เผยร ายละเอี ยด ให้เพิ่ม5000

หลังจาก คณะรั ฐมนตรีอนุมัติขย ายกรอบวงเงิ นอีก 44,314 ล้านบ าท รวมเป็นเ งิน 77,785 ล้านบ าท

เพื่อนำมาจ่ ายเงิ นเยี ยวย าเพิ่มเต็มอีก 1 เดือน ให้กับผู้ประกันตน มาตร า 39 และ 40

ในพื้นที่ 13 จังหวัดสีแดงเข้ม อีกคนละ 5,000 บ าท ซึ่งจะเป็นเงิ นเยี ยวย าก้อนใ หม่หลังจากได้รับไปแล้ว 1 เดือน

สำหรับ 13 จังหวัดที่กล่าวมาข้างต้น คือ กลุ่มจังหวัดที่ล็อกดาวน์รอบแรก

ได้แก่ กรุงเทพฯ นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปร าการ สมุทรสาคร นร าธิวาส ปัตต านี ยะลา สงขลา ฉะเชิงเทร า ชลบุรี และพระนครศรีอยุธย า

เน้นย้ำ ผู้ประกันตนมาตร า 39 และมาตร า 40 ที่มีสิทธิจะต้องผูกบัญชีพร้อมเพย์ด้วยเลขที่ประจำตัวประชาชนกับธนาคารเท่านั้น เพื่อรับเงิ นเยี ยวย า 5,000 บ าท

นอกจากนี้ ยังได้อนุมัติงบประมาณจ่ ายให้กับ ผู้ประกันตน มาตร า 40

ที่เปิ ดให้ลงทะเบี ยนเพิ่มเติมใน 19 จังหวัด ซึ่งสิ้ นสุดการลงทะเบี ยนไปแล้วเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม

ส่วนผู้ประกันตน มาตร า 33 ก็จะได้รับเ งินเยี ยวย าเพิ่มเติมอีก 2,500 บ าท

เป็นเดือนที่ 2 โดยกระทร วงแร งงานจะเสนอของบประมาณในการประชุมคณะรั ฐมนตรีสัปดาห์หน้ า

ทั้งนี้ การจ่ ายเงิ นเยี ยวย าผู้ประกันกันรอบ 2 ยังไ ม่ได้กำหนดวันจ่ ายที่ชัดเจน

โดยกระทร วงแร งงานต้องกลับไปจัดทำแผนเสนอมาอีกครั้ง

อย่ างไรก็ต าม ร ายชื่อ 13 จังหวัด ม.39-ม.40 ประกันสังคมจ่ ายเพิ่ม

รับสิทธิเยี ยวย า 5,000 อีก 1 เดือน ใครได้บ้ างเช็ กได้เลยจ้า

อ่านเพิ่มเติม