แบ่งเบาภาระผู้ปกครอง2000

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม เพจ สวัสดิการ ทันข่าวได้โพสต์ข้อความระบุว่า

คืบหน้ าช่วยเหลือผู้ปกครองและนักเรียน 2000 บ. สพฐ.ได้ส่งหนังสือชี้แจงเเนวทางการดำเนินงานโครงการ

ให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่ าใช้จ่ ายด้านการศึกษาแก่เขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต และทางสถานศึกษา

เตรียมแจ้งผู้ปกครองนักเรียน ได้เตรียมเอกส าร ตามร ายละเอี ยด ให้นำมาแจ้งทางสถานศึกษา

หรือครูประจำชั้นเพื่อขอรับความช่วยเหลือตามโครงการดังกล่าว

ส่วนร ายละเอี ยดความคืบหน้ าแนวทางการดำเนินการนอกสังกัด สพฐ. จะแจ้งให้ทรา บในโอกาสต่อไป

โพสต์ดังกล่าว

เเนวทางการดำเนินงานโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่ าใช้จ่ ายด้านการศึกษาแก่เขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต

หากมีความคืบหน้ าอย่ างไรทีมงานจะรีบนำมาอัพเดททันที

ขอบคุณ สวัสดิการ ทันข่าว

อ่านเพิ่มเติม