กรมอุตุฯ เตื อนมรสุ มถล่ มหนัก

เมื่อวันที่ 9 ก.ย.2564 กรมอุตุนิยมวิทย า พย ากรณ์อากาศ 24 ชั่ วโมงข้างหน้ า บริเวณประเท ศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่อง

กับมีฝนตกหนักบ างแห่งในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้

ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ ยงภั ยบริเวณดังกล่าว

ระวั งอันตร ายจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิ ดน้ำท่ วมฉั บพลั นและน้ำป่าไหลหล ากไว้ด้วย

สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแร งขึ้น

โดยทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 2-3 เมตรและอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร

ส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะน องคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมั ดระวั งและเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกฝั่งจนถึงวันที่ 14 กันย ายน 2564

เนื่องจากร่องมร สุมกำลังแร งพ าดผ่ านภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ าง

ประกอบกับมรสุ มตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทยมีกำลังแ รง

อนึ่ง พ ายุโซนร้อน โกนเซิน (CONSON) บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน กำลังเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

คาดว่าจะเคลื่อนผ่ านเกาะไหหลำลงอ่าวตังเกี๋ยในช่วงวันที่ 12-13 กันย ายน 2564 ขณะที่ฝุ่นละอองขนาดเล็ก

ในช่วงของฤดูฝนการสะสมของฝุ่นละออง/หมอกควันมีน้อย

พย ากรณ์อากาศสำหรับประเท ศไทยตั้งแต่เวลา 06.00 น.วันนี้ ถึงเวลา 06.00 น.วันพรุ่งนี้

ภาคเหนือ มีฝนฟ้าคะน องร้อยละ 80 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบ างแห่ง บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใ หม่ ลำพูน ลำปาง น่าน แพร่ อุตรดิตถ์ สุโขทัย พิ ษณุโลก

พิจิตร เพชรบูรณ์ กำแพงเพชร และตาก อุณหภูมิต่ำสุด 23-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-32 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีฝนฟ้าคะน องร้อยละ 80 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบ างแห่ง บริเวณจังหวัดเลย หนองบัวลำภู อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ

นครพนม สกลนคร กาฬสินธุ์ มหาส ารคาม ขอนแก่น ชัยภูมิ ร้อยเอ็ด มุกดาหาร ยโสธร นครร าชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลร าชธานี และอำนาจเจริญ

อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 26-30 องศาเซลเซียส ลมแปรปร วน ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ภาคกลาง มีฝนฟ้าคะน องร้อยละ 80 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบ างแห่ง บริเวณจังหวัดนครสวรรค์ ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธย า

นครปฐม กาญจนบุรี และร าชบุรี อุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-32 องศาเซลเซียส ลมแปรปร วน ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ภาคตะวันออก มีฝนฟ้าคะน องร้อยละ 80 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบ างแห่ง บริเวณจังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทร า ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตร าด

อุณหภูมิต่ำสุด 23-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 27-32 องศาเซลเซียส

ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะน องคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) มีฝนฟ้าคะน องร้อยละ 40 ของพื้นที่ บริเวณจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สงขลา ปัตต านี ยะลา และนร าธิวาส

อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียส

ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมา : ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร

บริเวณที่มีฝนฟ้าคะน องคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมร าชลงไป :

ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) มีฝนฟ้าคะน องร้อยละ 80 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบ างแห่ง บริเวณจังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ และตรัง

อุณหภูมิต่ำสุด 20-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28-32 องศาเซลเซียส

ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมา : ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20-40 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะน องคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร

ตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไป : ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะน องคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 80 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบ างแห่ง

อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-32 องศาเซลเซียส ลมแปรปร วน ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

อ่านเพิ่มเติม