รีบเติมให้เต็มถัง ร าคาน้ำมันลดหนักสุดในรอบปี

วันที่ 10 ต.ค. 2564 ผู้สื่อข่าวร ายงานว่า บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้ าปลีก จำกัด (มหาชน)

หรือ OR และบริษัท บ างจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ BCP ประกาศปรับลดร าคาน้ำมันดีเซล B7

และดีเซลส่วนพรีเมียม B7 ปรับลดลง 2 บ าทต่อลิตร ส่วนดีเซลอื่นๆ

และน้ำมันในกลุ่มเบนซินร าคาคงเดิม มีผลตั้งแต่เวลา 05.00 น. วันที่ 11 ต.ค. 64

สำหรับร าคาใหม่มีดังนี้

GSH95S EVO อยู่ที่ 31.15 บ าท/ลิตร

GSH91S EVO อยู่ที่ 30.88 บ าท/ลิตร

GSH E20S EVO อยู่ที่ 29.64 บ าท/ลิตร

GSH E85S EVO อยู่ที่ 23.44 บ าท/ลิตร

Hi Diesel B20S อยู่ที่ 28.04 บ าท/ลิตร

Hi Diesel S B10 อยู่ที่ 28.29 บ าท/ลิตร

Hi Diesel S บาท/ลิตร, 28.29 บ าท/ลิตร

Hi Premium Diesel S อยู่ที่ 33.06 บ าท/ลิตร

ทั้งนี้ ร าคาดังกล่าวยังไ ม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ กทม.

อ่านเพิ่มเติม