เผยคำหลวงปู่เตื อน

ต ามคำทำน ายบอกไว้ว่า คลื่นยักษ์จะมาถึงชลบุรีบ้านเรา ชลบุรีน้ำท่วมภูเขา ท่วมไปถึงวัดทุ่งสามัคคีธรรม ชลบุรี

วัดทุ่งนี้เร านั่งพื้นน้ำเปี ยกหัวเรือเลย และน้ำก็ไปสุดที่นครสวรรค์ เร าบวชมานานเชื่ อเร าสิ

แล้วเร าก็เกิ ดในสงคร ามพระ สงคร ามพระลุกเป็นไฟทุกหย่ อมหญ้ า เชื่ อไหมว่าสงคร ามพระจะเ กิด เร าทำกร รมฐานมานาน

ท่านบอกว่ามันเป็นกร รมของคนบ้ านเรา

สนอง ต้องเตรียมน้ำมันรถไว้ให้ดี เตรียมรถไว้ให้ดีอย่ าได้ข าด อย่ าใช้รถเก่านะ น้ำจะท่วมกรุงเทพฯเนี่ยแหละ

ฝนจะตก 7 วัน 7 คืนติ ดต่อกัน ฟ้าจะมืดมน แทบจะไ ม่มีแสงอาทิตย์ แสงตะวันเลย แล้วไฟก็ดับหมด ไ ม่ขนาดนั้นเงิ นไม่มีค่ าไ ม่มีความหมายใดๆ

ท่านบอกเรา (หลวงพ่อสนอง) บอกเร าอีกครั้งหนึ่งที่วัดว่า ฝนตก 7 วัน 7 คืน น้ำท่วมมาถึงชลบุรี

โกยเลยนะไปที่นู่นเลย สระบุรีไปเขาใหญ่ แล้วเร าจะรอด ให้บอกคนอื่นด้วยล่ะ

1. น้ำท่วมภาคใต้เกิ ดแล้วคือสึนามินั้นเอง(ทำนายไว้ตรง เกิ ดขึ้นแล้ว)

ย้อนไปเมื่อช่วงเช้า วันอาทิตย์ที่ 26 ธันวาคม 2547 เป็นวันที่อากาศแจ่มใสตลอดช ายฝั่งทะเลอันดามันของประเ ทศไทย

ทะเลเรียบสงบ นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และต่ างประเท ศที่เดินทางมาพักผ่อนบนช ายหาดที่สวยงามริมชายฝั่งทะเลอันดามันของไทย

ไ ม่ว่าจะเป็นที่ หาดในจังหวัดภูเก็ต เกาะพีพีดอน อ่าวน างทะเลน้ำใสแห่งจังหวัดกระบี่

เขาหลักแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดพังงาที่มีชื่อไปทั่วโลก นอกจากนี้ ยังมีนักท่องเที่ยวที่ไปยังเกาะต่ างๆ ที่สวยงามอีกจำนวนมาก

เช้าวันนั้นสถานีโทรทัศน์ทุกช่องจะมีการร ายงานข่าว ถึงข่าวการเกิ ดแผ่นดินไหวในทะเลเหนือเกาะสุมาตรา

มีความรุ นแร งมากถึง 8.9 ริกเตอร์ เมื่อเวลา 08.00 น. ซึ่งแรงสั่นสะเทือนสามารถรับรู้ได้ถึงจังหวัดภูเก็ต

และในอีกหลายจังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามันของไทย แต่ก็ไ ม่มีใครนึกถึงว่าสิ่งที่มันจะเกิ ดขึ้นต ามมาคือ สึนามิ

คงเป็นเพราะมันไ ม่เคยมีการบันทึกในประวัติศ าสตร์โลกมาก่อนว่าเคยเกิ ดในมหาสมุทรอินเดีย

ซึ่งที่ผ่ านมาเท่าที่มีการบันทึกในประวัติศาสตร์ ส่วนใหญ่มักจะเกิ ดในมหาสมุทรแปซิฟิก

2. ศึกพระสงฆ์ทะเลาะกันวุ่นว ายเกิ ดแล้วปัจจุบัน(ทำนายไว้ตรง เกิ ดขึ้นแล้ว)

3. น้ำท่วมกรุงเทพ คลื่นยักษ์ มาถึง ชลบุรี ท่วมภูเขามาเลยท่ วมตึก4ชั้น คนจะจากไปมากมาย (อันนี้รอการพิสูจน์)

