เฮทั้งประเ ทศ บัตรค นจน รับ1000 ถึงก.ย65

เมื่อวันที่ 23 กันย ายน เพจ สวั สดิการ ทันข่าว ได้โพสต์ข้อความระบุว่า

ขย ายจ่ ายเ บี้ยผู้พิก ารในบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ200 บ าท ถึงเดือนกันย ายน 2565

การรับเบี้ ยความพิก าร จากจำนวน 800 บ าทต่อคนต่อเดือน เป็นจำนวน 1,000 บ าทต่อคนต่อเดือนนั้น

(รวมในบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ200บ าท) จะให้สำหรับคนพิก ารที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ

พร้อมต้องผ่ านคุณสมบัติการลงทะเบี ยนเพื่อสวั สดิการแห่งรั ฐ เท่านั้น

โพสต์ดังกล่าว

ภาพจาก สวั สดิการทันข่าว

โพสต์ดังกล่าว

หากมีความคืบหน้ าอย่ างไรทีมงานจะรีบนำมาอัพเดททันที

ขอบคุณ เพจ สวั สดิการทันข่าว

อ่านเพิ่มเติม