เตื อนพ ายุโซนร้อน คมปาซุ ถล่ มแ รง

กรมอุตุฯ พย ากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้ าระหว่างวันที่ 11 ตุลาคม 2564 – 17 ตุลาคม 2564 ในช่วงวันที่ 11-16 ต.ค. 64

ร่องมรสุมพ าด ผ่านบริเวณภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประกอบกับมรสุ มตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเท ศไทย และอ่าวไทย

ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบ างแห่งบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง

รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตะวันออก และภาคใต้ สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังแ รง

โดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณอ่าวไทยตอนล่ างคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร และบริเวณที่มีฝนฟ้าคะน องคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร

หลังจากนั้น บริเวณความกดอากาศสูงจากประเท ศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ทำให้ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนน้อย

ในขณะที่ร่ องมรสุ มจะเลื่อนลงไปพาดผ่านภาคกลางตอนล่าง ภาคใต้ตอนบน และภาคตะวันออก

ทำให้บริเวณดังกล่าวยังคงมีฝนฟ้าคะน องเกิ ดขึ้น สำหรับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเท ศไทยมีกำลังอ่อนลง

ทำให้ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนลดลง ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลง

อนึ่ง พ ายุโซนร้อนกำลังแ รง คมปาซุ บริเวณด้านตะวันออกของประเท ศฟิลิปปินส์

มีแนวโน้มเคลื่อนตัวลงสู่ทะเลจีนใต้ และเคลื่อนเข้าใกล้เกาะไหหลำในช่วงวันที่ 12-13 ต.ค. 64

ข้อควรระวัง ในช่วงวันที่ 11-16 ต.ค. 64 ขอให้ประชาชนบริเวณพื้นที่เสี่ ยงภั ยของภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตะวันออก และภาคใต้ ระวั งอันตร ายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม

ซึ่งอาจทำให้เกิ ดน้ำท่ วมฉับพลั นและน้ำป่าไหลหล ากในระยะนี้ไว้ด้วย

สำหรับชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยควรเพิ่มความระมั ดระวั งในการเดินเรือ

ควรหลี กเลี่ ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะน อง สำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนควรงดจากฝั่ง

ภาคเหนือ มีฝนฟ้าคะน อง ร้อยละ 40-70 ของพื้นที่ ตลอดช่วง และมีฝนตกหนักบ างแห่ง

โดยในช่วงวันที่ 11-12 ต.ค. 64 มีฝนตกหนักมากบ างแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิสูงสุด 28-35 องศาเซลเซียสลมแปรปร วน ความเร็ว 5-15กม./ชม.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีฝนฟ้าคะน อง ร้อยละ 60-70 ของพื้นที่ ตลอดช่วง และมีฝนตกหนักบ างแห่ง

โดยในช่วงวันที่ 11 และ 14-15 ต.ค. 64 มีฝนตกหนักมากบ างแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 21-24 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิสูงสุด 28-32 องศาเซลเซียสลมแปรปร วน ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ภาคกลาง มีฝนฟ้าคะน อง ร้อยละ 60-70 ของพื้นที่ ตลอดช่วง และมีฝนตกหนักบ างแห่ง

โดยในช่วงวันที่ 11-12 ต.ค. 64 มีฝนตกหนักมากอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ภาคตะวันออก มีฝนฟ้าคะน อง ร้อยละ 60-70 ของพื้นที่ ตลอดช่วง และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบ างแห่งในช่วงวันที่ 11-16 ต.ค. 64

ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20-40 กม./ชม.ทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะน องคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตรวันที่ 17 ต.ค. 64

ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม./ชม.ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร

บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 2 เมตรอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศา

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) มีฝนฟ้าคะน อง ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ ตลอดช่วง และมีฝนตกหนักบ างแห่งในช่วงวันที่ 11-16 ต.ค. 64

ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20-35 กม./ชม.ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะน องคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

วันที่ 17 ต.ค. 64 ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

บริเวณที่มีฝนฟ้าคะน องคลื่นสูง 1-2 เมตรอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียส

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) มีฝนฟ้าคะน อง ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ ตลอดช่วง และมีฝนตกหนักบ างแห่งในช่วงวันที่ 11-16 ต.ค. 64

ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20-40 กม./ชม.ทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะน องคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร

วันที่ 17 ต.ค. 64 ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม./ชม.ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร

บริเวณที่มีฝนฟ้าคะน องคลื่นสูงประมาณ 2 เมตรอุณหภูมิต่ำสุด 19-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 26-32 องศาเซลเซียส

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีฝนฟ้าคะน อง ร้อยละ 60-70 ของพื้นที่ ตลอดช่วง

และมีฝนตกหนักบ างแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียส

ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

อย่ างไรก็ต าม ขอให้ประชาชนติ ดต ามประก าศจากกรมอุตุฯ เพื่อเตรียมรับมือกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง

อ่านเพิ่มเติม