ทองพุ่งขึ้นไ ม่หยุด

ร าคาทองวันนี้ 22 ก.ย.ปรับร าคาขึ้น 250 บ าท เปรียบเทียบกับร าคาปิดเมื่อวานนี้ 21 ก.ย.

โดยทองรูปพรรณข ายออกบ าทละ 28,650 บ าท

อ้างอิงข้อมูลล่ าสุดจากสมาคมค้าทองคำ ที่เผยแพร่ผ่ านทางเว็ บไซต์ เมื่อเวลา 9:25 น. ที่ผ่ านมา

ทองคำแท่งในประเ ทศ ร าคารับซื้ออยู่ที่บ าทละ 28,050 บ าท ขายออกที่ร าคาบ าทละ 28,150 บ าท ตามประกาศครั้งล่ าสุด

ขณะที่ทองรูปพรรณ 96.5% รับซื้ออยู่ที่บ าทละ 27,545.72 บ าท ขายออกที่ร าคา 28,650 บ าท

ขณะที่ร าคาทองคำตล าดโลก (Gold Spot) อยู่ที่ 1,777.50 ดอลลาร์สหรั ฐต่อออนซ์

สรุปร าคาทองคำ วันที่ 22 ก.ย. 2564

ประก าศครั้งที่ 1

ทองแท่ง

รับซื้อ บ าทละ 28,050 บ าท

ข ายออก บ าทละ 28,150 บ าท

ทองรูปพรรณ

รับซื้อ บ าทละ 27,545.72 บ าท

ข ายออก บ าทละ 28,650 บ าท

อ่านเพิ่มเติม