เคาะเพิ่มแล้ว วงเงิ นเยี ยวย ามาตร า33

ผู้ประกันตนมาตร า 33 ครม.

เคาะเพิ่มวงเงิ นเยี ยวย าประกันสังคมใน 13 จังหวัด เป็น 15,027 ล้านบ าท

อีกทั้งนายจ้ าง-ลู กจ้ างยังได้รับการยกเว้นภาษีเงิ นได้นิติบุคคลและภาษีเ งินได้

นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรั ฐมนตรี ระบุ ที่ประชุม ครม.

อนุมัติเพิ่มกรอบวงเงิ นเยี ยวย ากลุ่มแร งงานผู้ประกันตนมาตร า 33 ทั้งนายจ้ าง-ลูกจ้ าง

ในกิจการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรั ฐ ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด และเข้มง วด

พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นจำนวน 15,027.686 ล้านบ าท หรือเพิ่มขึ้น 1,522.99 ล้านบ าท จากเดิม 13,504.696 ล้านบ าท

โดยเพิ่มจากเดิม 10 จังหวัด เป็น 13 จังหวัด ซึ่งพื้นที่ 3 จังหวัดที่เพิ่มขึ้น

ได้แก่ ฉะเชิงเทร า, ชลบุรี และพระนครศรีอยุธย า

พร้อมมอบหมายให้สำนักงานประกันสังคมเร่ งประมาณการจำนวนนายจ้ างและผู้ประกันมาตร า 33

กลุ่มเป้าหมายที่คาดว่าจะขึ้นทะเบี ยนประกันสังคมร ายใ หม่ด้วย

โดยกรอบวงเ งิน 15,027.686 ล้านบ าท แบ่งเป็น เงิ นช่วยเหลือให้แก่นายจ้ างในระบบประกันสังคมใน 9 ประเภทกิจการ

ใน 13 จังหวัดกลุ่มเป้าหมาย 7,238.631 ล้านบ าท และเงิ นช่วยเหลือให้แก่ผู้ประกันตนมาตร า 33

สัญช าติไทยที่เป็นลู กจ้ างในกิจการของนายจ้ างต ามคุณสมบัติ จำนวน 7,789.055 ล้านบ าท

ซึ่งทั้งนายจ้ างและลูกจ้ างที่ได้รับเงิ นช่วยเหลือเยี ยวย า ยังจะได้รับการยกเว้นภาษีเงิ นได้นิติบุคคลและภาษีเ งินได้

ขอบคุณที่มา siamtoday

อ่านเพิ่มเติม