ตอบชัดแล้ว ศธ. เรื่องหยุ ดออนไลน์เรียน1ปี

จากกรณีที่ น.ท.สุมิตร สุวรรณ รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศ าสตร์ มหาวิทย าลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) วิทย าเขตกำแพงแสน

เสนอให้หยุดการเรียนการสอนทั่วประเท ศเป็นเวลา 1 ปี

เนื่องจากการเรียนออนไลน์ไร้ประสิทธิภาพ และส่งผลกระทบกับนักเรียน นักศึกษา

โดยเฉพาะเด็ กปฐมวัย และนักเรียนชั้นประถมอย่ างมาก ขณะที่นายสมพงษ์ จิตระดับ นักวิชาการศึกษา

เปิ ดเผยผลวิจัยชี้เด็ กไทยเครียดจากการเรียนออนไลน์ ทำให้โด ดเรียนออนไลน์มากกว่า 20%

ขณะที่ผลสำรวจทั่วโลกระบุว่าการเรียนออนไลน์ 1 ปี ทำให้การศึกษาถดถอย 50%

โดยเสนอให้ น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รั ฐมนตรีว่าการกระทร วงศึกษาธิการ (ศธ.) ต้องกล้าตั ดสินใจ และเลิ กกลั วเกินกว่าเห ตุนั้น

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม ที่ผ่ านมาคุณหญิงกัลย า โสภณพนิช รั ฐมนตรีช่วยว่าการ ศธ.กล่าวว่า

คงเป็นไปไม่ได้หากจะให้นักเรียนหยุดเรียน 1 ปี เพราะจะมีผลเสี ยมากกว่าผลดี

ซึ่ง ศธ.ไ ม่ได้นิ่งนอนใจ พัฒนาการเรียนการสอนออนไลน์อย่ างต่อเนื่อง

โดยเฉพาะทางสถาบันส่งเสริมการสอนวิทย าศ าสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

ได้จัดทำโครงการสอนออนไลน์ Project 14

โดยรวบรวมบทเรียนออนไลน์ ตั้งแต่ชั้น ป.1- ม.6 ขึ้นมา เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ได้จากทุกที่ทุกเวลา

โดยผู้เรียนสามารถกำหนดการเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง การเรียนรู้จะไ ม่ได้จำกัดแค่ในห้องเรียน

โดยมีแอนิเมชั่นประกอบ เพื่อช่วยให้ผู้เรียน รู้สึกสนุก จดจำง่ าย และเรียนรู้ได้ง่ ายขึ้น

โดยเน้นความเข้าใจเชื่ อมโยงกับชีวิตจริง มีเนื้อหาตรงตามหลักสูตรแกนกลาง และหนังสือเรียนของ สสวท.

ครูสามารถนำบทเรียนนี้ไปประกอบการสอนได้เลย ช่วยทำให้เปลี่ยนแปลงการเรียนรู้จากย ากให้ง่ ายขึ้น

มีความสนุก มีความยืดหยุ่น และมีประสิทธิภาพ

โดยขณะนี้ สสวท.ได้จัดทำสื่อการสอนออนไลน์ไปมากกว่า 2,000 ชุดแล้ว คุณหญิงกัลย า กล่าว

ดร.เอกชัย กี่สุขพันธ์ รักษาการประธานคณะกร รมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิ ดเผยว่า

กรณีนักวิชาการเสนอให้หยุดเรียน 1 ปี เพราะการเรียนผ่ านระบบออนไลน์ต่อเนื่องอย่ างน้อย 1-2 ปี

อาจจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพการศึกษาของประเท ศนั้น ไ ม่เชื่ อว่านักเรียนจะเรียนออนไลน์ต่ออีก 2 ปี

มองว่าการเรียนออนไลน์จะสิ้ นสุดภายในสิ้นปี 2564 เพราะรั ฐบ าลได้วางแผนไว้ว่าจะเร่ง ฉี ดวัคซีนให้ประชาชนได้มากที่สุดภายในสิ้ นปี 2564

ดร.เอกชัยกล่าวอีกว่า ในอนาคตเชื่ อว่าแม้ เ ชื้ อCv จะหายไป หรือครู และนักเรียน

จะได้รับวั คซีนจนสามารถกลับมาสอนในห้องเรียนต ามปกติได้แล้ว แต่การเรียนการสอนในบางวิชา อาจเปลี่ยนรูปแบบแล้ว

และเชื่ อว่าการเรียนในอนาคต เด็ กอาจจะไม่ต้องลงทะเบี ยนเรียนเป็นนักเรียนก็ได้ แต่สามารถเรียนออนไลน์จากใครก็ได้

และเมื่อถึงเวลาทดสอบเลื่ อนระดับชั้น ก็ขอยื่นเข้ารับการทดสอบกับโรงเรียนไหนก็ได้

โดยแต่ละโรงเรียนต้องมีแบบทดสอบวัดระดับชั้นที่เชื่ อถือได้ เมื่อนักเรียนผ่ านการทดสอบ

โรงเรียนจะออกเอกส ารรับรองให้ โดยจะระบุว่านักเรียนมีความรู้เทียบเท่ากับระดับชั้นอะไร

ผมมองว่าในอนาคต การเรียนการสอนจะเปลี่ยนเป็นรูปแบบนี้มากขึ้น

คือไ ม่จำเป็นต้องเข้าเรียนในโรงเรียน ก็สามารถจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือจบการศึกษาระดับชั้นอื่นๆ

โดยผ่ านการเรียนการสอนออนไลน์ และการเรียนรู้ด้วยตนเอง ดร.เอกชัย กล่าว

ดร.เอกชัยกล่าวต่อว่า ไ ม่เห็นด้วยกับหยุ ดเรียนทั่วประเ ทศ และในฐานะนักบริหารการศึกษา

