สธ.ต้องเคลียร์

วันที่ 31 ก.ค.2564 วิจ ารณ์สนั่น หลังบุคลากรทางการแพทย์

ได้แชร์มติการประชุมคณะทำงานด้านบริหารการจัดการการให้บริการ

วัคซีน CV ไฟเซอร์ (Pfizer) ปรากฏว่า ไ ม่มีเข็ม 1 รวมถึงหากได้รับ แอสตร้าเซนเนก้า ครบ 2 เข็ม ก็ไ ม่เข้าเกณฑ์เช่นกัน

สำหรับเกณฑ์การจัดสรรวัคซีน ไฟเซอร์ (Pfizer) จำนวน 1.5 ล้านโดส สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข

1.บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่ านหน้ าที่ดูแลรักษาผู้ป่ วยCVทั่วประเท ศที่เข้าเกณฑ์ได้รับวัคซีน ไฟเซอร์ (Pfizer)

บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานแผนกผู้ป่ วยCV ได้แก่ แผนกผู้ป่ วยนอก คลินิกทางเดินห ายใจ

ห้องฉุ กเฉิ นแผนกผู้ป่ วยวิก ฤต โรงพย าบ าลสนาม เจ้าหน้ าที่ห้องปฏิบัติการ

เจ้าหน้าที่สอบสวนโ รค เจ้าหน้ าที่ปฏิบัติงานในสถานที่กักกัน เจ้าหน้ าที่ปฏิบัติงานใน Hospitel

หรือปฏิบัติงานข้องเกี่ยวกับภารกิจการดูแลผู้ป่ วยCV

มีชื่อปรากฏในฐานข้อมูลระบบกระทร วงสาธารณสุข (MOPH IC) ว่าได้รับการฉี ดวัคซี นซิโนแวค (Sinovac) 2 เข็มแล้ว

อย่ างน้อย 4 สัปดาห์ ระบุว่าเป็นกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ และยังไ ม่ได้รับวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) เป็นเข็มกระตุ้น

2.บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ไ ม่เข้าเกณฑ์รับวั คซีน ไฟเซอร์ (Pfizer) ในล็อตนี้

ได้รับการฉี ดวัคซีน AstraZeneca ครบ 2 เข็ม

ได้รับการฉีดวั คซีน AstraZeneca เข็มกระตุ้นเป็นเข็มที่ 3 แล้ว

ได้รับการฉีดวั คซีน Sinovac 1 เข็ม และ AstraZeneca 1 เข็ม

ได้รับการฉี ดวัคซีน Sinovac หรือ AstraZeneca มาเพียง 1 เข็ม

ได้รับการฉี ดวัคซีนอื่นๆ

3. บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานแผนกผู้ป่ วยCV

ได้แก่ แผนกผู้ป่วยนอก คลินิกทางเดินหายใจ ห้องฉุ กเฉิ นแผนกผู้ป่ วยวิก ฤต โรงพย าบ าลสนาม

เจ้าหน้ าที่ห้องปฏิบัติการ เจ้าหน้ าที่สอบสวนโรค เจ้าหน้ าที่ปฏิบัติงานในสถานที่กักกัน

เจ้าหน้ าที่ปฏิบัติงานใน Hospitel หรือปฏิบัติงานข้องเกี่ยวกับภารกิจการดูแลผู้ป่ วยCv

มีชื่อปรากฏในฐานข้อมูลระบบกระทร วงสาธารณสุข (MOPH IC)

ว่าได้รับการฉี ดวัคซีนซิโนแวค (Sinovac) 2 เข็มแล้วอย่ างน้อย 4 สัปดาห์

ระบุว่าเป็นกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ และยังไ ม่ได้รับวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) เป็นเข็มกระตุ้น

การดำเนินการจัดสรรวัคซีนไฟเซอร์สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข มีหลักเกณฑ์ดังนี้

จัดสรรเพื่อเป็นเข็มกระตุ้นเท่านั้น ไ ม่มีเริ่มเข็ม 1

สำรวจจำนวนผู้ต้องการฉีดวั คซีน Pfizer ในแต่ละจังหวัด โดยดูจากจำนวนร ายชื่อที่ส่งมาจากแต่ละโรงพย าบ าล/จังหวัด

