ตรวจสิทธิวันรับเงิ นเยี ยวย านักเรียน2,000

ความคืบหน้ ามาตรการ เยี ยวย านักเรียน ตามโครงการให้ความช่วยเหลือภาระค่ าใช้จ่ ายด้านการศึกษา

เพื่อบรรเทาผลกระทบของผู้ปกครอง นักเรียน และนักศึกษา

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รั ฐมนตรีว่าการกระทร วงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เปิ ดเผยว่า

ขณะนี้กระทร วงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้ดำเนินการโอนเงิ นงบประมาณตามโครงการให้ความช่วยเหลือภาระค่ าใช้จ่ ายด้านการศึกษา

เพื่อบรรเทาผลกระทบของผู้ปกครอง นักเรียน และนักศึกษา เนื่องจากสถานก ารณ์การCV

ซึ่งเป็นการช่วยเหลือค่าใช้จ่ ายในการเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งสายสามัญศึกษาและสายอาชีพ

ในสถานศึกษาของรั ฐและเอกชน รวมประมาณ 10.8 ล้านคน ในอัตรา 2,000 บ าทต่อคน รวมเป็นเงิ นประมาณ 21,600 ล้านบ าท

ไปยังหน่วยงานในสังกัดและนอกสังกัด ศธ.เรียบร้อยแล้ว ซึ่งนักเรียน นักศึกษา ในสังกัดสำนักงานคณะกร รมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

สำนักงานคณะกร รมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธย าศัย (กศน.)

สามารถรับเงิ นคนละ 2,000 บาท ได้ทั้งในรูปแบบการรับเงิ นโอนเข้าบัญชี หรือ รับเงิ นสดที่โรงเรียน

โดยรับเงิ นได้ตั้งแต่วันที่ 1-7 กันย ายน 2564 ส่วนสังกัดสำนักงานคณะกร รมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) จะได้รับเงิน วันที่ 6-10 กันย ายน 2564

สถานศึกษาทุกแห่ง เมื่อได้รับการจัดสรรเงิ นตามมาตรการให้ความช่วยเหลือภาระค่ าใช้จ่ ายด้านการศึกษาไปแล้วขอให้เร่งดำเนินการโอนเงิ น

หรือจ่ ายเงิ นสดให้ถึงมือผู้ปกครอง นักเรียน และนักศึกษา เต็มจำนวนโดยเร็ว

ห้ ามสถานศึกษาหักเงิ นนี้ เพราะรั ฐบ าล ต้องการให้เงิ นนี้เป็นการชดเชยค่ าใช้จ่ ายในการเรียนที่เพิ่มขึ้นในช่วงCV

ที่ผู้ปกครองสามารถนำไปใช้ตามความจำเป็น เช่น ค่ าอินเทอร์เน็ต ค่าไฟฟ้า และอื่นๆ เป็นต้น

– นักเรียน สังกัด สพฐ.สามารถตร วจสอบสิทธิ์ ได้ที่เว็ บไซต์ student.edudev.in.th

– นักเรียน สังกัด สช.ตร วจสอบสิทธิ์ ได้ที่ opec.go.th

– นักศึกษา สังกัด สอศ. ตร วจสอบสิทธิ์ ได้ที่ www.vec.go.th

เงิ นเยี ยวย านักเรียน โรงเรียนเอกชน

สำหรับ นักศึกษา กศน.ตร วจสอบสิทธิ์ที่สำนักงาน กศน.จังหวัด/อำเภอ และศูนย์การเรียนรู้ชุมชน

สำหรับกรณีไ ม่ได้รับเงิ นในช่วงเวลาที่กำหนด สามารถติ ดต ามสอบถามได้ที่ สถานศึกษาต้นสังกัด

หรือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

หรือ ส่วนราชการต้นสังกัด หรือโทร. 1579 , 1693 ซึ่งอาจจะมีนักเรียนบางคนได้รับเงิ นล่ าช้ า

เพราะมีสาเห ตุมาจากปัจจัยต่างๆ ดังนี้ นักเรียนย้ ายโรงเรียนหลังวันที่ 25 มิถุนายน 2564

โรงเรียนตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดาร และสถานก ารณ์การระบ าดCV

อย่ างไรก็ต ามยืนยันว่านักเรียน นักศึกษา ทุกคนที่มีสิทธิ์ต้องได้รับเงิ นเยี ยวย าเต็มจำนวน” รมว.ศธ. กล่าว

นางสาวตรีนุช กล่าวด้วยว่า ส่วนกรณีที่ผู้ปกครองและนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ที่ศึกษาอยู่ในสถาบันการอาชีวศึกษา

สังกัดสอศ. จำนวน 23 แห่ง ร้องเรียนว่าไ ม่ได้รับการพิจารณาให้ได้รับเงิ นเยี ยวย า คนละ 2,000 บ าท นั้น

ที่ผ่ านมา สอศ.ได้จัดทำตัวเลขข้อมูลนักศึกษา ในสังกัด สอศ.ที่จะได้รับการเยี ยวย าครอบคลุมทุกระดับ

และเสนอไปยังสภาพัฒนาเศร ษฐกิจและสังคมแห่งชาติพิจารณา แต่เมื่อสภาพัฒน์ฯ พิจารณาและส่งเรื่องให้คณะรั ฐมนตรี (ครม.)

กลับตั ดกลุ่มนักศึกษาระดับปริญญาตรีของ สอศ.ออกไป

เมื่อตนทร าบเรื่องจึงได้หารือกับ ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกร รมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) และ ได้มอบหมายให้

ดร.สุภัทร จำปาทอง ปลัด ศธ.ประสานไปยังสภาพัฒนาเศร ษฐกิจและสังคมแห่งช าติ เพื่อพิจารณาทบทวนและขย ายเพดานการเยี ยวย าเงิ นคนละ 2,000 บ าท

ให้ถึงกลุ่มนักศึกษาปริญญาตรีแล้ว และเมื่อผ่ านการพิจารณาตามขั้นตอนของสภาพัฒน์ฯ ก็ต้องเสนอให้คณะรั ฐมนตรี (ครม.)

ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป หากผ่ านมติ ครม.แล้ว สอศ.

จะเร่งดำเนินการโอนงบประมาณให้แก่สถาบันการอาชีวศึกษาทันที

ทั้งนี้ สอศ.ได้จัดทำตัวเลขข้อมูลนักศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 10,538 คน

ที่จะได้รับการเยี ยวย าเงิ นคนละ 2,000 บ าท เพื่อเสนอให้สภาพัฒน์ฯ พิจารณาแล้ว

อ่านเพิ่มเติม