เผยวันโอนเงิ นเยี ยวย านักเรียน2,000

เงิ นช่วยเหลือเยี ยวย านักเรี ยน คนละ 2000 บ าท คาดว่าจะโอนให้วันที่ 31 สิงหาคม

โดยปัจจุบันทางกระทร วงศึกษาฯ กำลังรวบรวมข้อมูลและร ายละเอี ยด ก่อนจะจ่ ายเงิ นผ่ านทางสถานศึกษา

หรือว่า โรงเรี ยนที่เด็ กๆ เรียนอยู่ ได้ทั้งโรงเรี ยนรั ฐและเอ กชนทุกสังกัด ตั้งแต่ระดับชั้น อนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ปวช. ปวส.

ทั้งนี้ มติของคณะรั ฐมนตรีในครั้งนี้ เป็นการเห็นชอบในหลักการต ามที่กระทร วงศึกษาธิการเสนอในมาตรการให้ความช่วยเหลือค่ าใช้จ่ายด้านการศึกษา

สำหรับนักเรียนในระบบการศึกษาไทย ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

โดยสนับสนุนค่ าใช้จ่ ายให้แก่ผู้ปกครอง 2,000 บ าท ต่อนักเรียน 1 คน และ ลดหรือตรึ งค่ าใช้จ่ ายในโรงเรียนเอกชนให้เท่ากับปีการศึกษา 2563

คาดรับเ งิน 31 สิงหาคม

คลิปจาก สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์

อ่านเพิ่มเติม