บัตรค นจนเงิ นเข้าแล้ว

จากกรณีที คณะรั ฐมนตรี หรือ ครม. อนุมัติมาตรการช่วยเหลือให้กับผู้ถือบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐบัตรค นจน จำนวน 13.9 ล้านคน

เพื่อรับสิทธิเงิ นเยี ยวย าจาก cv ระล อกเดือนเมษายนเพิ่มเติม

นอกเหนือจากผู้ถือบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ ได้ค่ าใช้จ่ ายเป็นประจำทุกเดือน

สำหรับความคืบหน้ าบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐบัตรค นจน เดือนสิงหาคมนั้น

กรมบัญชีกลาง ในสังกัดกระทร วงการคลัง พร้อมโอนเงิ นเยี ยวย าประจำเดือนสิงหาคม 2564 และ เงิ นเยี ยวย าช่วยเหลือ cv ดังนี้

คนละ 300 บ าทต่อเดือน แบ่งตามเกณฑ์ร ายได้ ผู้ที่มีร ายได้ต่ำกว่า 30,000 บ าทต่อปี ต้องใช้จ่ ายให้หมดทุกๆเดือนไ ม่สบทมเดือนถัดไป

ร ายการที่ 2

เงิ นเยี ยวย าพิเศษช่วยเหลือบัตรสวั สดิการทั่วประเท ศได้คนละ 200 บ าท ใช้ซื้อสินค้ าร่วมโครงการบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ

หรือ ร้านค้ าร่วมโครงการค นละครึ่งเฟส 3 ไปใช้สิทธิยื่นบัตรและสแกน ณ ตอนนี้ เงิ นเหลือเท่าไหร่ เงิ นซื้อสองมีสองส่วน

วันที่ 1 ก.ค. 64 จำนวน 200 บ าท

วันที่ 1 ส.ค.64 จำนวน 200 บ าท

วันที่ 1 ก.ย.64 จำนวน 200 บ าท

วันที่ 1 ต.ค.64 จำนวน 200 บ าท

วันที่ 1 พ.ย64 จำนวน 200 บ าท

วันที่ 1 ธ.ค.64 จำนวน 200 บ าท

ร ายการที่ 3

เงิ นเช่วยเหลือค่ าเดินทางรถโดยส ารส ารณะคนละ 500 บ าท รถเมล์ รถไฟฟ้า แล รถไฟฟ้าใต้ดิน

ร ายการที่ 4

ส่วนลดค่ าก๊าซหุงต้ม 45 บ าท ได้รับ 45 บ าทต่อ 3 เดือน ซึ่งต้องนำไปใช้กับร้ านค้าที่เข้าร่วมโครงการประชารั ฐเท่านั้น

วันที่ 18 สิงหาคม

ร ายการที่ 5

ช่วยเหลือค่ าไฟฟ้า 230 บ าทหนึ่งครัวเรือนได้หนึ่งสิทธิ

เงื่ อนไข ครม.ได้มีมติเมื่อวันที่ 22 กันย ายน 2563 เห็นชอบการขย ายเวลามาตรการบรรเทาภาระค่ าไฟฟ้า

โดยใช้ไฟฟ้าไ ม่เกิน 50 หน่วยต่อเดือนติ ดต่อกันเป็นระยะเวลา 3 เดือน

ให้ใช้สิทธิค่ าไฟฟ้าฟรีตามมาตรการที่มีอยู่ในปัจจุบัน

แต่หากใช้ไฟฟ้าเกิน 50 หน่วยต่อเดือนให้ใช้สิทธิต ามมาตรการนี้ในวงเ งิน 230 บ าทต่อครัวเรือนต่อเดือน

กรณีที่ใช้เกินวงเงิ นที่กำหนด ผู้มีบัตรฯ เป็นผู้รับภาระค่ าไฟฟ้าทั้งหมดพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปร าการ

ร ายการที่ 6

ค่ าน้ำประปา จำนวน 100 บ าท

การประปานครหลวง ได้บรรเทาภาระค่ าใช้จ่ ายด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานแก่ผู้มีร ายได้น้อยที่ถือบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐกว่า 13.9 ล้านคน

หรือประมาณ 8 ล้านครัวเรือน โดยมีเงื่ อนไข ดังนี้

1. เป็นผู้มีสิทธิ์ในบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ (1 ครัวเรือน ใช้ได้เพียง 1 สิทธิ์ เท่านั้น)

2. ใบแจ้งค่ าน้ำที่ได้รับสิทธิ์ คือ ใบแจ้งค่ าน้ำเดือนพฤศจิกายน 2563 – ตุลาคม 2564 (รวมระยะเวลา 12 เดือน)

3. มียอดเงิ นรวมภาษีมูลค่ าเพิ่มที่ต้องชำระทั้งสิ้ นไม่เกิน 100 บ าท ต่อ 1 ทะเบี ยนผู้ใช้น้ำ

ต่อเดือนหากเดือนใดมียอดเกิน 100 บ าท จะไ ม่สามารถรับสิทธิ์ดังกล่าวในเดือนนั้นได้ และต้องชำระเองเต็มจำนวน

4. สิทธิ์นี้ไ ม่ครอบคลุมสำหรับผู้ใช้น้ำในหอพักหรือคอนโดมิเนี ยม

5. ชำระค่าน้ำตามปกติผ่ านช่องทางต่าง ๆ ของ กปน. และจะได้รับการโอนเงิ นคืนผ่ านบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐตามยอดชำระจริงในกลางเดือนถัดไป

วันที่22 สิงหาคม

ร ายการที่ 7

เงิ นช่วยเหลือพิเศษสำหรับบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐผู้พิกา ร 200 บ าท

โอนให้ประมาณวันที่ 22 สิงหาคม กดเป็นเงิ นสดออกมาใช้ได้ กฎที่ตู้ เอทีเอ็ม ธนาคารกรุงไทย

หมายเ หตุ กรมบัญชีกลาง กระทร วงการคลัง โอนเงิ นวันแรกให้ผู้ถือบัตรตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564

ขอบคุณที่มา มุมข่าว

อ่านเพิ่มเติม