ต้องสามารถใช้ปัญห าที่มี สร้างโอกาสใ หม่ๆ นวัตกร รมใ หม่ๆ ไ ม่ใช่เกิ ดปัญห าแล้วจะหนีปัญหา หรือหยุดปัญหา

เพราะทุกปัญห าคือโอกาสในการเรียนรู้ และพัฒนาทั้งสิ้ น ควรใช้สถานก ารณ์การแพร่ระบ าดของ เ ชื้ อCv

สร้างลักษณะนิสั ยในการนำตนเองในการเรียนรู้ของเ ด็ก (SDL)

สำหรับเด็ กกลุ่มหนึ่งที่สามารถพัฒนาตนเองได้อย่ างดีในยุคดิจิทัลนี้ ส่วนครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา

จะต้องเรียนรู้ ปรับตัวการทำงานในยุคชีวิตวิถีใ หม่ ของการจัดการศึกษา ถ้าคิดจะหยุดอยู่กับที่แล้วรอเปิ ดสอนตามปกติ ก็หมดยุคแล้ว

ทำไมไ ม่คิดว่าเรียนออนไลน์ให้มีคุณภาพทำได้หรือไ ม่ ถ้าทำไ ม่ได้ เพราะอะไร จะแก้ได้อย่ างไร

ถ้าบอกแก้ไ ม่ได้ เพราะอะไร ถ้าจะแก้ให้ได้ ต้องทำอย่ างไร ไ ม่ใช่เจอปัญหา ก็เสนอว่าหยุดเรียน 1 ปี

นักบริหาร นักวิชาการ คิดแบบนี้ได้อย่ างไร ส่วนวิชาที่เป็นทักษะปฏิบัติ อาจมีปัญห าบ้าง แต่ไ ม่ใช่แก้ไม่ได้ แล้วให้หยุดเรียน

ทำไมไ ม่ปรับลำดับเนื้อหาให้เรียนออนไลน์ในส่วนที่เป็นทฤษฎีไปก่อน แล้วเมื่อเรียนในห้องเรียนได้ ก็มาปฏิบัติอย่ างเดียว หรือถ้าจำเป็น

ก็ให้แบ่งนักเรียนมาฝึกภาคปฏิบัติ มองว่าการเปิ ดสอนออนไลน์ ควรดำเนินการต่อไป ไ ม่ควรหยุดเรียน

แต่ต้องเปลี่ยนเป้าหมายหลัก คือเป็นการเตรียมเด็ กให้ปรับตัวพร้อมเข้าสู่ยุคการเรียนรู้ที่ไ ร้ขีดจำกัด

มีเป้าหมายรองคือคุณภาพการศึกษา ไ ม่ใช่เน้นคุณภาพการศึกษาเป็นหลัก ตัวชี้วัดแบบเดิมๆ ดร.เอกชัย กล่าว

ดร.เอกชัยกล่าวต่อว่า ปัญห าการเรียนออนไลน์ที่พบ ควรนำมาวิเคร าะห์สาเห ตุหลักๆ ว่ามาจากอะไรบ้ าง

เช่น อาชีพผู้ปกครอง อุปกรณ์และการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ เวลาที่เรียน วัยของผู้เรียน ระดับชั้นที่เรียน เนื้อหาที่ให้เรียน วิธีสอนของครู

การจัดกิจกร รมการเรียนรู้ผ่ านระบบออนไลน์ เป็นต้น แล้วนำสาเห ตุเหล่านี้มาหาแนวทางแก้ปัญหา ไ ม่ใช่หนีปัญหาด้วยการหยุดเรียน

ซึ่งเป็นการสร้ างปัญห ามากกว่า ตนคิดว่าควรหยุดคิดแทนเด็กได้แล้ว การเรียนออนไลน์ไ ม่ได้สร้างปัญห าทุกคน

แต่อาจเกิ ดปัญห าบางกลุ่ม บางระดับ บางอาชีพผู้ปกครอง ควรโอกาสนี้สร้างความเข้าใจทางการเรียนการสอนใ หม่ในยุคดิจิทัลให้ผู้ปกครองและนักเรียน

ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ.กล่าวว่า การเรียนออนไลน์มีทั้งมุมบวก และลบ แต่การให้เด็ กหยุดเรียนไปเลย

อาจกระทบกับการจัดการศึกษาในภาพรวม และมีข้อเสี ยมากกว่าข้อดี อย่ างไรก็ต าม ยอมรับการเรียนออนไลน์มีปัญห าอยู่บ้ าง

เพราะปรับเปลี่ยนจากการเรียนในห้องเรียน มาเป็นการเรียนที่บ้ าน ในช่วงสถานก ารณ์ไ ม่ปกติ

ซึ่งผู้ที่จะเข้ามาดูเป็นหลักในการเรียนการสอนของเ ด็ก นอกจากครูแล้ว ก็คือผู้ปกครองที่ต้องปรับตัว รวมถึง นักเรียน ที่ต้องช่วยเหลือตัวเองให้มากขึ้น

สพฐ.เองเตรียมความพร้อม และมาตรการช่วยเหลือไว้หลายแนวทาง แม้จะยังมีปัญห าอยู่บ้ าง ก็ต้องปรับแก้ให้เข้ากับสถานก ารณ์

และสอดคล้องกับบริบทของแต่ละพื้นที่ ส่วนการให้เด็ กหยุดเรียนไปเลยนั้น คงไม่ใช้ทางออกที่ดีอย่ างแน่นอน ดร.อัมพร กล่าว

อ่านเพิ่มเติม