กรมอุตุฯ เตื อนมรสุ มมาหนักแน่

กรมอุตุฯ พย ากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้ าระหว่างวันที่ 3 กันย ายน 2564 – 9 กันย ายน 2564 ในช่วงวันที่ 3 – 6 ก.ย. 64

ร่องมรสุ มพ าดผ่ านภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

ประกอบกับมรสุ มตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเท ศไทย และอ่าวไทยมีกำลังปานกลาง

ทำให้ประเท ศไทยมีฝนตกหนักบ างแห่งในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก

ส่วนในช่วงวันที่ 7-9 ก.ย. 64 ร่อ งมรสุ มจะเลื่ อนลงมาพ าดผ่ านภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

ในขณะที่มรสุ มตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเท ศไทย และอ่าวไทย ทำให้ประเท ศไทยมีฝนเพิ่มขึ้น กับมีฝนตกหนักบางแห่ง

ข้อควรระวัง ในช่วงวันที่ 7-9 ก.ย. 64 ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่เสี่ ยงภั ยในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคกลาง และภาคใต้

ระวั งอันตร ายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิ ดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากได้

ภาคเหนือ ในช่วงวันที่ 3 – 6 ก.ย. 64 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่

กับมีฝนตกหนักบ างแห่งส่วนในช่วงวันที่ 7 – 9 ก.ย. 64 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60-70 ของพื้นที่

กับมีฝนตกหนักบ างแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-25 กม./ชม.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงวันที่ 3 – 6 ก.ย. 64 มีฝนฟ้าคะน อง ร้อยละ 60-70 ของพื้นที่

กับมีฝนตกหนักบ างแห่งส่วนในช่วงวันที่ 7 – 9 ก.ย. 64 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 70-80 ของพื้นที่

กับมีฝนตกหนักบ างแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-25 กม./ชม.

ภาคกลาง ในช่วงวันที่ 4 – 5 ก.ย. 64 มีฝนฟ้าคะน อง ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ส่วนในช่วงวันที่ 6 – 9 ก.ย. 64

มีฝนฟ้าคะน อง ร้อยละ 60-70 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-25 กม./ชม.

ภาคตะวันออก ในช่วงวันที่ 4 – 6 ก.ย. 64 มีฝนฟ้าคะน อง ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบ างแห่งส่วนในช่วงวันที่ 7 – 9 ก.ย. 64

มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60-70 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบ างแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียส

ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะน องคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) มีฝนฟ้าคะน อง ร้อยละ 30-40 ของพื้นที่ ตลอดช่วงอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียส

ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะน องคลื่นสูง 1-2 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) ในช่วงวันที่ 4 – 6 ก.ย. 64 มีฝนฟ้าคะน อง ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ส่วนในช่วงวันที่ 7 – 9 ก.ย. 64

มีฝนฟ้าคะน อง ร้อยละ 60-70 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบ างแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 19-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียส

ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะน องคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในช่วงวันที่ 4 – 5 ก.ย. 64 มีฝนฟ้าคะน อง ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ส่วนในช่วงวันที่ 6 – 9 ก.ย. 64

มีฝนฟ้าคะน อง ร้อยละ 60-70 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบ างแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-25 กม./ชม.

อย่ างไรก็ต าม กรมอุตุฯ เตือน 7-9 ก.ย. ให้ระวั งอันตร ายจากฝนตกหนัก เสี่ ยงน้ำท่ วมฉั บพลั นน้ำป่าไหลหล าก

ขอบคุณ กรมอุตุฯ

อ่านเพิ่มเติม