บขส. ประกาศพร้อมให้บริการ 26เส้นทาง1ก.ย.นี้

นายสัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต กร รมการผู้จัดการใ หญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) กระทร วงคมนาคม เปิ ดเผยว่า

ต ามที่ ศบค. มีมติเห็นชอบมาตรการผ่อนคล ายเพื่อป้องกันและควบคุม cv ต ามระดับพื้นที่สถานก ารณ์ย่อยในพื้นที่ทั่วร าชอาณาจักร

โดยยังคงพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 29 จังหวัดไว้เช่นเดิม และให้คงมาตรการทางสังคม

เช่น การห้ ามออกนอกเคหสถานในเวลา 21.00 – 04.00 น.

และการเดินทางข้ามจังหวัดจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มง วด ให้ระบบขนส่งสาธารณะจำกัดจำนวนผู้โดยส าร ไ ม่เกิน 75% นั้น

ในส่วน บขส. ได้สั่ งการไปยังทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งฝ่ายธุรกิจเดินรถ และฝ่ายบริหารการเดินรถ

เตรียมความพร้อมของรถโดยส าร พนักงาน และสถานีขนส่ง ให้สอดคล้องกับนโยบ ายของกระทร วงคมนาคมและกรมการขนส่งทางบก

เพื่อให้พร้อมเปิ ดให้บริการประชาชนในวันที่ 1 กันย ายนนี้

สำหรับเส้นทางที่จะเปิ ดให้บริการมีดังนี้

1. เส้นทางภาคเหนือ จำนวน 8 เส้นทาง ได้แก่ กรุงเทพฯ-คลองลาน กรุงเทพฯ – หล่มเก่า กรุงเทพฯ – เชียงใ หม่

(ข) กรุงเทพฯ – ทุ่งช้าง กรุงเทพฯ – อุตรดิตถ์ กรุงเทพฯ – แม่สอด กรุงเทพฯ – แม่สาย และกรุงเทพฯ – ป่าแดด – เชียงของ

2. เส้นทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก จำนวน 10 เส้นทาง

ได้แก่ กรุงเทพฯ – หนองบัวลำภู กรุงเทพฯ – นครพนม กรุงเทพฯ – เลย – เชียงคาน กรุงเทพฯ – สุรินทร์ กรุงเทพฯ – บุรีรัมย์ กรุงเทพฯ – อุบลราชธานี

กรุงเทพฯ – มุกดาหาร กรุงเทพฯ – รัตนบุรี กรุงเทพฯ – จันทบุรี – ตราด และกรุงเทพฯ – สระบุรี

3. เส้นทางภาคใต้ จำนวน 8 เส้นทาง ได้แก่ เส้นทางกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) – ตะกั่วป่า – โคกกลอย กรุงเทพฯ (หมอชิต 2) – ภูเก็ต

กรุงเทพฯ (หมอชิต 2) – กระบี่ กรุงเทพฯ (หมอชิต 2) – ตรัง – สตูล กรุงเทพฯ (หมอชิต 2) – เกาะสมุย

กรุงเทพฯ (หมอชิต 2) – หาดใหญ่ กรุงเทพฯ – สงขลา และกรุงเทพฯ – สุไหงโกลก

อ่านเพิ่มเติม