เคาะแล้ว กลุ่มนี้รับเงิ นเยี ยวย าเพิ่มอีก2,500

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรั ฐมนตรี ระบุ ที่ประชุม ครม. อนุมัติการจ่ ายเ งินเยี ยวย าผู้ประกันตนมาตร า 33

ในพื้นที่สีแดงเข้ม 29 จังหวัด ใน 9 ประเภทกิจการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการคุมเข้มของรั ฐโดยมีร ายละเอี ยดดังนี้

การเพิ่มกรอบวงเงิ นเยี ยวย าผู้รปะกันตนมาตร า 33 ในพื้นที่สีแดงเข้ม 29 จังหวัด

จากเดิม 17,050 ล้านบ าท ไปเป็น 17,912 ล้านบ าท

เนื่องจากมีนายจ้าง 18,900 ร าย เป็นจำนวน 226,394 ร าย และผู้ประกันตนมาตร า 33 เพิ่มขึ้นอีกกว่า 400,000 ร าย

รวมเป็นจำนวน 3,877,936 ร าย เนื่องจากเป็นผลของการขย ายเวลาให้นายจ้างในพื้นที่สีแดงเข้ม 3 จังหวัด และ 16 จังหวัด

สามารถขึ้นทะเบี ยนประกันสังคมร ายใ หม่ได้ภายในวันที่ 24 ส.ค. 64

นอกจากนี้ ยังอนุมัติกรอบวงเ งิน 16,103 ล้านบ าท ช่วยเหลือนายจ้างและผู้ประกันตนมาตร า 33 ในพื้นที่สีแดงเข้ม 13 จังหวัดเพิ่มอีก 1 เดือน

โดยนายจ้างจำนวน 194,660 ร าย จะได้รับเงิ นเยี ยวย าจำนวน 3,000 บ าท ต่อหัวลู กจ้ าง แต่ไ ม่เกิน 200 คน

รวมวงเ งิน 7,257 ล้านบ าท ส่วนผู้ประกันตนมาตร า 33 จำนวนกว่า 3.5 ล้านคน จะได้รับเ งินเยี ยวย าประกันสังคมคนละ 2,500 บ าท

รวมเป็นวงเ งิน 8,846 ล้านบ าท โดยจะเริ่มโอนเงิ นเยี ยวย าภายในเดือน ก.ย. นี้

ขอบคุณที่มา siamtopic

อ่านเพิ่มเติม