เงื่ อนไข เยี ยวย ารอบ3,000 นาน3เดือน

สำหรับ โครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SME

เมื่อวัน 5 ต.ค.ที่ผ่ านมา เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการในการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงาน ตามมติของ ศบศ.

พร้อมพิจารณาแนวการยกเว้นภาษีเงิ นได้นิติบุคคลให้กับผู้ประกอบการในส่วนของร ายได้จากเงิ นอุดหนุนดังกล่าว

โดย ครม. มอบหมายให้กระทร วงแร งงาน ประสานกระทร วงการคลัง เพื่อพิจารณาแนวการยกเว้นภาษีเงิ นได้นิติบุคคล

ให้กับผู้ประกอบการในส่วนของร ายได้จากเงิ นอุดหนุนดังกล่าว เเละวันนี้ ได้รวมรวม คุณสมบัติ เงื่ อนไข ไทม์ไลน์การเยี ยวย ารอบใ หม่ ดังนี้

สำหรับร ายละเอี ยดสำคัญของโครงการ มีดังนี้

1.คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการเยี ยวย า

ผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ที่เข้าร่วมโครงการเยี ยวย านายจ้ าง อุดหนุนการจ้ างงานจะต้องเป็นนายจ้ างภาคเอกชนที่อยู่ในระบบประกันสังคม

มีการจ้ างงานลู กจ้ างสัญช าติไทยจำนวนไ ม่เกิน 200 คน ในอัตร า 3,000 บ าท/คน/เดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน

2.เงื่อนไขการจ่ ายเงิ นอุดหนุน

-รั ฐจ่ ายเงิ นอุดหนุนเพื่อส่งเสริมและรักษาการจ้างงานให้แก่นายจ้าง ให้กับลูกจ้างสัญช าติไทย

จำนวนไ ม่เกิน 200 คน ในอัตร า 3,000 บ าท/คน/เดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน

-เงิ นอุดหนุนคำนวณตามยอดการจ้างจริงทุกเดือน โดยพิจารณาจากจำนวนลูกจ้ างที่นำส่งเงิ นสมทบประกันสังคม

-นายจ้ างจะต้องรักษาการจ้ างงานไ ม่ต่ำกว่าร้อยละ 95 ในระหว่างร่วมโครงการ

(หากต่ำกว่าร้อยละ 95 จะไม่ได้รับเงิ นอุดหนุนในเดือนนั้น)

ในกรณีนายจ้ างมีการจ้ างงานเพิ่มขึ้น จะได้รับเงิ นอุดหนุนเพิ่มตามจำนวนการจ้างงานจริง

ไ ม่เกินร้อยละ 5 ของจำนวนลูกจ้ างสัญช าติไทย ณ วันเริ่มโครงการ

สำหรับไทม์ไลน์โครงการ มีดังนี้

1.ลงทะเบี ยนเข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่วันที่ วันที่ 20 ต.ค.-20 พ.ย.64

-ยืนยันเข้าร่วมโครงการ

-เลขบัญชีธนาคาร

-ทร าบยอดการจ้ างงาน ณ เดือนที่เข้าร่วมโครงการ

2.ระยะเวลาการโอนเงิ นเยี ยวย า

-เดือนที่ 1 วันที่ 30 พ.ย.64

-เดือนที่ 2 วันที่ 30 ธ.ค.64

-เดือนที่ 3 วันที่ 31 ม.ค.65

อย่ างไรก็ต าม มาตรการนี้คาดว่าจะรักษาระดับการจ้ างงานลูกจ้างสัญช าติไทยในธุรกิจ SMEs

ที่มีลูกจ้ างไ ม่เกิน 200 ร าย ที่มีสถานประกอบการจํานวน 480,122 แห่ง

และจะสามารถรักษาการจ้ างงานลู กจ้ างได้จำนวน 5,040,176 คน

อ่านเพิ่มเติม