้

สำเนาบัตรประชาชน 2 ชุด

ใบปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) 2 ชุด

หนังสือรับรองบริษัท, หจก กรณีนิติบุลคล 2 ชุด

ผู้ซื้อและผู้ค้ำ (ถ้ามี) เซ็นเอกสารแนบท้ายสัญญา *สามารถยกเว้นการเซ็นผู้ค้ำได้กรณีผู้ซื้อชำระหนี้มามากกว่า 40% ของหนี้ทั้งหมด 2 ชุด

ไม่ต้องแสดงเอกสารผลกระทบโควิด

ช่องทางการติดต่อ/ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อผ่านทาง CIS (call center 02-6605555)

เว็บไซต์ของ Toyata Leasing Thailand

เทคนิคการขออนุมัติ

เมื่อลูกค้าได้ติดต่อผ่านทาง CIS แล้ว จะได้รับลิงก์เพื่อทำการยื่นขอพักชำระหนี้ผ่านทาง SMS โดยลูกค้าต้องมี e-mail ส่วนตัวให้ทางบริษัทติดต่อกลับเพื่อนำส่งเอกสารการสมัคร

กรณีที่ลูกค้าไม่มี e-mail ให้ติดต่อผ่าน CIS โดยตรง ทางเจ้าหน้าที่ CIS จะประสานงานกับทางแผนกเพื่อติดต่อลูกค้าต่อไป หรือ ติดต่อที่โตโยต้าลีสซิ่งสาขาต่าง ๆ ทั่วประเทศ, เจ้าหน้าที่ FRA, เจ้าหน้าที่การตลาด AO

สำหรับลูกค้าที่เคยติดต่อ TLT มาก่อนหน้านี้ ที่ TLT ได้ปฏิเสธไป สามารถมาทำพักชำระหนี้ใหม่ได้เช่นเดียวกัน (แต่ต้องเข้าเกณฑ์ด้านบน)

การพักชำระหนี้ครั้งนี้ไม่มีผลเสียต่อประวัติเครดิตบูโรของลูกค้า

เมื่อยื่นเอกสารครบถ้วนเสร็จสิ้น รอผลการอนุมัติผ่านทางsms

ฮอนด้า ลีสซิ่ง

รายละเอียดการลด/พักชำระหนี้รถยนต์

เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

เงื่อนไขที่ต้องมีเพื่อให้ได้สิทธิ์ในการช่วยเหลือจาก Covid-19

พิจารณาจากสายอาชีพและกลุ่มธุรกิจเป็นหลักเช่น

โรงแรม รีสอร์ท ห้องพัก

ทัวร์ ไกด์ การท่องเที่ยว

สายการบิน

ร้านค้าปลอดภาษี duty free

อาชีพนอกเหนือจากนี้อาจไม่ได้รับการอนุมัติ

ผ่อนชำระมาแล้วไม่ต่ำกว่า 1 ปี ไม่เคยผิดนัดชำระ ไม่ค้างค่างวด

เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

เอกสารที่ต้องใช้

เลขทะเบียนรถ (ใช้ตอนกรอกลงทะเบียน)

เลขที่สัญญาเช่าซื้อ (ใช้ตอนกรอกลงทะเบียน)

ช่องทางการติดต่อ/ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤต Covid-19 แจ้งความประสงคฺ์ขอรับการช่วยเหลือ โดยลงทะเบียนยื่นคำร้องผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ที่เดียวเท่านั้น คลิก

เมื่อกรอกแบบฟอร์มแล้ว รอการติดต่อกลับขอเจ้าหน้าที่อย่างเดียว

เทคนิคการขออนุมัติ

ถ้าเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดน่าจะมีโอกาสอนุมัติสูงกว่าปกติ

ราชธานีลิสซิ่ง

ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 สามารถเข้าร่วมโครงการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-431-9000

อีซูซุ- Tri Petch Isuzu Leasing

รายละเอียดการลด/พักชำระหนี้รถยนต์

เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด

เงื่อนไขที่ต้องมีเพื่อให้ได้สิทธิ์ในการช่วยเหลือจาก Covid-19

ผ่อนชำระมาแล้วอย่างน้อย 1 ปี

ไม่เคยค้างค่างวด และไม่เคยผิดนัดชำระเกิน 7 วัน

เอกสารที่ต้องใช้

พิจารณาเป็นกรณี แต่หลัก ๆ คือ บัตรประชาชนเจ้าของรถ คนค้ำ เลขทะเบียนรถและเลขที่สัญญาเช่าซื้อ

ช่องทางการติดต่อ/ดูข้อมูลเพิ่มเติม

โทร. 1336 หรือเบอร์ 02-792-2000

เทคนิคการขออนุมัติ

ช่องทางออนไลน์ไม่ได้ผลทุกช่องทาง

โทร. เข้าที่เบอร์ 02-792-2000 มีโอกาสติดมากกว่า แต่ถ้าไม่เข้าเงื่อนไขคือไม่ผ่านอยู่ดี

Nissan

รายละเอียดการลด/พักชำระหนี้รถยนต์

เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด

เงื่อนไขที่ต้องมีเพื่อให้ได้สิทธิ์ในการช่วยเหลือจาก Covid-19

เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด

พิจารณาแนวทางให้ความช่วยเหลือเป็นรายกรณี

เอกสารที่ต้องใช้

พิจารณาเป็นกรณี แต่หลัก ๆ คือ บัตรประชาชนเจ้าของรถ คนค้ำ เลขทะเบียนรถและเลขที่สัญญาเช่าซื้อ

ช่องทางการติดต่อ/ดูข้อมูลเพิ่มเติม

โทร. 02-207-4000

ssanleasing.co.thอีเมล์ [email protected]

เทคนิคการขออนุมัติ

มีการตอบกลับทาง facebook messenger เป็นรายบุคคล ดังนั้นยิงแชตเข้าไปเรื่อย ๆ อาจโชคดี

โทร. เข้าที่เบอร์ 02-207-4000 จะมีเจ้าหน้าที่รับเรื่องเลยถ้าโทร. ติด แต่ถ้าไม่เข้าเงื่อนไขคือไม่ผ่านอยู่ดี

สำหรับผู้ขับขี่รถยนต์ที่ต้องการใช้สิทธิ์ตามมาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบในช่วงระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

กรุณาติดต่อธนาคารหรือสถาบันการเงินคู่สัญญาเพื่อสอบถามเงื่อนไขและข้อกำหนดต่าง ๆ โดยละเอียดอีกครั้ง

ภาพจาก bangkok-motorshow.com

ข้อมูลจาก bot.or.th, thanachartbank.co.th, krungsri.com, kasikornbank.com, kiatnakin.co.th, scb.co.th, tisco.co.th, ratchthani.com, เฟซบุ๊ก ToyotaLeasingThailand, เฟซบุ๊ก Hondaleasing

1 thought on “รวมมาตรการพักชำระหนี้รถยนต์ ค่าผ่อนรถ ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

Comments are closed.