รพ.ร ามาธิบดี ประกาศสำคัญที่สุด

วันที่ 26 กรกฎาคม 2564 ผู้ใช้เฟซบุ๊คที่ใช้ชื่อว่า Charisa Maew Panya ได้โพสต์ข้อความพร้อมกับระบุว่า

ประก าศ **

ด่ วนที่สุดและสำคัญมาก

คุณหมอที่ รพ.รามา แนะนำว่า

ต่อไปนี้ออกจากบ้ านต้องสวมหน้ าก ากซ้อนกัน 2 ชั้น แนบสนิท ทุกครั้งที่ออกจากบ้ านเลยนะ และห้ ามถอดออกเด็ ดข าด

อาจารย์บอกว่า ยอดคนที่ติ ดเชื้ อแล้ว แต่ไ ม่ออกอาการ ไ ม่น่ าเชื่ อว่าจะมีจำนวนสูงมากขนาดนี้

หมอบอกว่า มันน่ ากลั วแล้วล่ะทีนี้ เวลาเ ราเดินสวนกับคนอื่นๆ

ที่ไ ม่ออกอาการ สามารถเจอได้ทั่วไป ต ามห้ าง ตล าด ท้องถนน อาคารสำนักงาน

รถโดยส ารโดยที่เร าไ ม่ทันระวั งตัว เพราะด้วยความไ ม่รู้หรือประมาท คิดว่าไ ม่เป็นไรหรอก

คุณคิดผิ ด

จะบอกว่า ไ ม่จำเป็น อย่ าไปพบปะกับใคร นอกบ้ าน

และห้ ามคนนอกคร อบครัว เข้ามาในบ้ านเร าเด็ ดข าด อันนี้ขอเลย

ไ ม่ต้องนัดให้ใครมาหาที่บ้ าน

ระบบของ รพ.ที่ช่วยเหลือcvมันแน่นและแทบจะทะลักอยู่แล้ว

ถ้าทุกคนไ ม่ให้ความร่วมมือต ามคำแนะนำ จะเกิ ดความสู ญเสี ยที่มห าศ าลในอีกไ ม่กี่สัปดาห์ข้างหน้ านี้

ต้องร่วมใจกันสถานก ารณ์ตอนนี้มันหนักขึ้นกว่าเดิม

#คำแนะนำในโรงพย าบ าลกักกัน (เร าสามารถนำไปใช้ที่บ้ านได้)

– ย าที่ดำเนินการในโร งพย าบ าลกักกัน

1. วิตามินซี -1000

2. วิตามินอี (E)

3. เวลา 10.00-11.00 น. นั่งต ากแดด 15-20 นาที

4. อาหารไข่วันละครั้ง

5. เร าพักผ่อน / นอนหลับอย่ างน้อย 7-8 ชั่ วโมง

6. ทุกวันเร าดื่มน้ำ 1.5 ลิตร

7. อาหารทุกมื้อต้องทานแบบร้อน (ไ ม่เย็น)

นี่คือสิ่งที่เราทำในโรงพยาบาลเพื่อเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกัน

โปรดทร าบว่า pH ของ cv-19 อยู่ระหว่าง 5.5 ถึง 8.5

ดังนั้นสิ่งที่เร าต้องทำเพื่อกำจัดไ วรั สคือการกินอาห ารที่มีฤ ท ธิ์เป็นด่ างและเป็นก ร ดมากกว่าโ ค โ รน า สายพันธุ์ใ หม่

เช่น:

สัปปะรด

มะนาวเขียว

มะนาวเหลือง

ส้มโอ

ส้ม

มังคุด

มะปร าง

คุณรู้ได้อย่ างไรว่าคุณติ ดสายพั นธุ์ใหม่?

1. คันคอ

2. คอแห้ง

3. อาการไอแห้ง

4. อุณหภูมิร่ างกายสูง

5. หายใจถี่

6. การสู ญเสี ยกลิ่น

ก่อนที่ไ ว รั สจะติ ดเชื้ อในป อ ด

ให้ทานน้ำอุ่นผสมมะนาวสามารถกำจัดไ ว รั สได้

อ่านเพิ่มเติม