เตื อนพ ายุ3ลูกจ่ อถล่ มไทย

เมื่อวันที่ (9 ต.ค.64) ผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำของไทย ชวลิต จันทรรัตน์ ประธานกร รมการบริหาร

บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน)

หรือ ทีมกรุ๊ป วิเคร าะห์สถานการณ์พายุ ที่จะเข้าประเท ศไทย

ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ช่วงเดือน ต.ค. นี้ โดยระบุว่า

มีการยืนยันตรงกันจาก Tropicaistormisk สำนักวิเคร าะห์ระดับนานาช าติของอเมริกา

และของญี่ปุ่น รวมถึงข้อมูลจากทีมกรุ๊ปเอง พบ “พ ายุไลออนร็อก” กำลังจะเข้าไทย

โดยคาดก ารณ์ว่าจะมาถึงไทย ประมาณวันที่ 10-12 ต.ค.นี้ ส่งผลให้มีฝนตกปานกลางถึงหนักมาก ในอีสานเหนือ และอีสานตอนกลาง

นอกจากนี้ ยังตรวจพบ “พ ายุ” อีก 2 ลูก จ่อเข้าไทยตามมาอีกติ ดๆ เมื่อรวมกับพ ายุไลออนร็อก

ทำให้ช่วงนี้ประเท ศไทยต้องเตรียมรับมือพายุถึง 3 ลูก

โดยผลกระทบที่เกิ ดจากพ ายุแต่ละลูกนั้น อาจทำให้เกิ ดน้ำท่ วมขัง

โดยจะท่ วมขังนานไปถึงต้นเดือน พ.ย. 64 ส่วนร ายละเอี ยดด้านพื้นที่ที่จะต้องเตรียมรับมือ มีดังนี้

1. พายุไลออนร็อก (#17:Lionrock – สิงโตฮ่องกง)

เป็นพ ายุลูกที่ 17 ของปีนี้ ก่อตัวขึ้นบริเวณชายฝั่งตะวันออกของประเท ศฟิลิปปินส์

เคลื่อนที่พัดเข้าใกล้ตอนกลางของประเท ศฟิลิปปินส์ ทำให้มีฝนตกหนักในวันที่ 5 ต.ค.

และจะเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ค่อนไปทางเหนือ ผ่านทะเลจีนใต้

คาดว่าจะทวีกำลังขึ้นเป็นพ ายุโซนร้อน แล้วพัดขึ้นฝั่งไป ทำให้ฝนตกหนักถึงหนักมาก

ที่บริเวณเกาะไหหลำ ประมาณวันที่ 8-9 ต.ค. แล้วอ่อนกำลังลงเป็นพ ายุดีเปรสชั่น

เคลื่อนตัวไปขึ้นฝั่งประเท ศเวี ยดนาม ทำให้ฝนตกหนักถึงหนักมากที่กรุงฮานอย

ประมาณวันที่ 10 ต.ค. จากนั้นพ ายุจะเคลื่อนที่เข้าสู่ประเท ศลาว

ผลกระทบต่อประเท ศไทย : จะมีฝนตกปานกลางถึงหนัก ในวันที่ 10 -12 ต.ค.นี้

ในหลายพื้นที่ ได้แก่ นครพนม, สกลนคร, บึงกาฬ, หนองคาย, อุดรธานี, กาฬสินธุ์, ร้อยเอ็ด, มหาส ารคาม

และมีฝนตกปานกลาง ในพื้นที่ภาคอีสานทั้งภาค และมีฝนตกหนักเป็นหย่อมๆ กระจายตัวอยู่ทั้งภาคอีสานด้วย

โดยมีพื้นที่ที่เสี่ ยงจะเ กิด น้ำท่วม ได้แก่

-อ.นาหว้า อ.ศรีสงคร าม อ.ท่าอุเทน พื้นที่โดยรอบภูพาน อ.พรรณานิคม เมืองสกลนคร

-โคกศรีสุพรรณ อ่างเก็บน้ำน้ำอูน โพนพิสัย เมืองอุดรธานี

-อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

-พื้นที่สองตลิ่งลำน้ำชี ตั้งแต่ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม ไปจนถึง อ.เมืองยโสธร

2. พ ายุคมปาซุ (#18:Kompasu – หมู่ดาววงเวียน ญี่ปุ่น)

ก่อตัวขึ้นในมหาสมุทรแปซิฟิก เป็นพ ายุลูกที่ 18 ของปีนี้ เคลื่อนที่ไปทางทิศตะวันตก คาดว่าจะทำให้ฝนตกหนักถึงหนักมาก

ในพื้นที่ตอนบนของประเท ศฟิลิปปินส์ ประมาณวันที่ 11 ต.ค. นี้

แล้วเคลื่อนที่ไปทำให้ฝนตกหนักในตอนใต้ของจีนเหนือเกาะไหหลำ ประมาณวันที่ 12 ต.ค.

