ธกส. ให้ยื่นสมัครยืม50,000

ธกส. วงเงิ นกู้ยืม 50,000 บ าท เพื่อใช้เป็นค่ าใช้จ่ ายในชีวิตประจำวัน

ค่ าลงทุนในการประกอบอาชีพร ายละเอี ยดคุณสมบัติผู้กู้เป็นบุคคลสัญช าติไทยที่มีอายุ 20 ปี

ขึ้นไปเป็นทาย าทเกษตรกร บัณฑิตที่จบการศึกษาใ หม่ เกษตรกรุ่นใ หม่ อายุไ ม่เกิน 45 ปี

เป็นผู้ที่ผ่ านการศึกษาหรืออบรมความรู้ทางด้านการเกษตรหรือธุรกิจเกษตรเป็นผู้ที่ขึ้นทะเบี ยนเป็นลู กค้ าของ ธ.ก.ส. ตามข้อบังคับ

ฉบับที่ 44ระยะเวลาการชำระคืนเงิ นกู้กรณีผู้กู้ขอสินเ ชื่อ เป็นค่ าใช้จ่ าย

หมุนเวียน ไ ม่เกิน 12 เดือนนับตั้งเเต่วันที่ขอสินเ ชื่อ เว้นเเต่มีเห ตุพิเศษไ ม่เกิน 18 เดือนกรณีขอผู้กู้ขอสินเ ชื่อ เป็นค่ าลงทุน

ไ ม่เกิน 10 ปี นับตั้งเเต่วันที่ขอสินเ ชื่อ เว้นเเต่มีเห ตุพิเศษไ ม่เกิน 15 ปี

อัตร าเ บี้ย

อัตร าเบี้ ยปัจจุบันเท่ากับร้อยละ 7 ต่อปีหรือ 0.59 ต่อเดือน

ร ายละเอี ยดวงเงิ นกู้

วงเงิ นกู้สูงสุดไ ม่เกิน 1,000,000 บ าท ต่อร าย

หลักประกันเ งินกู้

ให้ผู้กู้ใช้หลักประกันหนี้เงิ นกู้ยืมตามข้อบังคับเเละวิธีปฏิบัติปกติของธนาคารธ.ก.ส. เป็นลำดั บเเรก

กรณีผู้กู้ใช้ที่ดินหรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้ างที่เป็นที่อยู่อาศัยจำนองเป็นหลักประกันในการกู้ เมื่อรวมกับวงเงิ นกู้ยืมทุกสัญญาที่ใช้เป็นหลักประกันประเภท

เดียวกันนี้เเล้ว ให้กู้ได้ไ ม่เกินร้อยละ 100 ของวงเงิ นจดทะเบี ยนจำนอง

กรณีผู้กู้ใช้บุคคลในการค้ำประกัน 2 คนขึ้นไป เมื่อรวมกับวงเงิ นกู้ทุกสัญญาที่ใช้หลักประกันประเภทเดียวกันให้กู้ได้ไ ม่กิน 300,000 บ าท ของวงเ งินสินเ ชื่อ

กรณีผู้กู้ใช้บุคคลรับรองรับผิ ดอย่ างลู กหนี้ร่วมกัน เมื่อรวมกับวงเงิ นกู้ทุกสัญญาที่ใช้หลักประกันประเภทเดียวกัน ให้กู้ได้ไ ม่เกิน 300,000 บ าท ของวงเงิ นสินเ ชื่อ

หากไ ม่พียงพอให้ผู้กู้สามารถใช้บรรษัทประกันสินเชื่ ออุตสาหกร รมขนาดย่อม บสย. ค้ำประกันห นี้วงเงิ นเงิ นกู้ยืมได้

สอบถามข้อมูลได้ที่ ธนาคารเพื่อการเกษตรเเละสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.ส. ทุกสาขา Call Center 0 2555 0555

อ่านเพิ่มเติม