พญ.ขอโ ทษยอมรับเห็นแก่ตัว

จากประเด็นดราม่ ารุนแร งในโลกออนไลน์ เมื่อเเพทย์หญิ งร ายหนึ่ง ใน รพ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมร าช

พาญาติที่ไ ม่ใช่บุคลากรด่ านหน้ ามาฉีดวัคซีนไฟเซอร์ จนเกิ ดกระแสไ ม่พอใจวิพ ากษ์วิจ ารณ์ไปอย่ างกว้างขวาง

ต่อมา นพ.จรัสพงษ์ สุขกรี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมร าช ยอมรับว่า

มีการฉีดวัคซีนไฟเซอร์โด๊สดังกล่าวให้กับพี่สาวกับแ ม่จริง ของ พญ.คนดังกล่าวจริง แต่ได้ฉีดให้พี่สาว ส่วนแ ม่ยังไ ม่ได้ฉีด

เนื่องจาก ผอ.รพ.นบพิตำ สั่ งห้ ามฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้บุคคลภายนอกเด็ ดข าด

ต่อมาแพทย์หญิ งที่ตกเป็นข่าวได้ยื่นใบล าออกต่อ ผวจ.นครศรีธรรมร าช เรียบร้อยแล้วต ามที่ได้เสนอข่าวไปแล้วนั้น

ความคืบหน้ า เมื่อวันที่ 17 ส.ค. ที่ รพ.นบพิตำ พญ.กฤตย าณี พูลเพียร หรือ หมอกุ๊บกิ๊บ อายุ 27 ปี

แพทย์ประจำ รพ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมร าช ที่ตกเป็นข่าว เปิ ดเผยกับสื่อมวลชนถึงเรื่องที่เกิ ดขึ้นว่า

ในวันที่ 12 ส.ค. ทางทีมแพทย์ พย าบ าลและบุคลากรด่ านหน้ าจะต้องเดินทางไปช่วย

รพ.บุษราคัม จ.นนทบุรี ทาง รพ.จึงได้เบิกวัคซีนไฟเซอร์มา 1 ขวด

ทำการฉีดให้กับบุคลากรเป็นโด๊สที่ 3 จำนวน 6 คน ที่จะเดินทางไปช่วย รพ.บุษราคัม

พญ.กฤตย าณี กล่าวต่อว่า หลังจากฉีดครบแล้ว พบว่ามีวัคซีนเหลือก้นขวดก็ต้องทิ้ งไปโดยเปล่าประโยชน์

ในความคิดของตนมองว่าน่าจะนำมาใช้ให้เกิ ดประโยชน์กว่าทิ้ งถังขยะไป ต่อมาวันที่ 13 ส.ค.ทาง รพ.นบพิตำ

จะทำการฉีดวั คซีนให้บุคลากรด่ านหน้ าจำนวน 66 คน โดยเบิกวัคซีนไฟเซอร์มา 11 ขวด ช่วง 13.00 น. เศษ

ตนได้เดินมาที่จุดฉีดวัคซีนถามทีมฉีดวัคซีนว่า มีวัคซีนเหลือก้นขวดบ้ างไหม ทีมฉีดวัคซีนก็ตอบว่า

บางขวดก็เหลือบางขวดไ ม่เหลือ โดยวัคซีนที่เหลือโด๊สที่ 7 ก้นขวดนั้น ไ ม่มีใครรับรองว่า มีคุณภาพหรือไ ม่ เขาจะไ ม่ให้ฉีดให้ใคร เพราะอาจจะไ ม่ได้คุณภาพ

หมอเลยถามว่า ข วดที่เหลือหมอขอได้ไหม เพื่อจะฉีดให้แ ม่กับสาว จึงโทรฯ ไปให้พี่สาวที่ช่วยงานในคลินิกหน้ า ม.วลัยลักษณ์ อ.ท่าศาลา

ให้ขับรถพาแ ม่มาด้วย โดยบอกกับพี่สาวและแ ม่ว่ามีวัคซีนก้นขวดที่เขาทิ้ งแล้วจะเอาไหม ฉีดไหม

พี่สาวบอกว่าเอา วัคซีนอะไรก็ได้ขอให้ได้ฉีด และด้วยความบริสุทธิ์ใจก็เอาวัคซีนก้นขวดที่เหลือทิ้ งถังขยะมาฉีดให้พี่สาว

จนกระทั่งมีเจ้าหน้ าที่แจ้งเรื่องให้ ผอ.รพ.ทร าบ ท่ าน ผอ.จึงสั่ งระงั บการฉีดวัคซีนให้บุคคลภายนอก

ดังนั้นแ ม่จึงยังไ ม่ได้ฉีด ตามที่เป็นข่าวทางสื่อบ างสังกัดว่า หมอเบี ยดบั งเอาวัคซีนโด๊สที่ 6 ฉีดให้แ ม่นั้นไ ม่เป็นความจริง พญ.กฤตย าณี กล่าว

มันเป็นวัคซีนที่เหลือก้นขวดทิ้ งถังขยะจริง ๆ ทุกคนที่นั่งอยู่ก็เห็น บุคลากรด่ านหน้ าที่ 66 คนทุกคนได้รับวัคซีนครบ

ยอมรับว่าหมอให้พี่สาวพาคุณแ ม่มาด้วย แต่แ ม่ยังไ ม่ได้ฉีดวัคซีนแต่อย่ างใด

เพราะหลังฉีดให้พี่สาวก็มีบุคลากรบ างท่ านร ายงานให้ ผอ.รพ.นบพิตำว่า

มีการฉี ดวั คซีนไฟเซอร์ของบุคลากรด่ านหน้ าให้กับบุคคลภายนอก

ซึ่งเขาก็ทำถูกต้องแล้ว จนทาง ผอ.รพ.กำชับไ ม่ให้ฉีดให้บุคคลภายนอก แต่หมอเองก็น้อยใจว่า

