กลุ่มนี้ อย่ าเพิ่งยื่นทบทวนสิทธิ

จากกรณีที่ทางสำนักงานประกันสังคม เปิ ดให้ผู้ประกันตนมาตร า 33 , มาตร า 39 และ มาตร า 40

ในพื้นที่ 29 จังหวัดสีแดง ที่ไ ม่ได้รับสิทธิเงิ นเยี ยวย า จำนวน 2,500 บ าท และ 5,000 บ าทในรอบแรก

สามารถยื่นทบทวนสิทธิเพื่อรับเงิ นเยี ยวย า ในวันที่ 1-30 ก.ย. 2564

ซึ่งผู้ที่สามารถยื่นทบทวนสิทธิ จะต้องเข้าไปเช็ กสิทธิของตนเอง บนเว็ บไซต์ sso.go.th

โดยขึ้นข้อความว่า ไ ม่ได้รับสิทธิ ซึ่งทางประกันสังคมแนะว่า อย่ าลืมผูกบัญชีพร้อมเพย์ กับเลขบัตรประชาชน เพื่อรอรับเ งินโอนเข้าบัญชีดังกล่าว

ล่ าสุด ทางเพจเฟซบุ๊ก ข่าวประกันสังคม ได้มีการแจ้งเตือนกลุ่มผู้ประกันตน มาตร า 40 ต่อไปนี้ อย่ าพึ่งยืนทบทวนสิทธิ

เนื่องจากหากไปยื่นทบทวนสิทธิ จะทำให้ได้รับเงิ นล่ าช้าออกไป เพราะชื่อในระบบมันซ้ำซ้อนกัน ให้รอเช็ กสิทธิอีกครั้งในวันที่ 7 ก.ย. 64 เป็นต้นไป

ระบบจะทยอยนำรายชื่อขึ้นระบบประกันตน โดยโฆษกประกันสังคมแจ้งว่าจะโอนเงิ นให้กับประผู้ประกันตนให้ครบทุกมาตร าก่อน

กลุ่มผู้ประกันตน ม.40 ต่อไปนี้ อย่ าพึ่งยื่นทบทวนสิทธิ

1. กลุ่มผู้ประกันตน ม.40 ใน 3 จังหวัด คือ ชลบุรี ฉะเชิงเทร า และ อยุธย า ที่ทำการสมัครและชำระเงิ นงว ดแรกในช่วงวันที่ 1-24 สิงหาคม 2564

2. กลุ่มผู้ประกันตน ม.40 ใน 16 จังหวัด คือ กาญจนบุรี ตาก นครนายก นครร าชสีมา ประจวบคีรีขันธ์ ปร าจีนบุรี เพชรบุรี เพชรบูรณ์ ระยอง

ร าชบุรี ลพบุรี สมุทรสงคร าม สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี และอ่างทอง ที่ทำการสมัครและชำระเงิ นงว ดแรกในช่วงวันที่ 4-24 สิงหาคม 2564

หากเช็ กสิทธิในวันที่ 7 ก.ย. 64 แล้วไ ม่ได้รับสิทธิ ค่อยยื่นทบทวนสิทธิอีกครั้ง

เนื่องจากมีระยะเวลายื่นทบทวนสิทธิทั้งหมด 1 เดือน และสามารถโหลดแบบฟอร์มเพื่อยื่นทบทวนสิทธิอีกครั้งหนึ่ง

อย่ างไรก็ต าม สำหรับผู้ประกันตนที่เช็ กแล้ว ขึ้นไ ม่ได้รับสิทธิ อย่ าเพิ่งยื่นทบทวนสิทธิ ให้รอตรวจสอบอีกครั้งหลังวันที่ 7 ก.ย.64 ค่ะ

ขอบคุณ ข่าวประกันสังคม

อ่านเพิ่มเติม