ต้องติ ดต ามให้ใกล้ชิดว่าพ ายุลูกนี้ จะขึ้นฝั่งเวี ยดนาม ที่กรุงฮานอย หรือเมืองวินห์

หรือเมืองดานัง หรือ อาจจะสล ายตัวไปประมาณวันที่ 13-14 ต.ค.นี้

ผลกระทบต่อประเท ศไทย มีโอกาสพบฝนตกปานกลางกระจ ายตัว ในวันที่ 13-15 ต.ค.นี้

โดยมีฝนตกหนักเป็นบริเวณเล็กๆ เป็นหย่อมๆ กระจายตัวอยู่ ในพื้นที่ภาคอีสาน ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก

(กาญจนบุรี, ราชบุรี, เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์)

โดยมีพื้นที่ที่เสี่ ยงจะเกิ ดน้ำท่ วม ได้แก่

อ.นาหว้า อ.ศรีสงคราม อ.ท่าอุเทน พื้นที่โดยรอบภูพาน อ.พรรณานิคม อ.เมืองสกลนคร

อ.โคกศรีสุพรรณ อ่างเก็นน้ำน้ำอูน อ.โพนพิสัย อ.เมืองอุดรธานี

อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

พื้นที่ทั้งสองตลิ่งลำน้ำชี ตั้งแต่ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาส ารคาม ไปจนถึง อ.เมืองยโสธร

พื้นที่ทั้งสองตลิ่งแม่น้ำมูล ตั้งแต่ อ.พิมาย ไปถึง อ.พิบูลย์มังสาหาร จ.อุบลร าชธานี

พื้นที่สองตลิ่งลำน้ำป่าสัก ตั้งแต่ อ.วิเชี ยรบุรี อ่างเก็บน้ำป่าสักชลสิทธิ์ ไปถึง อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธย า

3. พ ายุดีเปรสชั่น (#19 : ญี่ปุ่นยังไ ม่ตั้งชื่อ)

ก่อตัวขึ้นในทะเลจีนใต้ คาดว่าจะไปทำให้ฝนตกหนักถึงหนักมาก ในพื้นที่ตอนใต้ของเมืองดานัง

ประเทศเวี ยดนาม ประมาณวันที่ 17 ต.ค. แล้วเคลื่อนที่ไปทำให้ฝนตกหนักในตอนใต้ของประเท ศลาว

ต้องติ ดต ามให้ใกล้ชิดว่าพายุลูกนี้ จะเคลื่อนตัวมาในทิศทางใดแน่ หรืออาจจะสล ายตัวไปประมาณวันที่ 18 ต.ค.นี้

ผลกระทบต่อประเท ศไทย มีโอกาสฝนตกปานกลางกระจายตัว ในวันที่ 17-19 ต.ค.นี้

อาจจะมีฝนตกหนักเป็นบริเวณเล็กๆ เป็นหย่อมๆ กระจายตัวอยู่ในพื้นที่ภาคอีสาน

ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก (กาญจนบุรี, ร าชบุรี, เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์)

โดยมีพื้นที่ที่เสี่ ยงจะเกิ ดน้ำท่ วมเช่นเดียวกันกับพ ายุคมปาซุ คือ ได้แก่

อ.นาหว้า อ.ศรีสงคร าม อ.ท่าอุเทน พื้นที่โดยรอบภูพาน อ.พรรณานิคม อ.เมืองสกลนคร

อ.โคกศรีสุพรรณ อ่างเก็นน้ำน้ำอูน อ.โพนพิสัย อ.เมืองอุดรธานี

อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

พื้นที่ทั้งสองตลิ่งลำน้ำชี ตั้งแต่ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาส ารคาม ไปจนถึง อ.เมืองยโสธร

พื้นที่ทั้งสองตลิ่งแม่น้ำมูล ตั้งแต่ อ.พิมาย ไปถึง อ.พิบูลย์มังสาหาร จ.อุบลร าชธานี

พื้นที่ทั้งสองตลิ่งลำน้ำป่าสัก ตั้งแต่ อ.วิเชี ยรบุรี อ่างเก็บน้ำป่าสักชลสิทธิ์ ไปถึง อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธย า

อ่านเพิ่มเติม