ทองลดฮ วบสุด

ร าคาทองย้อนหลังแสดงการปรับเปลี่ยนร าคาทองประจำวัน

เรียลไทม์ต ามประกาศของสมาคมค้ าทองคำ ทั้งทองคำแท่ง ทองคำรูปพรรณ

ที่ซื้อข ายในประเท ศชนิด 96.5% ร าคาทองคำโลก(Spot Gold) ค่ าเงิ นบ าท และการขึ้นลงของร าคาในแต่ละครั้ง

ร าคาทองวันนี้อังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564 ประกาศครั้งที่ 1 (เปิ ดตลาด)

เมื่อเวลา 09.24 น. ปรับลงแ รง 200 บ าท ต้องบอกเลยว่าลงสุดในประวัติการในรอบสัปดาห์

เมื่อเทียบกับประกาศร าคาซื้อข ายครั้งสุดท้ ายของวันจันทร์ ที่ตลอดทั้งวันมีการประกาศร าคาทองทั้งหมด 2 รอบ

และเป็นการปรับขึ้นติ ดต่อกันทั้ง 2 รอบ รวม 100 บ าท

ร าคาทองคำแท่ง รับซื้อบ าทละ 27,900.00 บ าท ข ายออกบ าทละ 28,000.00 บ าท

ในส่วนของ ร าคาทองรูปพรรณ รับซื้อบ าทละ 27,394.12 บ าท

ขายออกบ าทละ 28,500.00 บ าท

อ่านเพิ่มเติม