เตื อน ร ายชื่อจังหวัดต้องระวัง13-20ต.ค.นี้หนักแน่

มีร ายงานว่ากองอำนวยการน้ำแห่งช าติ (กอนช.)ออกประกาศฉบับที่ 23/2564

เรื่อง เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ ยงน้ำหล าก ดินถล่ม น้ำล้นอ่างเก็บน้ำ และน้ำล้นตลิ่ง

โดยระบุชื่อจังหวัดระวังน้ำหล าก ดินถล่ ม ตามร ายละเอี ยดในประกาศต่อไปนี้

ตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทย า ฉบับที่ 3 วันที่ 12 ตุลาคม 2564

พายุโซ นร้อนกำลังแ รง คมปาซุ บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน

คาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณประเท ศเวี ยดนามตอนบน ในช่วงวันที่ 13 – 14 ตุลาคม 2564 โดยจะอ่อนกำลังลง

และทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนตกหนักถึงหนักมากบ างแห่ง ประกอบกับในช่วงวันที่ 12 – 16 ตุลาคม 2564

ร่องมรสุ มจะพาดผ่านภาคเหนือตอนล่ าง ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

ในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรง ทำให้ภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก มีฝนตกหนักถึงหนักมากบ างพื้นที่

กองอำนวยการน้ำแห่งช าติ ได้ประเมินและวิเคร าะห์สถานก ารณ์น้ำจากฝนคาดก ารณ์ (ONE MAP)

ของกรมอุตุนิยมวิทย าและสถาบันสารสนเทศทรัพย ากรน้ำ (องค์การมหาชน)

และพื้นที่เสี่ ยงเฝ้าระวังดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพย ากรน้ำ

และกรมทรัพย ากรธรณี ซึ่งได้ประกาศพื้นที่เฝ้าระวังเสี่ ยง ในช่วงวันที่ 11 16 ตุลาคม 2564

ตามประกาศกองอำนวยการน้ำแห่งช าติ ฉบับที่ 22/2564 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2564 ทั้งนี้

จึงขอเน้นย้ำยังคงให้ติ ดต ามสถานก ารณ์ซึ่งยังมีพื้นที่เสี่ ยงเฝ้าระวัง ในช่วงวันที่ 13 20 ตุลาคม 2564 ดัง

จังหวัดเสี่ ยงน้ำหลากดินถล่ม

1. เฝ้าระวังน้ำหล าก ดินถล่ม บริเวณภาคตะวันออก จังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว จันทบุรี และตร าด

ภาคตะวันตก จังหวัดกาญจนบุรี ร าชบุรี และเพชรบุรี ภาคใต้ จังหวัดระนอง และพังงา

2. เฝ้าระวังระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางที่มีปริมาณน้ำมากกว่าร้อยละ 80 และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น

เสี่ ยงน้ำล้น กระทบพื้นที่บริเวณท้ ายอ่างเก็บน้ำ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดนครร าชสีมา สุรินทร์ บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ และสกลนคร)

ภาคตะวันออก (จังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด)

ภาคกลาง (จังหวัดนครสวรรค์ ลพบุรี และสระบุรี) ภาคตะวันตก (จังหวัดกาญจนบุรี ร าชบุรี และเพชรบุรี)

3. เฝ้าระวังระดับน้ำล้นตลิ่ง และสถานก ารณ์น้ำท่วมขังบริเวณที่ลุ่มต่ำมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น

3.1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บริเวณแม่น้ำมูล อำเภอประโคนชัย อำเภอสตึก และอำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอชุมพลบุรี และอำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ และอำเภอร าษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ

3.2 ภาคกลาง บริเวณแม่น้ำป่าสัก อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธย า และอำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี แม่น้ำลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี แม่น้ำท่าจีน อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

อ่านเพิ่มเติม