เดือนสิงหา เงิ นจ่อบัตรค นจนอีก 2ง วด

บัตรสวั สดิการแห่งรั ฐบัตรค นจนเดือนสิงหาคม 2564

กรมบัญชีกลาง ได้โอนเงิ นให้ผู้ถือบัตรจำนวน 13.9 ล้านคน ไปแล้วรอบหนึ่งเมื่อวันที่ 1 ส.ค.

โดยผู้ถือบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐบัตรค นจนได้รับเงิ นเด้งดังนี้

ร ายการซื้อของกินของใช้จำนวน 200 หรือ 300 บ าท ใช้ได้เฉพาะร้ านค้าประชารั ฐเท่านั้น

คนละ 200 บ าทต่อเดือน สำหรับผู้ที่มีร ายได้ 30,000 บา ทต่อปี แต่ไ ม่เกิน 100,000 บ าท

คนละ 300 บ าทต่อเดือน แบ่งตามเกณฑ์ร ายได้ ผู้ที่มีร ายได้ต่ำกว่า 30,000 บ าทต่อปี ต้องใช้จ่ ายให้หมดทุกๆเดือนไ ม่สบทมเดือนถัดไป

เงิ นเยี ยวย าพิเศษเพื่อเพิ่มกำลังซื้อ

เงิ นเยี ยวย าพิเศษช่วยเหลือบัตรสวั สดิการทั่วประเท ศได้คนละ 200 บ าท

ใช้ซื้อสินค้ าร่วมโครงการบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ หรือ ร้ านค้าร่วมโครงการค นละครึ่งเฟส 3

ไปใช้สิทธิยื่นบัตรและสแกน ณ ตอนนี้ เงิ นเหลือเท่าไหร่ เงิ นซื้อสองมีสองส่วน

วันที่ 1 ก.ค. 64 จำนวน 200 บ าท

วันที่ 1 ส.ค.64 จำนวน 200 บ าท

วันที่ 1 ก.ย.64 จำนวน 200 บ าท

วันที่ 1 ต.ค.64 จำนวน 200 บ าท

วันที่ 1 พ.ย64 จำนวน 200 บ าท

วันที่ 1 ธ.ค.64 จำนวน 200 บ าท

อย่ างไรก็ต าม ผู้ถือบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐบัตรค นจน ได้รับสิทธิเพิ่มเติมอีก

โดยในวันที่ 15 ส.ค.ผู้ถือบัตรจะได้สิทธิเพิ่มเติมอีกดังนี้

สำหรับผู้ถือบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐที่เติมเงิ นเข้าบัตร แล้วใช้เงิน จากบัตรรูดซื้อสินค้ าและบริการผ่ านร้ านธงฟ้าประชารั ฐ หรือร้ านค้ าเอกชนอื่น ๆ

ที่จดทะเบี ยนภาษีมูลค่ าเพิ่มโดยรั ฐจะคืนภาษี VAT 5% ให้ผ่ านบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ

ซึ่งเงิ นส่วนนี้สามารถนำบัตรค นจนไปกดเป็นเงิ นสดออกมาใช้ หรือรูดซื้อของตามร้ านธงฟ้าฯ และร้ านค้าอื่น ๆ

ที่ร่วมโครงการได้ผู้ที่เติมเงิ นเข้าบัตรค นจน แล้วใช้จ่ ายเงิ นซื้อของจะได้รับ

วันที่ 18 ส.ค.

ช่วยเหลือค่ าไฟฟ้า 230 บ าทหนึ่งครัวเรือนได้หนึ่งสิทธิ

กรณีใช้ไฟฟ้าไ ม่เกิน 50 หน่วย/เดือน ติ ดต่อกันเป็นระยะเวลา 3 เดือน ให้ใช้สิทธิ์ค่ าไฟฟ้าฟรีตามมาตรการปัจจุบัน

กรณีที่ใช้ไฟฟ้าเกิน 50 หน่วย/เดือน ให้ผู้ถือบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐใช้สิทธิ์ต ามมาตรการนี้

ในวงเงิ น 230 บ าท/ครัวเรือน/เดือน หากใช้เกินวงเงิ นที่กำหนด ผู้ถือบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐจะต้องเป็นผู้จ่ ายค่ าไฟฟ้าทั้งหมด

ค่ าน้ำประปา จำนวน 100 บ าท ซึ่งจะต้องใช้น้ำไ ม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด ทั้งนี้

หากผู้ถือบัตร คนจนใช้น้ำประปาเกินวงเ งิน 100 บ าท/ครัวเรือน/เดือน จะต้องเป็นผู้จ่ ายค่ าน้ำประปาเองทั้งหมด

วันที่ 22 ส.ค.

เบี้ ยความพิกา รเพิ่มเติม 200 บ าท ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 เป็นต้นไป

สืบเนื่องจาก ครม. มีมติให้เพิ่มเบี้ยความพิกา รอีก 200 บ าท รวมเป็น 1,000 บ าท/เดือน

สำหรับผู้พิกา รที่อายุ 18 ปีขึ้นไป และมีบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ กดเป็นเงิ นสดออกมาใช้ได้ กฎที่ตู้ เอทีเอ็ม ธนาคารกรุงไทย

ที่มา: กรมบัญชีกลาง

อ่านเพิ่มเติม