ร าคาทองคำล่ าสุด

ร าคาทองคำประจำวัน 20 ส.ค. ปรับราคาลง 50 บ าท เมื่อเปรียบเทียบกับร าคาปิด19 ส.ค.

โดยร าคาทองรูปพรรณขยับมาอยู่ที่บา ทละ 28,650 บ าท ต ามข้อมูลล่ าสุด

จากเว็บไซต์ของสมาคมค้ าทองคำ เมื่อเวลา 09:28 น. ที่ผ่ านมา

ทองคำแท่งมีร าคารับซื้อในประเท ศอยู่ที่บ าทละ 28,050 บ าท ข ายออก 28,150 บ าท ต ามประกาศครั้งล่ าสุด

ขณะที่ทองรูปพรรณ 96.5% รับซื้ออยู่ที่บ าทละ 27,545.72 บ าท และข ายออกที่ร าคา 28,650 บ าท

ขณะที่ร าคาทองคำตล าดโลก (Gold Spot) อยู่ที่ 1,783.50 ดอลลาร์สหรั ฐต่อออนซ์ สรุปร าคาทองคำ วันที่ 20 ส.ค. 2564

ประกาศครั้งที่ 1

ทองแท่ง

• รับซื้อ บ าทละ 28,050 บ าท

• ข ายออก บ าทละ 28,150 บ าท

ทองรูปพรรณ

• รับซื้อ บ าทละ 27,545.72 บ าท

• ข ายออก บ าทละ 28,650 บ าท

อ่านเพิ่มเติม