ท่านบอกเรา(หลวงพ่อสนอง)ที่วัดอีกครั้ง หนึ่งว่า เวลาฝนตก 7 วัน 7 คืน ถ้าน้ำท่วมมาถึงชลบุรีโกยเลยนะ ไปโน้นเลย

สระบุรีไปเขาใหญ่เลยจะร อด เร าจะโ กยไปทำไมคนเดียวล่ะ คลื่นยักษ์มาถึง ชลบุรีท่วมภูเขามาเลย ท่วมไปถึงวัดทุ่งสามัคคีธรรมน่ะ

วัดทุ่งนี่เร านั่งพื้นน้ำเปี ยกหัวเรือเลยนะ น้ำไปสุดนครสวรรค์ เร าบวชมานานเชื่ อเร าสิ

แล้วก็จะเกิ ดสงคร ามพระ สงคร ามพระไฟจะลุก ทุกหย่อมหญ้าเลย

สงคร ามพระจะเกิ ด เชื่ อเร าไหม เร าทำกร รมฐานมานาน ท่านบอกว่ามันเป็นกร รมของคนไทย

สมัยที่หลวงพ่อสนอง กตปุญโญท่านยังอยู่ท่านก็ย้ำคำของหลวงปู่สังวาลย์ไว้ดังนี้ว่า

เหลือ อีกสองอย่ าง ที่ยังไ ม่จริง ยังไ ม่ถึง ศึกพระ กับ น้ำท่วมกรุงเทพ คนจะจากไปกันเยอะ

หายมากกว่าคร าวนี้ ท่านไ ม่บอกปีนะ ท่านเตือน บอกให้ระวั งตัว เตื อนเร าว่า

ให้ดูฝนตก 7 วัน 7 คืน ฟ้ามืด ไฟจะดับหมด สงสัยจะมีพ ายุอย่ างแ รง ไฟฟ้าสงสัยจะดับหมด หลวงปู่สังวาลย์พูดให้ฟังว่า

สนอง ไ ม่ช้าพวกเราก็ไป แล้ว แต่โลกนี้จะเดื อดร้ อน แต่ถ้าเร าอยู่ถึงก็จะเห็นภั ย 3 อย่ าง

น้ำจะท่วมภาคใต้ ฝั่งตะวันตกไปกันเยอะ เป็นครั้งที่ 1 แต่ก็จากไปไ ม่มากเท่าน้ำท่วมกรุงเทพ

กรุงเทพนี่ น้ำท่วมมาก ท่วมตึก 4 ชั้นเลย สนอง เตรียมน้ำมันรถไว้ให้ดีนะ เตรียมรถให้ดี อย่ าใช้ รถเก่านะ

ถ้าน้ำท่วมกรุงเทพเนี่ยะ ฝนจะตก 7 วัน 7 คืน ฟ้าจะมืดหมด ไ ม่มีแสงอาทิตย์ แสงตะวัน แล้วไฟดั บหมด เงิ นไ ม่มีค่ า

เงิ นไ ม่มีความหมาย เอาข้าวต ากไว้ดีกว่า ตอน 7 วัน 7 คืน

คำเตื อนภั ยที่ไ ม่อย ากให้เกิ ดขึ้น แต่ส่อความจริงเข้ามาทุกที จากคำทำนายของหลวงปู่สังวาลย์

ที่เคยทำนายใว้ ท่านสนทนากับหลวงพ่อสนอง กตปุญโญ ไว้ว่าว่าจะเกิ ดภัยพิบัติ ต่อประเท ศของเร า

ซึ่งเป็นคำทำน ายที่หลายคนไ ม่อย ากให้เกิ ดขึ้น และคงไ ม่มีใครอย ากให้เกิ ดขึ้น หรือเกิ ดเห ตุก ารณ์ต ามคำทำน ายใว

ซึ่งหลวงปู่สังวาลย์ได้ทำน ายไว้ว่า สัญญ าณเตื อนภั ยก่อนที่ภั ยพิบัติใ หญ่จะมา เร าจะเห็นพระสงฆ์ทะเล าะกันวุ่นว ายไปหมด

จากนั้นจะเกิ ดน้ำท่วมใหญ่คนหายไปเป็นเบื อที่ภาคใต้แต่ไ ม่เท่ากรุงเทพ

เพราะจากนั้นไ ม่นานจะมีคลื่นยักษ์ซั ดมาจากฝั่งตะวันออก มาทีเดียวน้ำจะท่วม เสาไฟฟ้า

ข้อมูลสึนามึจาก ไทยรั ฐ

อ่านเพิ่มเติม