ได้สิทธิแต่ยังไ ม่ได้เ งิน ให้ทำต ามนี้

สิทธิประกันสังคม ม. 40 , 39 และ 33

สำหรับผู้ที่เช็ กสิทธิ์แล้วว่าได้รับสิทธิ์เงิ นเยี ยวย าจากรั ฐบ าลในพื้นที่จังหวัดสีแดงต่างๆ

แต่ในช่วงวันที่ผ่ านมายังไ ม่ได้รับเ งิน อาจมีปัญหาขัดข้องในด้ านต่างๆ

ทั้งนี้ ในส่วนของผู้ประกันสังคมมาตร า 33 จะมีการโอนเงิ นรอบเก็บตกทุกๆวันศุกร์

ด้านผู้ประกันสังคมมาตร า 40 กับ 39 จะมีการโอนเงิ นรอบเก็บตกทุกวันพฤหัสบดี

ในทุกสัปดาห์จนกว่าจะได้รับเ งิน ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 64

โดยที่ไ ม่ต้องทบท วนสิทธิ์ เพียงผูกบัญชีธนาคารพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชนให้เรียบร้อย

อนึ่ง สำนักงานประกันสังคม (สปส.) ได้เปิ ดให้นายจ้างและผู้ประกันตนทุกมาตร า ทั้ง มาตร า 33 มาตร า 39 และมาตร า 40

ตรวจสอบข้อมูลได้ที่ sso.go.th

หากมีข้อสงสั ยสามารถสอบถามได้ที่ส ายด่วนกระทร วงแร งงาน โทร 1506 ได้ตลอด 24 ชั่ วโมง

อ่านเพิ่มเติม