บัตรค นจน เงิ นเข้าหลายเด้ง

บัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ บัตรคนจนเดือนกันย ายน 2564

จะได้รับเงิ นช่วยเหลืออะไรบ้ าง ซึ่งแต่ละสิทธิจะมีการโอนเงิ นเข้าบัตร ที่แตกต่างกันไป

โดยบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ เป็นหนึ่งในมาตรการช่วยเหลือจากภาครั ฐที่ออกมาเพื่อช่วยเหลือผู้มีร ายได้น้อยทั่วประเ ทศ

ในแต่ละเดือนจะโอนเงิ นเข้าบัตรคนจนเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่ าใช้จ่ าย

ทั้งวงเงิ นสำหรับซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค ค่ าเดินทาง ค่าก๊าซหุงต้ม รวมถึงมาตรการอื่นๆ

ทั้งส่วนลดค่ าน้ำประปา ค่ าไฟฟ้า และการช่วยเหลือเพิ่มเติมสำหรับผู้พิก ารที่ถือบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ

เดือนกันย ายนนี้ ผู้ถือบัตร 13.9 ล้านคน วันที่ 1 ก.ย.รับสองเด้ง สามารถใช้ได้ 7 รายการ ดังนี้ วันที่ 1 กันย ายน 2564

– เงิ นสำหรับซื้อสินค้ าในร้ านค้าประชารั ฐ คนละ 200 บ าท และ 300 บ าทต่อเดือน ตามเกณฑ์ร ายได้

ผู้ที่มีร ายได้ต่ำกว่า 30,000 บ าทต่อปี ได้รับเงิ นช่วยเหลือ 300 บ าทต่อเดือน ผู้ที่มีร ายได้สูงกว่า 30,000 บ าทต่อปี แต่ไ ม่เกิน 100,000 บ าท จะได้รับเ งิน 200 บ าทต่อเดือน

– เงิ นเพิ่มกำลังซื้อ เงิ นเยี ยวย าพิเศษช่วยเหลือบัตรสวั สดิการทั่วประเท ศได้คนละ 200 บ าท

ใช้ซื้อสินค้าร่วมโครงการบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ หรือ ร้านค้าร่วมโครงการค นละครึ่งเฟส 3

วันที่ 1 ก.ค. 64 จำนวน 200 บ าท

วันที่ 1 ส.ค.64 จำนวน 200 บ าท

วันที่ 1 ก.ย.64 จำนวน 200 บ าท

วันที่ 1 ต.ค.64 จำนวน 200 บ าท

วันที่ 1 พ.ย64 จำนวน 200 บ าท

วันที่ 1 ธ.ค.64 จำนวน 200 บ าท

– เงิ นเช่วยเหลือค่ าเดินทางรถโดยส ารสาธารณะ (ไ ม่สามารถกดเป็นเงิ นสดได้) รถเมล์ รถไฟฟ้า และรถไฟฟ้าใต้ดิน คนละ 500 บ าทต่อเดือน

– ส่วนลดค่ าก๊าซหุงต้ม 45 บ าท ต่อ 3 เดือน ใช้กับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการประชารั ฐเท่านั้น

วันที่ 15 กันย ายน 2564

– เงิ นคืนภาษี 5% สำหรับผู้ถือบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐที่เติมเงิ นเข้าบัตร

แล้วใช้เงิ นจากบัตรรูดซื้อสินค้าและบริการผ่ านร้ านธงฟ้าประชารั ฐ หรือร้ านค้าเอกชนอื่น ๆ

ที่จดทะเบี ยนภาษีมูลค่ าเพิ่มโดยรั ฐจะคืนภาษี VAT 5% ให้ผ่ านบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ

ซึ่งเงิ นส่วนนี้สามารถนำบัตรคนจนไปกดเป็นเงิ นสดออกมาใช้ หรือรูดซื้อของตามร้ านธงฟ้าฯ และร้ านค้าอื่น ๆ

ที่ร่วมโครงการได้ผู้ที่เติมเงิ นเข้าบัตรค นจน แล้วใช้จ่ ายเงิ นซื้อของจะได้รับเงิ นภาษี VAT 5%

คืนเข้าบัตรตามยอดการใช้จ่ าย เช่น จ่ ายผ่ านบัตรฯ 100 บ าท คืน VAT 5% เข้าบัตรฯ 5 บ าท

จ่ ายผ่ านบัตรฯ 500 บ าท คืน VAT 5% เข้าบัตรฯ 25 บ าท จ่ ายผ่ านบัตรฯ 1,000 บ าท คืน VAT 5% เข้าบัตรฯ 50 บ าท

วันที่ 18 กันย ายน 2564

– ช่วยเหลือค่ าไฟฟ้า 230 บ าทหนึ่งครัวเรือนได้หนึ่งสิทธิ กรณีใช้ไฟฟ้าไ ม่เกิน 50 หน่วย/เดือน

ติ ดต่อกันเป็นระยะเวลา 3 เดือน ให้ใช้สิทธิ์ค่ าไฟฟ้าฟรีตามมาตรการปัจจุบัน กรณีที่ใช้ไฟฟ้าเกิน 50 หน่วย/เดือน

ให้ผู้ถือบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐใช้สิทธิ์ตามมาตรการนี้ ในวงเ งิน 230 บ าท/ครัวเรือน/เดือน

หากใช้เกินวงเงิ นที่กำหนด ผู้ถือบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐจะต้องเป็นผู้จ่ ายค่ าไฟฟ้าทั้งหมด

– ค่ าน้ำประปา จำนวน 100 บ าท ซึ่งจะต้องใช้น้ำไ ม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด ทั้งนี้

หากผู้ถือบัตรค นจนใช้น้ำประปาเกินวงเงิน 100 บ าท/ครัวเรือน/เดือน จะต้องเป็นผู้จ่ ายค่ าน้ำประปาเองทั้งหมด

วันที่ 22 กันย ายน 2564

– เบี้ยความพิก ารเพิ่มเติม 200 บ าท ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 เป็นต้นไป

สืบเนื่องจาก ครม. มีมติให้เพิ่มเบี้ ยความพิก ารอีก 200 บ าท รวมเป็น 1,000 บ าท/เดือน สำหรับผู้พิก ารที่อายุ 18 ปีขึ้นไป

และมีบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ กดเป็นเงิ นสดออกมาใช้ได้ กฎที่ตู้ เอทีเอ็ม ธนาคารกรุงไทย

ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลการจ่ ายเงิ นได้ที่ Call Center บัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ

โทร. 0 2109 2345 ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-17.30 น.

หรือที่กรมบัญชีกลาง โทร. 0 2270 6400 ในวัน-เวลาร าชการ

ขอบคุณข้อมูลจาก กรมบัญชีกลาง

อ่านเพิ่มเติม