เร าทำงานสุ่ มเสี่ ยงตรงนี้มาต่อเนื่อง แต่เร าไ ม่สามารถที่จะเอาวัคซีนก้นขวดทิ้ งไปแล้วกลับมาฉีดให้กับแ ม่และพี่สาวของเร าไ ม่ได้

เพื่อให้เขาปลอดภั ย เพราะทุกวันที่หมอมาทำงานที่ รพ.นบพิตำ คลุกคลีกับผู้ป่ วยรวมทั้งบุคลากรที่ ติ ด เ ชื้ อก็มี

และหมอต้องกลับไปนอนกับแ ม่ กับพี่สาว ที่ผ่ านมาหมอเองเป็นคนเสี่ ยงและเสี ยสละอยู่ด่ านหน้ าแต่หมอไ ม่สามารถที่จะดูแลปกป้องคนในครอบครัวของตัวเองได้เลย

นี่คือความเห็นแก่ตัวของหมอเอง หมอก็โ ทษประชาชนทุกคนจริงๆ ที่หมอเห็นแก่ตัว มันเป็นประเด็นที่อ่อนไหวจริงๆ พญ.กฤตย าณี กล่าว

พญ.กฤตย าณี กล่าวทั้งน้ำต าอีกว่า ตนน้อยใจ เสี ยใจมาก ที่เกิ ดเรื่องดังกล่าวขึ้นจึงได้ ตัดสินใจยื่นใบล าออกและกลับไปบ้ าน

คิดทบทวนตัวเองว่า สิ่งที่หมอทำมันถูกไหม เร าชิงล าออกแบบนี้เร าได้อะไรกับการ ลาออก

ประกอบกับหมอที่ รพ.นบพิตำ มีน้อยมาก ส่วนหนึ่งต้องไปช่วย รพ.บุษราคัม

และยังจะต้องเปิ ด รพ.สนามนบพิตำ ถ้าหมอออกจะมีหมอไ ม่เพียงพอ เพราะเป็น รพ.ขนาดเล็ก มีหมอไ ม่กี่คน

หากหมอออกไปอีกคนก็จะไ ม่มีคนที่จะช่วยงานในส่วนเหล่านี้ ล่ าสุดตั ดสินใจกลับมาโรงพย าบ าลและไปเอาใบล าออกกลับคืนมา

หมอจะสู้ต่อเพื่อคนนบพิตำ สู่เพื่อคนไข้และจรรย าบรรณ แม้ว่าข่าวที่เกิ ดขึ้นและถูกโ จมตีอย่ างหนัก

มันบั่นทอนความรู้สึก บั่นทอนจิตใจตัวหมอเอง จากความเห็นแก่ตัวของหมอที่อย ากให้คนที่เร ารักคือแ ม่และพี่สาวได้ปลอดภั ย

มีชีวิตอยู่กับเร าไปนานๆ หมอกร าบขออภั ยด้วย และยืนยันว่าหมอไ ม่ได้ไปแ ย่ งวัคซีนของบุคลากรด่ านหน้ า

เพราะทุกคนเป็นคนที่หมอรัก หมอรู้จัก เป็นเพื่อนร่วมหมอ ซึ่งหมอไ ม่มีทางที่จะแ ย่ งของเขามาอย่ างแน่นอน

หมอขอโ ทษนะค่ะ ที่หมอคิดน้อยไป ที่ว่าการที่เราไปหยิ บวัคซีนที่เขาทิ้ งถังขยะมันอาจจะเป็นเรื่องที่ผิ ด ไ ม่ดี

พญ.กฤตยาณี กล่าวขอโ ทษ พร้อมยกมือไหว้ด้วยน้ำต าไหลอาบแก้ม

พร้อมกันนี้ พญ.กฤตย าณี กล่าวทิ้ งท้ ายด้วยว่า ตนเรียกร้องต่อสู้ขอวัคซีนให้กับบุคลากรด่ านหน้ ามาตลอด

วันนี้ถ้าใครได้เห็นคลิปนี้ ไ ม่ว่ารั ฐบ าลหรือใครที่มีส่วนเกี่ยวข้องรีบนำวัคซีนมาฉีดให้บุคลากรด่ านหน้ า

ตนเองไ ม่อย ากฉีดเข็ม 3 อย ากเอาเข็มที่ 3 ไปฉีดให้แ ม่หรือคนที่เร ารัก

ทุกคนรักแ ม่รักครอบครัว โดยก่อนหน้ านี้หมอกับแ ม่ไ ม่ได้อยู่ด้วยกันมานาน หมอมีแ ม่เพียงคนเดียว

ตนจึงนำแ ม่และพี่สาวมาอยู่ด้วย จนเมื่อประมาณ 2 อาทิตย์ ตนเป็นห่ วงแม่

เพราะต้องรักษาคนไข้cvเมื่อกลับมาบ้ านก็ต้องนอนกับแ ม่ ใกล้ชิดกับพี่สาว

ตนเป็นบุคคลเสี่ ยงสูงคนหนึ่ง จึงตั ดสินใจไปเช่ าบ้ านแยกให้แ ม่ไปอาศัยเพื่อความปลอดภั ย ส่วนตนนอนที่คลินิกกับพี่สาว.

อ่านเพิ่มเติม