13จังหวัด ได้เงิ นเยี ยวย ารอบ2 อีก2,500

เมื่อวันที่ 3 ก.ย. 64 น.ส.ลัดดา แซ่ลี้ โฆษกสำนักงานประกันสังคม เปิ ดเผยถึงความคืบหน้ าแนวทางการจ่ ายเงิ นเยี ยวย าผู้ประกันตนมาตร า 33

ที่ได้รับผลกระทบจาCVว่า วันนี้ได้โอนจ่ ายให้อีกกว่า 1 แสน 2 หมื่นคน คนละ 2,500 บ าท ในรอบเก็บตก ที่รอบแรกโอนไ ม่ผ่ าน

เพราะยังไ ม่ได้ผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชน อีกส่วน ก็ได้ผ่านการตรวจสอบสถานะความเป็นลูกจ้ าง จากนายจ้ างเรียบร้อยแล้ว

โดยรอบแรกจะเป็นโอนให้จนครบจำนวนผู้ประกันตน ใน 9 กิจการ ในพื้นที่ 29 จังหวัดสีแดงเข้ม

สำหรับเงิ น เ ยี ย ว ย า รอบ 2 อีก 2,500 บ าท ที่เป็นความหวังของลูกจ้ าง น.ส.ลัดดา โฆษกสำนักงานประกันสังคม เปิ ดเผยว่า

กระทร วงแร งงาน จะนำโครงการจ่ ายเงิ นเยียว ย าCV ให้ลู กจ้ างมาตร า 33 รอบที่ 2 อีก 2,500 บ าทนี้

เสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรั ฐมนตรี ในวันที่ 7 กันย ายน 2564 นี้

เพื่อพิจารณาอนุมัติกรอบวงเงิ นที่จะจ่ ายให้กับลู กจ้ างผู้ประกันตนมาตร า 33 ในพื้นที่ 13 จังหวัดสีแดงเข้ม จำนวนกว่า 3 ล้าน 2 แสนคน อีกครั้ง

หลังจากเดือนที่แล้ว ได้รับไปก้อนหนึ่งแล้ว 2,500 บ าท ถ้ารวมรอบที่ 2 นี้ ก็เท่ากับว่า รวมเป็น 5,000 บ าท เพื่อเป็นการเยี ยวย าคนทำงานผู้ประกันตนมาตร า 33

ขอบคุณที่มา siamtopic

อ่านเพิ่มเติม