ทองคำล่ าสุดใกล้แตะ30,000

วันที่ 6 กันย ายน 2564 สมาคมค้าทองคำร ายงาน ร าคาทองไทย ครั้งที่ 1 เมื่อเวลา 09:22 น.

โดยร าคาทองล่ าสุดร าคานั้น ได้มีการปรับพุ่งขึ้นมาอีก 50 ส่งผลทำให้ร าคาวันนี้

ทองคำแท่ ง รับซื้อบ าทละ 28,000 ข ายออกบ าทละ 28,100 บาท

ส่วนทองรูปพรรณ รับซื้อบ าทละ 27,500.24 ข ายออกบ าทละ 28,600 บ าท

ทั้งนี้ คำแนะนำ สำหรับ ผู้ที่จะซื้อทองคำ เร าต้องสังเก ตุอะไรบ้ างนั้น

เร ามีคำแนะนำจาก สคบ. ซึ่งร ายละเอี ยดเหล่านี้ผู้บริโภคทุกท่ าน พึงต้องรู้และสังเก ตุเมื่อเวลาไปซื้อทองต ามร้ านทองต่ างๆ

ซึ่งนอกจากร้ านข ายทองต้องติ ดสล ากสินค้ าถูกต้องและชัดเจนแล้ว ยังมี 5 ข้อสำคัญที่ต้องรู้ไว้

5 ข้อควรรู้ก่อนซื้อทอง

1 ร้ านทองต้องแสดงร าคาขายทองแท่งและทองรูปพรรณของแต่ละวันชัดเจน มีการแสดงร าคารับซื้อคืน

และมีการแสดงค่ ากำเห น็จ ซึ่งค่ ากำเห น็จอาจจะไ ม่ได้ติ ดที่หน้ าร้ าน แต่ติ ดอยู่ในถาด

2 มีป้ายบอกประเภทสินค้าชัดเจนว่าเป็นสร้อย แหวน กำไล

3 มีการระบุชัดเจนว่า มีเปอร์เซ็นต์ทองเท่าไร เช่น 96.5 เปอร์เซ็นต์ หรือ 99.99 เปอร์เซ็นต์ เป็นต้น

4 ที่เนื้อทองคำทุกชิ้นจะต้องมีโลโก้ของโรงงานผู้ผลิต

5 ต้องระบุน้ำหนักของทองแต่ละชิ้นให้ชัดเจน

ขอบคุณ สมาคมผู้ค้าทองคำ

อ่านเพิ่มเติม