มิสทินมอบกล่องยังชีพพร้อมเงิ นสด

เช็ คเงื่ อนไข เปิ ดลงทะเบี ยน มิสทินสู้CV รับกล่องยังชีพและเงิ นคนละ 1,000 บ าท

มูลค่ ากว่า 4,000,000 บ าท เริ่ม 12-14 ส.ค. นี้ ตั้งแต่เวลา 08.00-24.00 น.

เพจเฟซบุ๊ก ธุรกิจข ายตรงมิสทิน โพสต์ข้อความประกาศให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดื อดร้ อนจากการCV

ด้วยการเปิ ดลงทะเบี ยนเพื่อรับทุนและกล่องยังชีพ โดยมีเนื้อหาดังนี้

เครื่องสำอางมิสทิน มีทุนและกล่องยังชีพมาแ จก สำหรับประชาชนที่ได้รับความเดื อดร้ อนจากสถานก ารณ์การCV ในเวลานี้

สามารถลงทะเบี ยนได้ระหว่างวันที่ 12-14 ส.ค. 64 ตั้งแต่เวลา 08.00-24.00 น.

โดยจะประก าศร ายชื่อ บุคคลที่ได้รับการพิจารณาฯ ภายในวันที 19 ส.ค. 64

มิสทินและมูลนิธิ ดร.อมรเทพ ดีโรจนวงศ์ ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนผ่ านวิกฤ ตินี้ไปให้ได้

สำหรับเงื่ อนไขการลงทะเบี ยน

– เปิ ดลงทะเบี ยนสำหรับผู้ที่ได้รับความเดื อดร้ อน ได้รับผลกระทบจากสถานก ารณ์ CV ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย

– ผู้ได้รับทุน จำนวน 2,000 ทุน จะต้องลงทะเบี ยน ชื่อ-ที่อยู่ จะต้องเป็นชื่อเดียวกันกับชื่อบัญชีธนาคาร

– ผู้ยื่นความจำนงขอรับทุน ต้องระบุผลกระทบที่ได้รับจากสถานก ารณ์ CV เพื่อเป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณามอบทุน

– หลักเกณฑ์การพิจารณาของคณะกร รมการ จะพิจารณาจากร ายละเอี ยดผลกระทบ

ที่ผู้ลงทะเบี ยนแจ้งเข้ามาที่เว็ บไซต์มิสทิสสู้ CV เท่านั้น โดย เน้นหลักการช่วยเหลือ ผู้ที่ได้รับผลกระทบและ

เดื อดร้ อนมากที่สุด ซึ่งการพิจารณามอบทุน ให้สิทธิ์การรับทุน 1 ครัวเรือนต่อ 1 ทุน และการพิจารณาของคณะกร รมการมูลนิธิ ถือเป็นที่สิ้ นสุด

ขอบคุณที่มา siamtoday

อ่านเพิ่มเติม