ใครมีรถหลายคัน รู้ยังตั ดสิทธิบัตรค นจน

วันที่ 11 ต.ค. 64 ความคืบหน้ า บัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ หรือ บัตรค นจน เปิ ดลงทะเบี ยนรอบใ หม่ ต้นปี 2565

ทั้งนี้เพจ ข่าวประกันสังคม เผยร ายละเอี ยดในเบื้องต้นว่า บัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ หรือ บัตรค นจน มีคิวเปิ ดให้ลงทะเบี ยนในช่วงต้นปี พ.ศ.2565

เบื้องต้น คุณสมบัติของผู้ลงทะเบี ยนฯ จะต้อง

1.มีสัญช าติไทย อายุ 18 ปีขึ้นไป

2.ว่ างงานหรือมีร ายได้ส่วนตัวไม่เกิน 100,000 บ าทต่อปี

3.ถ้ามีรถยนต์จะถูกนำมาพิจารณา หากมี 2 -3 คันจะไ ม่ได้รับสิทธิ หรือมีบัตรเครดิตก็จะถูกนำมาพิจารณาเช่นกัน

4.ต้องไ ม่มีทรั พย์สินทางธนาคาร สลากออมสิน สลากธ.ก.ส. พันธบัตรรั ฐบ าลและตร าส ารหนี้ หรือถ้ามีจะต้องไ ม่เกิน 100,000 บ าท

5.ร ายได้ต่อครัวเรือนเป็นตัวพิจารณา

อย่ างไรก็ต าม จากการร ายงานดังกล่าวเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น

หากมีความคืบหน้ าที่ชัดเจนจากหน่วยงานรับผิ ดชอบ จะร ายงานให้ทร าบข้อเท็จจริงอย่ างเป็นทางการอีกครั้ง

อ่านเพิ่มเติม