ร าคาทองโดนใจ รีบซื้อเก็บเลย

วันที่ 3 ก.ย. 2564 สมาคมค้าทองคำร ายงานว่า ร าคาทองไทยวันนี้ ครั้งที่ 1 เมื่อเวลา 09.22 น.

ร าคาทองคงที่ ส่งผลให้ ทองคำแท่ง รับซื้อบ าทละ 27,800 ข ายออกบ าทละ 27,900 บ าท

ส่วน ทองรูปพรรณ รับซื้อบ าทละ 27,303.16 ข ายออกบ าทละ 28,400 บ าท

ทองคำแท่ง

– รับซื้อบ าทละ 27,800 บ าท

– ขายออกบ าทละ 27,900 บ าท

ทองรูปพรรณ

– รับซื้อบ าทละ 27,303.16 บ าท

– ขายออกบ าทละ 28,400 บ าท

อย่ างไรก็ต าม ร าคาทองวันนี้ 3 ก.ย.64 เปิ ดตลาด ไ ม่เพิ่ม ไ ม่ลด รูปพรรณข ายออก 28,400 บ าท

ขอบคุณ สมาคมค้ าทอง

อ่านเพิ่มเติม