ครม.เคาะแล้ว อนุมัติงบ ให้5,000ต่ออีก 1เดือน

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรั ฐมนตรี เปิ ดเผยว่าที่ประชุมคณะรั ฐมนตรี (ครม.)

เห็นชอบปรับกรอบวงเงิ นโครงการเยี ยวย าผู้ประกันตนมาตร า 39 และมาตร า 40

ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการควบคุมสูงสุดและเข้มง วดรวม 29 จังหวัดจากเดิมที่ ครม.เมื่อวันที่ 10 ส.ค.ที่ผ่ านมา

โดยให้ขย ายกรอบวงเงิ นเพิ่มจำนวน 44,314.0550 ล้านบ าท เป็นจำนวน 77,785.0600 ล้านบ าท จากเดิม 33,471.0050 ล้านบ าท

สำหรับการให้ความช่วยเหลือผู้ประกันตนมาตร า 39 และ มาตร า 40 ในพื้นที่ 29 จังหวัด

ทั้งนี้ให้เป็นไปตามข้อเสนอของหน่วยงานได้แก่กระทร วงแร งงาน และสำนักงานประกันสังคมเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564 ดังนี้

1.ขย ายระยะเวลาให้ผู้ประกันตนมาตร า 40 ในพื้นที่ 13 จังหวัด ให้สามารถ ขึ้นทะเบี ยนเป็นผู้ประกันตนร ายใ หม่ได้

ตั้งแต่วันที่ 1- 24 สิงหาคม 2564 และ พื้นที่ 16 จังหวัด ให้สามารถขึ้นทะเบี ยนเป็นผู้ประกันตนร ายใ หม่ได้ ตั้งแต่วันที่ 4 – 24สิงหาคม 2564

2. ขย ายการให้ความช่วยเหลือแก่กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับผลกระทบจากสถานก ารณ์การแพร่กระจายของ CV ในพื้นที่ 13 จังหวัด เพิ่มเติมอีก1 เดือน

รวมจำนวนผู้ประกันตน 29 จังหวัดมาตร า 39 และ 40 ที่ได้รับสิทธิ์ 9,385,930 คน

ได้แก่ ผู้ประกันตนมาตร า 39 จำนวน 1,436,171 คน และผู้ประกันตน มาตร า 40 จำนวน 7,949,759 คน

อัตร าการให้ความช่วยเหลือ 5,000 บ าท/คน/เดือน โดยในพื้นที่ 13 จังหวัดจะได้สิทธิ์เยี ยวย าเพิ่มอีก 1 เดือน

นอกจากนี้ยังเห็นควรมอบหมายให้กระทร วงคมนาคม พิจารณาความเหมาะสมในการจัดทำข้อเสนอโครงการ

เพื่อให้ความช่วยเหลือเยี ยวย าผู้ขับขี่รถยนต์รับจ้ างบรรทุกคนโดยส ารไ ม่เกิน 7 คน

และรถจักรย านยนต์สาธารณะที่ไ ม่สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตร า 40

เนื่องจากอายุเกินคุณสมบัติที่ สปส. กำหนดไว้เสนอคณะรั ฐมนตรีพิจารณาตามขั้นตอนของระเบี ยบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอบคุณที่มา siamstreet

อ่านเพิ่มเติม