เตื อน 10จว. 6-7ส.ค.นี้ ฝนถล่ มหนัก

วันที่ 6 ส.ค.2564 ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภั ย กรมทรัพย ากรธรณี

กระทร วงทรัพย ากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.)

แจ้งเตื อนการเฝ้าระวังภั ยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลายในระยะ 1-2 วันนี้ (6-7ส.ค.)

โดยขอให้อาสาสมัคร เครือข่ ายเฝ้าระวังแจ้ งเตือนธรณีพิบัติภั ยของกรมทรัพย ากรธรณี และประชาชนทั่วไปพื้นที่

จ.แม่ฮ่องสอน, เชียงใ หม่, น่าน, ต าก, กาญจนบุรี, ระนอง, พังงา, กระบี่, จันทบุรี และ ตร าด

เฝ้าระวั งภั ยดินถล่ มและน้้าป่าไหลหล าก ในระหว่างวันที่ 6-7 ส.ค.นี้

โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่เสี่ ยงภั ยดินถล่ ม อ.เมือง อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน, อ.ออมก๋อย อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่,

อ.บ่อเกลือ อ.เวียงสา อ.ปัว อ.เฉลิมพระเกียรติ อ.สันติสุข จ.น่าน,

อ.แม่สอด อ.แม่ระมาด อ.อุ้มผาง อ.ท่าสองย าง จ.ต าก, อ.ทองผาภูมิ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี, อ.สุขสำราญ

อ.กะเปอร์ อ.ละอุ่น อ.กระบุรี อ.เมือง จ.ระนอง, อ.คุระบุรี อ.กะปง อ.ตะกั่วป่า อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา

เนื่องจากในบ างพื้นที่มีฝนตกหนักติ ดต่ อกันมาหลายวัน ชั้นดินอุ้มน้้าไว้มาก

ประกอบกับมรสุ มตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเท ศไทย และอ่าวไทย

ทำให้ด้านรับมรสุ มของประเท ศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะน อง และมีฝนตกหนักบ างแห่งในภาคเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก

อาจส่งผลให้เกิ ดน้้าป่าไหลหล ากและดินถล่ มได้

ทั้งนี้ ขอให้อาสาสมัครเครือข่ ายเฝ้าระวั งแจ้งเตือนธรณีพิบั ติภั ยของกรมทรัพย ากรธรณีเตรียมความ

พร้อมเฝ้ าระวั งภั ย และวัดปริมาณน้้าฝนอย่ างต่อเนื่อง หากเกิ ดเห ตุให้แจ้งเตื อนสถานก ารณ์ ดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก

ให้ประชาชนในหมู่บ้ านได้รับทร าบ และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมปฏิบัติต ามแผนเฝ้าระวั งที่ได้มีการอบรมไว้แล้ว

อ่านเพิ่มเติม