รู้ยังกดเงิ นสดได้2ร ายการ รีบไปกดมาใช้เลย

สำหรับผู้ถือบัตรค นจนหรือบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ หลังมีข่าวออกมาว่าจะมีการลงทะเบี ยนใ หม่

แต่ก็ยังไ ม่มีการกำหนดวันที่แน่นอน ล่ าสุด เร ามาเช็ คสิทธิผู้ถือบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐบัตรค นจน รอบเดือนกันย ายน

ยังเหลืออะไรให้ใช้ได้อีกบ้ าง วันที่ 15-18 และ 22 นี้ หลังจากผู้ถือบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ บัตรค นจน จำนวน 13.6 ล้านคน

ได้รับค่ าสินค้าประจำเดือนสูงสุด 300 บ าท และ โครงการเพิ่มกำลังซื้ออีก 200 บ าทไปแล้ว

เมื่อวันที่ 1 กันย ายน ตามด้วย วันที่ 3 กันย ายน ผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป 4.7 ล้านคนได้รับเงิ นเบี้ยยังชีพเรียบร้อยแล้ว

สิทธิที่ยังเหลือในเดือนกันย ายน ที่ผู้ถือบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐบัตรค นจนตก ยังสามารถใช้ได้ มีดังนี้

วันที่ 15 กันย ายน 2564

ผู้มีสิทธิบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐบัตรค นจน ที่เติมเงิ นเข้าบัตร แล้วใช้เงิ นจากบัตรรูดซื้อสินค้าและบริการ

ผ่ านร้ านธงฟ้าประชารั ฐ หรือร้ านค้าเอกชนอื่น ๆ ที่จดทะเบี ยนภาษีมูลค่ าเพิ่ม โดยรั ฐจะคืนภาษี 5% ให้ผ่ านบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ

เงิ นส่วนนี้สามารถนำบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ ไปกดเป็นเงิ นสดออกมาใช้

หรือรูดซื้อของต ามร้ านธงฟ้า และร้ านค้าอื่น ๆ ที่ร่วมโครงการได้

ทั้งนี้ ผู้ที่เติมเงิ นเข้าบัตรค นจน แล้วใช้จ่ ายเงิ นซื้อสินค้ า จะได้รับเงิ นภาษี 5% คืนเข้าบัตรต ามยอดการใช้จ่ าย เช่น

ใช้จ่ าย 100 บ าท คืนภาษี 5% จำนวน 5 บ าท

ใช้จ่ าย 500 บ าท คืนภาษี5% จำนวน 25 บ าท

ใช้จ่ าย 1,000 บ าท คืนภาษี 5% จำนวน 50 บ าท

วันที่ 18 กันย ายน 2564 ช่วยเหลือค่ าไฟฟ้า 230 บ าท

โดยหนึ่งครัวเรือนได้หนึ่งสิทธิ กรณีที่ใช้เกินวงเงิ นที่กำหนด ผู้ถือบัตรฯ ต้องเป็นผู้รับภาระค่ าไฟฟ้าทั้งหมด ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปร าการ

ช่วยเหลือค่าน้ำประปา 100 บ าท

การประปานครหลวง ช่วยบรรเทาภาระค่ าใช้จ่ ายด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานแก่ผู้ถือบัตรคนจนกว่า 13.9 ล้านคน หรือประมาณ 8 ล้านครัวเรือน โดยมีเงื่ อนไข ดังนี้

-เป็นผู้มีสิทธิ์ในบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ (1 ครัวเรือน ใช้ได้เพียง 1 สิทธิ์ เท่านั้น)

-ใบแจ้งค่ าน้ำที่ได้รับสิทธิ์ คือ ใบแจ้งค่ าน้ำเดือนพฤศจิกายน 2563 – ตุลาคม 2564 (รวมระยะเวลา 12 เดือน)

-มียอดเงิ นรวมภาษีมูลค่ าเพิ่มที่ต้องชำระทั้งสิ้ นไ ม่เกิน 100 บ าท ต่อ 1 ทะเบี ยนผู้ใช้น้ำ ต่อเดือนหากเดือนใดมียอดเกิน 100 บ าท

จะไ ม่สามารถรับสิทธิ์ดังกล่าวในเดือนนั้นได้ และต้องชำระเองเต็มจำนวน

-สิทธิ์นี้ไ ม่ครอบคลุมสำหรับผู้ใช้น้ำในหอพัก หรือคอนโดมิเนียม

-ชำระค่ าน้ำต ามปกติผ่ านช่องทางต่าง ๆ ของ กปน. และจะได้รับการโอนเงิ นคืนผ่านบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐตามยอดชำระจริงในกลางเดือนถัดไป

วันที่ 22 กันย ายน 2564 เงิ นช่วยเหลือพิเศษสำหรับผู้พิการ ที่ถือบัตรผู้พิการ 200 บ าท

โอนให้ประมาณวันที่ 22 สิงหาคม สามารถกดเป็นเงิ นสดออกมาใช้ได้ ที่ตู้เอทีเอ็ม ธนาคารกรุงไทย

ขอบคุณ thebangkokinsight

อ่านเพิ่มเติม