ธ.ออมสินให้ยืม 1เเสนบ าทเอาไปหมุนก่อนค่อยคืนทีหลัง

ธนาคารออมสิน เปิ ดลงทะเบี ยน สินเชื่ ออิ่มใจ วงเ งิน 2,000 ล้านบ าท ทางเว็ บไซต์ธนาคารออมสิน gsb.or.th ให้ธุรกิจร้ านอาหาร

หรือร้ านเครื่องดื่ม ที่ได้รับผลกระทบ จากการแพร่ระบ าดของ C V กู้ได้ร ายละ ไ ม่เกิน 100,000 บ าท

โดยไ ม่ต้องใช้หลักประกันการกู้ เปิ ดลงทะเบี ยน แจ้งความประสงค์ขอกู้ ตั้งแต่วันนี้ 11 ก.ค.-31 ธ.ค.64 หรือจนกว่าจะครบจำนวนวงเ งินโครงการ

จุดเด่น

เพื่อเสริมสภาพคล่องของกิจการร้ านอาหาร หรือเครื่องดื่ม ที่ได้รับผลกระทบจาก CV

ร ายละเอี ยดการสมัคร

คุณสมบัติผู้กู้

เป็นบุคคลธรรมดา สัญช าติไทย อายุไ ม่ต่ากว่า 20 ปี

เป็นผู้ประกอบการร้านอาหาร หรือเครื่องดื่ม ที่เป็นร้ านจำหน่ายแบบถาวร เช่น ร้ านอาหารในห้างสรรพสินค้า /

ร้ านอาหารที่เปิ ดในห้องแถว หรืออาคารพาณิชย์ / ภัตต าคาร / ร้ านที่มีลักษณะเป็นบูธ / ผู้ประกอบการรถ Food

Truck ซึ่งไ ม่ใช่ร้ านแบบหาบเร่ / แผงลอย / รถเข็น

ต้องแนบไฟล์ภาพถ่ายที่มีผู้กู้ พร้อมสถานประกอบการ และยืนยันการไ ม่เลิ กจ้ างแร งงานในระบบลงทะเบี ยน

ไ ม่เป็นลู กจ้ าง พนักงาน ผู้บริหาร หรือกร รมการของธนาคารออมสิน

มีถิ่นที่อยู่อาศัย และสถานประกอบการแน่นอน

มีบัญชีเงิ นฝากของธนาคารออมสิน

เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก CV

วงเงิ นกู้

ไ ม่เกินร ายละ 100,000 บ าท ไ ม่นับรวมกับวงเงิ นสินเชื่ อธุรกิจห้องแถว โดยแยกตามรูปแบบของร้ านค้า ดังนี้

รูปแบบที่ 1 ประกอบไปด้วย ร้ านอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีรูปแบบเป็นภัตต าคาร / ร้ านในห้างสรรพสินค้า / ร้ านค้าที่อยู่ในห้องแถว หรือ อาคารพาณิชย์

รูปแบบที่ 2 ประกอบไปด้วย ร้ านอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีรูปแบบเป็น Booth / Food court / POP UP Store / Food Truck หรือร้ านค้าที่มีลักษณะเดียวกัน

ระยะเวลาการชำระคืน

สูงสุดไ ม่เกิน 5 ปี (60 งวด) โดยรวมกับระยะเวลาปลอดชำระหนี้ 6 ง วดแรกแล้ว (เงิ นต้นและดอกเ บี้ย)

อัตราดอกเ บี้ย

อัตราดอกเ บี้ย ร้อยละ 3.99 ต่อปี (Effective Rate)

อัตร าดอกเบี้ ยผิ ดนัดชาระหนี้ เท่ากับอัตร าดอกเบี้ ยสูงสุดตามสัญญาบวก ร้อยละ 3.00 ต่อปี ของเงิ นต้นที่ถึงกาหนดชำระ (Effective Rate)

วงเงิ นรวมของโครงการ

จำนวนเ งิน 2,000 ล้านบ าท

ค่ าธรรมเนียม

ยกเว้น ค่ าธรรมเนียมการให้บริการสินเ ชื่อ

หลักประกันเงิ นกู้

ไ ม่มีหลักประกัน

ช่องทางให้บริการสินเ ชื่อ

1. ลงทะเบี ยนขอสินเชื่ อผ่ าน gsb.or.th ด้วยตนเอง หรือติ ดต่อที่ธนาคารออมสิน เพื่ออำนวยความสะดวกในการลงทะเบี ยน

2. ผ่ านการคัดกรองคุณสมบัติต ามที่ธนาคารกาหนด ให้ยื่นขอสินเ ชื่อผ่ าน แอปพลิเคชั่น MyMo เป็นหลัก

อ่านเพิ่มเติม