4ร าศี เตรียมเป็นเศร ษฐีคนต่อไป

หลว งพี่อุเทน บอก 4 ร าศี เตรียมเป็นเศร ษฐีใหญ่

โดย ท่านเจ้าคุณ พระญาณวิกรม หรือ “ หลวงพี่อุเทน ” เจ้าอาวาสวัดท่าไม้ ที่ได้โพสต์ข้อความผ่ านเฟสบุ๊ค “วัดท่าไม้ จังหวัดสมุทรสาคร ”

ทีท่ านได้ระบุว่า 4 ร าศีเฮดัง รวຢไ ม่ลืมหู ลืมต า เตรียมเ ป็ นเศ รษฐีใ หญ่ ได้โช คล าภ เงิ นทอง การงาน การเงิ น มีเกณฑ์ชะตาร่ำรวຢ ซึ่งได้แก่ชาวร าศี

ร าศีเมษ

ร าศีตุล

ร าศีมังกร

ร าศีกรกฎ

รวຢ 4 ร าศีที่ແย่มานาน พบเจอดาวจตุสดัยเกณฑ์ เมษ ตุล มังกร กรกฎ และนอกจากทุก คน

จะไปทำบุญไหว้พระเสริมบ ารมีแล้ว ทำความดี และต้องเตรียมตัวเองให้พร้อม จะດวงดีขึ้นแล้ว

ฟ้าเปิด หมดเคร าะะห์ หมดกร รม หมดทุกข์ จะพบสิ่งดี

ฟ้าเปิด หมดเคร าะะห์ หมดกssม หมดทุกข์ จะพบสิ่งดี อย่ าลืมหาเวลาทำพิธีห่มผ้าพระนิพพาน

พระนอนแล้ว อย่ าลืมทำความเคารพ 7 สิ่ งนี้นะลูก สุภัทธะเอยเร าคตาคตเค ารพสิ่ งนี้(พระวาจา)

๑. ให้มีความเคารพในพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

๒. ให้มีความเคารพในพระธรรม

๓. ให้มีความเคารพในพระสงฆ์

๔. ให้มีความเคารพในการศึกษา

๕. ให้มีความเคารพในสมาธิ

๖. ให้มีความเคารพในความไ ม่ประมาท

๗. ให้มีความเคารพในการต้อนรับแขก

มีความเคารพ 7 อ ย่า ง นี้ ในมงคลสูตร รวຢ รวຢแน่นอน ดีแน่นอน หลวงพี่อุเทน หลวงพี่แซม ให้โยม

หมดหนี้ หมดทุ กข์ หายป่ ว ย บริวารเจ้านายดี สุขที่สุด บรรลุธรรมโดยเร็วที่สุด สาธุ

อ่านเพิ่มเติม