หนักสุดในรอบ 5 ปี

เมื่อวันที่ 11 ส.ค.64 เฟซบุ๊ก มูลนิธิสภาเตื อนภั ยพิบั ติแห่งช าติ เปิ ดเผยภาพล่าสุดของจังหวัดเชียงร าย

ที่ได้รับผลกระทบจากอิทธิพลหย่ อมความกดอากาศต่ำ ที่ปกคลุมเวียดนามตอนบน

ทำให้เกิ ดฝนตกหนักบริเวณภาคเหนือตอนบน ส่งผลให้เกิ ดน้ำท่ วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหล าก

พร้อมกับเขียนแคปชั่นระบุว่า อิทธิพลจากหย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมประเท ศเวียดนามตอนบน

เกิ ดฝนตกหนักบริเวณภาคเหนือตอนบน ส่งผลให้เกิ ดน้ำท่ วมฉั บพลัน น้ำป่าไหลหล าก หลายพื้นที่ในจังหวัดเชียงร าย

คาดว่า 12 ชม.ข้างหน้ าจังหวัดเชียงร ายยังมีฝนตกต่อเนื่อง

ผู้สื่อข่าวร ายงานว่า ทั่วพื้นที่ของจ.เชียงร าย เกิ ดฝนตกหนักโดยเวลาประมาณ 04.00 น.ที่ผ่ านมา

น้ำป่าจากลำห้วยแล้งพื้นที่ดอยตุง เทือกเขาดอยนางนอน ทะลักเข้าท่วมหมู่บ้ านสันเก ล็ดทอง หมู่ 7 ต.โป่งงาม อ.แ ม่สาย

โดยน้ำเข้าท่วมบ้ านเรือน ขณะที่ชาวบ้ านยังไ ม่ทันตั้งตัว ทำให้ข้าวของต่ างๆ ถูกน้ำที่ไหลเชี่ยวพัดพา

รถยนต์ รถจักรย านยนต์ และสิ่งของต่างๆ ได้รับความเสี ยหายเป็นจำนวนมาก

น้ำยังพัดเอาถนนภายในหมู่บ้ าน ข้าวของภายในวัด เสี ยหาย

หลังเกิ ดเห ตุนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าร าชการ จ.เชียงร าย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภั ย (ปภ.) จ.เชียงร าย

นายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอแ ม่สาย องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ต.โป่งงาม

ให้เจ้าหน้ าที่สำรวจพื้นที่พบว่าน้ำป่าได้ทะลักเข้าท่วมหมู่บ้ านสันเกล็ดทอง

หมู่บ้ านดง บ้ านถ้ำพัฒนา บ้ านสันก่อสา บ้ านถ้ำ ต.โป่งงาม ทำให้มีบ้ านที่เสี ยหายทั้งหลังจำนวน 1 หลัง เสี ยหายบ างส่วนอีก 30 หลังคาเรือน

นอกจากนี้ ยังมีรั้วบ้ าน ถนน เสี ยหาย ซึ่งเจ้าหน้ าที่จะสำรวจเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นร ายๆ เบื้องต้น อบต.โป่งงาม จัดข้าวกล่องมาให้แก่ชาวบ้ านในเบื้องต้นประมาณ 450 คน

ขณะที่ชาวบ้ านระบุว่า เป็นน้ำท่วมหนักในรอบ 5 ปี นับตั้งแต่มีเห ตุน้ำป่าท่วมใ หญ่เมื่อเดือน เม.ย.2560 เป็นต้นมาด้วย

นอกจากนี้ พบว่าขณะเกิ ดน้ำท่ วมครั้งนี้ฝนยังคงตกลงมาอย่ างต่อเนื่อง

ทำให้เจ้าหน้ าที่ได้แจ้งเตื อนประชาชนให้ยังคงระมั ดระวั ง

โดยเฉพาะพื้นที่ริมฝั่งและพื้นที่สูงที่อาจเกิ ดน้ำท่ วมฉั บพลัน และดินโคลนถล่ มได้

อ่านเพิ่มเติม