ใครอย ากถือต่อ บัตรค นจน เผยร ายละเอี ยดเงื่ อนไขของปี65

กรณี บัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ หรือ บัตรค นจน ความคืบหน้ าจากการเปิ ดเผยของ

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรั ฐมนตรี หรือ โฆษกรั ฐบ าล

วันนี้ (13 ต.ค. 64) ว่าการทบทวนโครงการบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ ช่วยเหลือประชาชนทุกกลุ่มนั้น

กระทร วงการคลัง โดยสำนักงานเศร ษฐกิจการคลัง (สศค.) อยู่ระหว่างพิจารณาการเปิ ดลงทะเบี ยนโครงการบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ รอบใ หม่

ซึ่งจะปรับปรุงเงื่ อนไขการลงทะเบี ยนให้รัดกุมยิ่งขึ้น ป้องกันการแอบอ้างสิทธิ สรุปง่ ายๆ ดังนี้

– ปรับเกณฑ์ร ายได้ขั้นต่ำที่กำหนดไว้เดิม 100,000 บ าทต่อปี เป็นให้ใช้เกณฑ์ร ายได้ครัวเรือนแทน

– ทรัพย์สินที่ใช้เป็นเกณฑ์พิจารณาด้วย เช่น บ้ าน ที่ดิน หรือสลากออมทรัพย์ต่ างๆ

– หลักเกณฑ์เสนอ ครม. พิจารณาภายในเดือนพฤศจิกายนนี้

– เปิ ดให้ลงทะเบี ยนได้ในเดือนมกราคม 2565

การลงทะเบี ยนรอบใ หม่ มีเงื่อนไขเบื้องต้น ดังนี้

1. เปิ ดให้ผู้ที่ไ ม่เคยได้รับสิทธิ์เข้ามาลงทะเบี ยน

2. จะมีกลุ่มต กหล่นจากมาตรการของรั ฐที่ผ่ านมาที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ เช่น กรณีไ ม่มีสมาร์ทโฟน สามารถเข้าร่วมบัตรสวั สดิการแห่งรัฐได้อีกกว่า 2 ล้านร าย

3. ผู้ที่ได้รับสิทธิ์เดิมมีจำนวน 13.65 ล้านคน ก็ยังต้องมาลงทะเบีย นใ หม่ เพราะกระทร วงการคลังจะมีการปรับเงื่ อนไขผู้ได้รับสิทธิ์

ให้มีความเหมาะสมมากขึ้น เกณฑ์การลงทะเบี ยนรอบใ หม่ ลงทะเบี ยนมีขั้นตอน ดังนี้

1. ธนาคาร ธกส.,ออมสิน,กรุงไทย

2. แสดงบัตรประชาชน

3. กรอกแบบฟอร์มแจ้งข้อมูลส่วนตัว รายได้ ทรัพย์สิน และหนี้สินของตน

4. เก็บหลักฐานไว้เพื่อยืนยันการลงทะเบี ยน

ผู้สมัครบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ บัตรค นจน ต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้น ดังนี้

– มีสัญช าติไทยอายุ 18 ปีขึ้นไป

– ว่ างงานหรือมีรายได้ส่วนตัวไ ม่เกิน 100,000 บ าทต่อปี

– ไ ม่มีทรัพย์สินทางการเ งิน (เงิ นฝากธนาคาร,สลากออมสิน, สลากธ.ก.ส.,พันธบัตรรั ฐบ าลและตร าส ารหนี้ )

ถ้ามีทรัพ ย์สินดังกล่าวจะต้องมีรวมกันไ ม่เกิน 100,000 บ าท

– ร ายได้ต่อครัวเรือน จะนำมาพิจารณา

อ่านเพิ่มเติม