การกระจ ายและจุดให้บริการวัคซีน Pfizer

76 จังหวัด ส่งไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพื่อให้บริการที่โรงพย าบ าลศูนย์ โรงพย าบ าลทั่วไป และโรงพย าบ าลที่กำหนด

กรุงเทพมหานคร ประสานสำนักอนามัย เพื่อส่งวัคซีนไป ณ โรงพย าบ าลรั ฐและเอกชนที่กรมควบคุมโ รคกำหนด

4.ให้โรงพย าบ าลแต่ละแห่งแสดง/ประกาศจำนวนบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้รับการฉี ดวั คซีน Pfizer ต่อสาธารณชนเพื่อความโปร่งใส

เรื่องนี้ทำให้ด่ านหน้ าต่ างแสดงความไ ม่พอใจเกี่ยวกับเกณฑ์การจัดสรรดังกล่าว

โดยเพจชื่อดังอย่ าง 1412 Cardiology ก็ได้ตั้งคำถามถึงเกณฑ์ดังกล่าวว่า

บุคลากรทางการแพทย์ที่เข้าเกณฑ์ Pfizer ถึง 7 แสนคน?”

บุคลากรด่ านหน้ าที่ฉีด SV ไปแค่เข็มเดียวคือบ างคนเค้าแ พ้ไงคุณหรือเพิ่งบูส AZ เข็มสามมาก็ให้ๆ Pfizer เค้าไปเถอะ

ของบริจาคอ่ะไ ม่ได้หามาเองไ ม่ได้ซื้อเองจะไปอะไรนักหนา จริงๆเค้าควรได้ Pfizer 2 เข็มตั้งแต่แรกด้วยซ้ำไ ม่ใช่ซิโนแวค ใช่เปล่า

ตัองอยู่กับเชื้ อสายพันธุ์เดลต าทุกวันนักรบทั้งนั้นแต่ละคน เคยเห็นน้องพย าบ าลทำงานใน ICU COVID ไหมที่เข้าไป suction

น้องหมอที่ใส่ท่อคนไข้ไอใส่หน้ า โค ตรน่ าสงส ารเลย พวกเค้าเสี ยสละปกป้องคนในช าติมาตั้งเท่าไหร่แล้ว ให้ๆไปเถอะครับขอร้อง

ด้านเพจ Drama-addict ก็ตั้งคำถามว่า มีเห ตุผลอะไรที่ไ ม่ให้ pfizer ในด่ านหน้ าที่ยังไ ม่เคยฉีดวัคซีน

ในขณะที่ หัวหน้ าหน่วยบริการการแพทย์ฉุ กเฉิ นโรงพย าบ าลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ (EMS)

ก็ได้โพสต์เฟซบุ๊กตั้งคำถามเช่นกัน เช่น การฉี ด SV 1 เข็มกับ AZ 1 เข็ม สามารถป้องกันเดลต้าได้กี่% ขอผลการศึกษาในคนโดยการวิจัยที่เชื่ อถือได้

– คนที่ฉีด SV ไป 1 เข็ม มีภูมิกันเดลตา?

– คนที่ฉีด AZ ไป 1 เข็ม มีภูมิกันเดลตา?

– คนที่ไ ม่ได้ฉี ดอะไรเลย มีภูมิกันเดลตา?

– คนที่ไ ม่ได้ทำงานแผนกดังกล่าวไ ม่มีความเสี่ ยง? คิดว่าไ ม่มีผู้ป่ วยCVเข้าไปในแผนกของเขา?

คิดว่าเขาไ ม่ต้องหมุนมาช่วยดูแลผู้ป่ วยCV? เขาไ ม่ต้องมาทำงานหรือทำงานที่บ้ าน?

ยังมีอีกมากมายที่บุคลากรด่ านหน้ าต่ างตั้งคำถามถึงเกณฑ์การจัดสรรไฟเซอร์

ซึ่งทางกระทร วงสาธารณสุขต้องให้คำตอบประเด็นนี้โดยด่ วนถึงเหตุผลที่ตั้งเงื่ อนไขกับบุคลากรฯ ที่ไ ม่เข้าเกณฑ์ฉีดไฟเซอร์ถึง 5 ข้อ

ไฟเซอร์ล็อตนี้ใครได้ฉีดบ้ าง

อ่านเพิ่มเติม