ชาวบ้ านนับพันรอรับข้าวส ารอาหารแห้งกลางสายฝน

ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบcv ในเมืองพัทย านับพันคน

ยอมรอรับแจ กข้าวส ารอาหารแห้ งท่ามกลางสายฝนที่ตกลงมาอย่ างต่อเนื่อง

โดยมีเจ้าหน้ าที่เท ศกิจเมืองพัทย าและเจ้าหน้ าที่ฝ่ายกิจการพิเศษเมืองพัทย าคอยดูแลจัดระเบี ยบต ามมาตรการป้องกันแพร่กระจาย

สำหรับการบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภั ยcvครั้งนี้

จัดโดย นายเฉิน หัว กก.ผจก. บริษัท Zhongce Rubber (Thailand) จำกัด

ร่วมกับคร อบครัวจงเช่อ แฟมิลี่ อีก 10 องค์กร ร่วมแ จกจ่ ายข้าวส ารถุงละ 5 กิโลกรัม บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง และน้ำดื่ม รวม 1,000 ชุด

นายนพสร สุขจันทร์ รองผู้จัดการฝ่ ายทรัพยกรมนุษย์ บริษัท Zhongce Rubber (Thailand) จำกัด

กิจกร รมการแจ กข้าวส ารอาหารแห้งช่วยเหลือผู้ประสบภั ยcv ได้ทำมาอย่ างต่อเนื่องจนกว่าสถานก ารณ์จะดีขึ้น

ในวันนี้ได้ร่วมกับครอบครั วจงเช่อ 10 องค์กรร่วมแจ กจ่ ายสิ่งของเพื่อเป็นกำลังใจให้ชาวเมืองพัทย าได้ฝ่ าวิกฤ ตcv ต่อไป

อ่านเพิ่มเติม