22สิงหาคมวันประตูน รก

หมอบี ทูตสื่ อวิญญ าณ กล่าวในร ายการ แฉข่าวเช้า On TV ว่า

ไ ม่รู้ว่าเป็นตำนานหรืออะไรแต่เป็นเรื่องเล่ าที่เหมือนผู้ใหญ่เล่ าให้ฟังไ ม่รู้เรื่องจริงเรื่องเ ท็จ แต่มีผู้หลักผู้ใหญ่รู้กันในระดับหนึ่ง

ภาพจาก แฉข่าวเช้า

มีเจ้านายคนหนึ่งที่มีผีตนหนึ่งคุ้มครอง บันทึกโดยผู้ใหญ่ท่านหนึ่งไว้ ระบุผีตนนั้นได้มาบอกว่าอีก 100 ปีข้างหน้ า

ประมาณช่วงเวลานี้ จะเกิ ดเหตุก ารณ์โร คระบ าดจะพีกช่วงนี้ซึ่งตรงกับช่วงCVพอดี คือปี 63 และจะขึ้นพีกสุดๆเลยปี64 ช่วงสิงหาคมเดือนนี้

ภาพจาก รายการแฉ

จากนั้นมันไ ม่ได้ลงมาสุดแต่มันจะดีขึ้นช่วง เม.ย.65 เน้นว่าเร าไ ม่ได้ทำน ายแต่เป็นเรื่องร าวที่ผู้ใ หญ่บอกเล่ากันมา

วันที่มันลงเป๊ะๆ วันเปิ ดประตูนร ก ในความเชื่ อของคนจีน

ถามว่าวันไหนที่จะพีกที่สุด หมอบี กล่าวว่า ตามตำร าบอกว่าวันที่ 22 สิงหาน่ าจะพีกสุด

เป็นวันเปิ ดประตูนร กที่เขาจะทำพิธีกันเกี่ยวกับความต ายในคนจีน

เมื่อถามว่าต้องระวั งยังไง หมอบี บอกตรงๆ ผมพูดด้วยความจริงเลยนะ

ไ ม่รู้จะระวั งยังไง เร าก็ระวังเต็มที่ ดูแลตัวเองให้ดีที่สุด มีอะไรช่วยกันได้ก็ช่วย

ถามว่ารุ นแร งจนคุมไ ม่ได้ล่ มสล ายเลยไหม หมอบี กล่าวว่า ไ ม่ต้องพูดต ามตำนานก็ได้

พูดตามความจริงมันขึ้นต ามที่เร าเห็นกันอยู่ เรื่องตัวเลข ผมอยู่หน้ างานด้วย

มันมีตัวเลขมากกว่านั้น มากกว่าที่ร ายงานทุกวัน แบบนี้ไ ม่ต้องทำนายก็ได้ใครเห็นก็รู้มันขึ้นอยู่แล้ว เร าไ ม่มีอะไรป้องกันเลย

ภาพจาก ร ายการแฉ

พีกสุดในวันที่22สิงหาจากนั้นจะทรงๆหรือค่อยๆลง หมอบี กล่าวว่า ในตำนานเขาเล่าว่าพอผีตนนั้นไ ม่อยู่แล้ว

จะมีเทวดาใ หม่จะมาอยู่ในตำหนักในเรือนนั้น สถานก ารณ์อาจจะไ ม่ได้ดีขึ้นเลยขนาดนั้น มันจะคงตัว พอถึงช่วงเมษาปีหน้ ามันจะดีขึ้น

ตามคำทำน ายโCVจะหมดไปเมื่อไหร่ หมอบี กล่าวว่า ความคิดส่วนตัวCVไ ม่มีทางหมดอยู่แล้ว

เร าไ ม่ได้หาทางกำจัดมันให้สู ญไปจากโลกนี้ แต่จะหาทางอยู่กับมันยังไงให้ได้

อยู่ยังไงให้ไ ม่แ พ้มัน มันต้องคิดแล้ว ทำตั้งแต่ตอนนี้ จะรอตำนานอะไรก็ไ ม่มีประโยชน์

คำทำนายมีย ารักษาอะไรบ้ าง หมอบี หัวเราะบอกว่าเดี๋ยวบอกตัวย าหลังไมค์

ถามว่าสื่อวิญญ าณได้มีวิญญ าณมาบอกมาเตื อนอะไรไหม หมอบี ตอบว่าจะมาเตื อนอะไร

เรื่ องโ รคระบ าดเป็นเรื่องธรรมชาติ เกิ ดขึ้นมาเรื่อยๆ ไ ม่ใช่CVอย่ างเดียว

ทุกยุคทุกสมัย ถ้าเร าไปดูตัวเลข ผู้เสี ยชีวิ ตจากมะเ ร็ง เบ าหวาน เป็นไข้มีตลอด แต่อันนี้เป็นร่วมกันทั้งโลก เลยดูยิ่งใหญ่มาก

ไ ม่ต้องสนว่าใครจะมาบอก เทพจะมายังไง ตอนนี้เทพก็เอาตัวไ ม่รอด เทพต้องใส่แมสก์หรือเปล่าไ ม่รู้

ตอนนี้เร าช่วยทุกอย่ างที่จะทำได้ ทั้งเรื่องข้าวส ารอาหารแห้ง ช่วยหมออาสาดูแลคนป่ วย

อาการหนักต้องช่วยหาเตี ยง ซึ่งไ ม่พอเลย ก็ช่วยทำเพราะไ ม่มีญาติมา หรือญาติอย ากไปลาก็พย าย ามทำเท่าที่ทำได้

เอาถังออกซินเจนไปให้บ้ านที่อาการไ ม่ไหวแล้ว ใส่ชุดพีพีอีไปทรม านมากถอดมาจะเป็นลมเพราะมันร้อนมากหายใจไ ม่ออก ตอนนี้ทุกคนเสี่ ยงหมดแล้ว

มีผู้เสี ยชีวิตมาสื่อส ารกับหมีบ้ างไหม หมอบี บอกว่า เขาไ ม่ได้มาสื่อถึงเร าหรอก

แต่เร าพย าย ามดูว่าเขาไปดีหรือเปล่า เขาไปแล้วหรือยัง รู้ตัวแล้วหรือเปล่า

ส่วนใหญ่ไ ม่รู้ตัว CVเหมือนอุบั ติเห ตุบ างท่านเสี ยแล้วไ ม่รู้ตัว ไ ม่มีการร่ำลา เป็นแล้วไปเลย

จำเป็นต้องให้ใครสักคนไปบอกว่าเสี ยแล้ว สิ่งที่เขายึดติ ดว่าทางนี้อยู่ได้ไ ม่ต้องห่วง

หลวงพ่ออลงกตกำลังสร้ างโร งพย าบาลสนาม 500 เตียง หน้ าวัดพระบ าทน้ำพุเลย

และกำลังหาจุดในกรุงเทพฯ ที่ประสานกันได้อีก 1 จุด โร งพย าบาลสนามที่ไ ม่ต้องพึ่งพาใคร เป็นกรณีพิเศษ

ร่วมบริจ าคสิ่งของกับหลวงพ่ออลงกต นาถะ คาเฟ่ ย่ านประชาชื่น ข้าวส าร อาหารแห้ง ย า ได้หมด

จิตอาสามาช่วย อย ากได้ของมากกว่าเ งิน ข าดทุกอย่ าง อุปกรณ์การแ พทย์

คลิป

ขอบคุณ ร ายการแฉ

อ่านเพิ่มเติม