เผยวันประก าศผล มิสทินมองยังชีพและเงิ นสด

เ ช็ควันประกาศผล มิสทินสู้CV ลงทะเบี ยน รับเงิ น 1,000 บ าทรวม 10 ล้านบ าท

ผ่ านเว็บไซต์ โดย บริษัท เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย)

ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ มิสทีน และ มูลนิธิ ดร.อมรเทพ ดีโรจนวงศ์

ผู้ที่เดื อดร้ อนจากสถานก ารณ์CV โดยโครงการ มิสทีนสู้CV เปิ ดให้ลงทะเบี ยนผ่ านเว็บไซต์

ระหว่างวันที่ 12 – 14 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ของวันที่ 12 สิงหาคม ถึงวันที่ 14 สิงหาคม เวลา 24.00 น.

ประกาศผล มิสทีนสู้CVcom ลงทะเบี ยนรับเ งิน 1,000 บ าทเมื่อไหร่

ตอบ : ประกาศร ายชื่อบุคคลที่ได้รับการพิจารณาฯ

ครั้งที่ 1 วันที่ 19 สิงหาคม 2564

และครั้งที่ 2 ในวันที่ 23 สิงหาคม 2564 เวลา 12.00 น.

สามารถเช็ ครายชื่อผ่ านเว็ปมิสทีน

เงื่ อนไขการลงทะเบี ยน

– เปิ ดลงทะเบี ยนสำหรับผู้ที่ได้รับความเดื อดร้ อน ได้รับผลกระทบจากสถานก ารณ์ CV ที่อาศัยอยู่ในประเท ศไทย

– ผู้ได้รับทุน จำนวน 5,000 ทุน จะต้องลงทะเบี ยน ชื่อ ที่อยู่ จะต้องเป็นชื่อเดียวกันกับชื่อบัญชีธนาคาร

– ผู้ยื่นความจำนงขอรับทุน ต้องระบุผลกระทบที่ได้รับจากสถานก ารณ์ CV เพื่อเป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณามอบทุน

– หลักเกณฑ์การพิจารณาของคณะกร รมการ จะพิจารณาจากร ายละเอี ยดผลกระทบ

ที่ผู้ลงทะเบี ยนแจ้งเข้ามาที่เว็ บไซต์มิสทินสู้CVเท่านั้น โดย เน้นหลักการช่วยเหลือ

ผู้ที่ได้รับผลกระทบและเดื อดร้ อนมากที่สุด ซึ่งการพิจารณามอบทุน ให้สิทธิการรับทุน 1 ครัวเรือนต่อ 1 ทุน

และการพิจารณาของคณะกร รมการมูลนิธิ ถือเป็นที่สิ้ นสุด

บุคคลที่ได้รับการพิจารณาฯ จะได้รับอะไรบ้ าง

ตอบ : เงิ นสด 1,000 บ าท และ กล่องสินค้ ามิสทินเพื่อดำรงชีพ มูลค่ า 1,000 บ าทรวมเป็น 2,000 บ าท

ทั้งนี้ การพิจารณาของคณะกร รมการจะพิจารณา จากร ายละเอี ยดผลกระทบ ที่ผู้ยื่นคำร้องแจ้งเข้ามา

โดย เน้นหลักการช่วยเหลือ ผู้ที่ได้รับผลกระทบ และเดื อดร้ อนมากที่สุดก่อน

ซึ่งการพิจารณามอบทุน ให้สิทธิ์การรับทุน 1 ครัวเรือนต่อ 1 ทุน และการพิจารณาของคณะกร รมการมูลนิธิ ถือเป็นที่สิ้ นสุด

อ่านเพิ่มเติม