เตื อน ลานีญา ฝนถล่ มหนักในรอบ1,000ปี

เตื อน ลานีญา ฝนถล่ มหนักในรอบ1,000ปี

รศ.ดร.เสรี ศุภราทิตย์ ผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภั ຢพิบั ติ มหาวิทย าลัยรังสิต

ได้โพสต์ผ่ านเฟซบุ๊กส่วนตัวเต ือนอาจเกิ ดปรากฏก ารณ์ ลานีญา ถ้าปริมาณฝน 1,000 ปี มาตกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

รศ.ดร.เสรี ระบุ สัปดาห์ก่อนมีเห ตุก ารณ์ภั ຢซ้ำซ้ อนน้ำท่ วมใ หญ่ที่ยุโรป มาสัปดาห์นี้

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม ที่ผ่ านมา ที่ ประเท ศจีน ทำให้มีผู้ไ ม่ร อดชีวิ ตเกือบ 20 คน

ในเมืองหลวง เจิ้งโจว มณฑลเหอหนาน และมีการอพย พกว่า 200,000 คน สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินจ มน้ำ น้ำล้นตลิ่ง

ศาสตราจารย์ Johnny Chan แห่งมหาวิทย าลัยฮ่องกง กล่าวว่า

นี่คือผลพวงจากภาวะโล กร้อน ทำให้มีปริมาณฝนตกหนักในรอบ 1,000 ปี กล่าวคือ

ปริมาณฝนสะสม 3 วัน ที่เมืองเจิ้งโจว มีมากถึง 617.1 mm (โดยที่ปริมาณฝนเฉลี่ยร ายปีที่เมืองนี้ 640.8 mm) กล่าวคือ

ฝนตก 3 วัน เทียบเคียงฝน 1 ปี เหตุการณ์แบ บนี้จะเกิ ดบ่อยครั้งขึ้นในอนาคต

ทั้งนี้ยังบอกอีกด้วยว่า ปลายปีนี้ คาดว่าปรากฏก ารณ์ ลานีญา มีโอกาสเกิ ดขึ้น ถ้าปริมาณฝน 1,000 ปี

มาตกในพื้นที่กรุงเทพมหานครในปีที่เร าเผชิญกับ cv เหมือนเจิ้งโจวที่มีประชากรใกล้เคียง กทม. จะ เกิ ดอะไ รขึ้ น ?

แผนรองรับเป็นอย่างไร ? จะอพยพกันอย่ างไร ? อพยพไปที่ไหน ?

นี่คือมหั นตภั ยซ้ำซ้ อน ที่เร าควรตั้งอยู่ในความไ ม่ประมาท และมีสติน่ะครับ ผมได้จำลองสถานก ารณ์ไว้แล้ว (ดูรูปแนบ)

การประเมินความเสี่ ย งเป็นเ รื่ อ งสำคัญมาก โปรดติ ดตามตอนต่อไป

กระทั่งล่ าสุด รศ.ดร.เสรี ศุภทราทิตย์ ได้ให้สัมภ าษณ์กับทางคมชัดลึกออนไลน์เกี่ยวกับเ รื่ อ งนี้

โดยขย ายความว่ามีการคาดก ารณ์ฝนในเดือนตุลาคมจะมีตกหนัก เพsาะฉะนั้ นก็คิดว่า กรุงเทพฯ มีความเสี่ຢงจากฝนตกหนัก

ก็ต้องป้องกันไว้ เพราะขณะนี้ หน่วยงานต่าง รุมในเ รื่ อ ง cv แต่อาจลืมไปแล้วเ รื่ อ งระบบระบ ายน้ำเป็นอย่ างไร

เพราะมีเวลานับจากนี้เพียง 2 เดือนเท่านั้นให้เตรียมความพร้อม

หน่วยงานภาครั ฐต้องเตรียมความพร้อมไว้ด้วย ไ ม่เช่นนั้นจะเกิ ดความโกลาหลได้

อ่านเพิ่มเติม