5ไม้มงคลเ ส ริ มโชค มั่งมีร ว ยท รั พ ย์

การปลูกต้นไม้หรือหาต้นไม้มาเลี้ยงนั้น ไ ม่ได้ช่วยลดภาวะโลกร้ อนอ ย่ างที่มีการรณรงค์เพียงอ ย่ างเดียวหรอ กนะคะ

แต่ยังมีประโยชน์ต่อร่ างกายมนุษย์อีกมากมาย ทั้งเป็น มงคล ทั้งทำให้อากาศสดชื่นอีกด้วย

ต้นไม้ที่ปลูกเอาไว้บริเวณรอบบ้ า นให้ความร่มรื่น ร่มเงาให้ความสดชื่น มีสีเขียวๆดูแล้วเย็นสบายต า

โดยส่วน มากแล้วหล า ยๆคน มักจะปลูกต้นไม้ต ามที่ชื่นชอบ ดอ กสวยงาม มีสีสัน และดูแลไ ม่ย าก

ซึ่งวันนี้เร าได้นำต้นไม้ทั้ง 5 ชนิด เป็นต้นไม้มง คลที่แนะนำให้ปลูกกันเอาไว้

เพราะมีความหมายที่ดี เขาว่ากันว่าจะช่วยส่งเ ส ริ มในด้านของโชค เ ส ริ มความเป็นสิริม ง ค ล ความมั่งมีให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นไป

ต้นไม้ทั้ง 5 ชนิดนี้หาซื้อได้ไ ม่ย าก ไ ม่ต้องดูแลให้มากมาย ปลูกเอาไว้จะดีมากๆ เร าต ามมาดูกันเลยว่าทั้ง 5 ต้นไม้นี้จะมีต้นอะไรบ้ า ง

ต้นไม้ 5 ชนิดเ ส ริ มโ ชค

1 ต้นลิ้น มังกร

ต้นลิ้น มังกรเป็นต้นไม้ที่หาปลูกได้ง่ ายนิยมปลูกกัน เร าสามารถหาซื้อได้ต ามร้านต้นไม้ทั่วไปมีร าคาที่ไ ม่แพง

สำหรับใครที่มือใหม่ในการเลี้ยงต้นไม้แนะนำให้ปลูกเป็นต้นลิ้น มังกร เพราะปลูกได้ง่ ายไ ม่ต้องดูแลให้ยุ่งย าก

และต ามความเชื่ อว่ากันว่า การปลูกต้นลิ้น มังกรนั้นจะช่วยปัด เป่าสิ่งที่ไ ม่ดีให้ออ กไป จากชีวิตของเร าได้

นิยมปลูกเอาไว้ในห้องนอน ห้องทํางานในบ้ า น ตอนกลางวันจะช่วยในการคาย

ค า ร์ บ อ น ไดออ กไ ซ ด์ ตอนกลางคืนจะช่วยให้ออ ก ซิ เจนออ กมา ทำให้มีอากาศสดชื่น

2 ต้นพลูด่ าง

พลูด่ างนั้นก็มีอยู่ด้วยกันหล า ยชนิดมากๆ เป็นต้นที่เลี้ยงได้ง่ ายและโตได้เร็ว สามารถนำมาเลี้ยงได้ในน้ำและปลูกในดินได้

จัดใส่ในกระถางสวยๆนำไปวางประดับเอาไว้ต ามห้องต่างๆ ต ามโต๊ะทำงานและยังเป็นต้นไม้ที่ให้ประโยชน์ในการดูดส า ร พิ ษ ในอากาศได้ดี

ช่วยให้อากาศที่ดีออ กมา ให้ห า ยใจได้อ ย่ างสดชื่น มีอากาศที่บริสุทธิ์

3 ต้นกวักมรกต

ต้นกวักมรกตต้นไม้ประดับที่จะสามารถหาซื้อได้ไ ม่ย าก หาซื้อได้ต ามร้านต้นไม้ทั่วไปมีร าคาที่ไ ม่แพง

ทั้งยังดูแลได้ง่าย มีหลากหล า ยพันธุ์ ทั้งต้นกวักมรกตด่าง กวักมรกตเขียว กวักมรกตดำ

ซึ่งสามารถเลือ กได้ต ามความชื่นชอบ ความเชื่ อของคนโบร าณนั้น กวักมรกตเป็นต้นไม้ม ง คลที่นิยมปลูกไว้ใน บ้ าน

จะช่วยเรียกเงินทองให้ไหลมาเทมาสู่คนในบ้ า นและช่วยปัด เป่าสิ่งที่ไม่ดีให้ออ กไป

4 ต้นเดหลี

ต้นเดหลีเป็นต้นไม้ที่หล า ยๆท่านนิยมปลูกกันเยอะมาก เป็นพืชมง คลลักษณะของใบนั้นจะมีสีเขียว ดอ กเป็นสีขาวที่ให้ความสวยงาม

เป็นต้นไม้ที่ได้ให้ความสดชื่น คล า ยความชื้นได้ดี โดยส่วน มากแล้วนั้นนิยมปลูกในห้องนอน

และเชื่ อได้ว่าเป็นต้นไม้ที่มีความเชื่อในเรื่องของอายุมั่นขวัญยืน จะนำพาโช คดีเข้ามาหา

วางเอาไว้ในห้องนอนหรือวางเอาไว้บนโต๊ะทำงาน เพื่อเป็นการวางประดับตกแต่งให้สวยงาม ทั้งยังให้ความหมายที่ดีด้วย

5 ต้นว่ าน หางจระเข้

ต้นว่ านหางจระเข้นั้นเป็นต้นไม้ที่ได้ให้ประโยชน์อ ย่ างมากมายทั้งยังนำมาเป็นส มุ น ไ พ รเป็นตัวช่วยที่ดีให้กับผิวและเป็นไม้ประดับ

ว่านหางจระเข้นั้นนิยมนำมาทาบริเวณแ ผ ลเพื่อที่จะให้สมานได้เร็วขึ้น

โดนน้ำ ร้อน มาก็ให้ใช้เนื้อเจลด้านในของว่านหางจระเข้มาทา จะทำให้ไ ม่แ ส บไ ม่ร้อน

และต ามความเชื่ อว่ากันว่าปลูกต้นว่านหางจระเข้ จะช่วยเรียกเงินทองให้ไหลมาเทมาให้กับตัวผู้ปลูกด้วย

ต้นไม้ทั้ง 5 ชนิดนี้เป็นต้นไม้ม ง คลที่คนส่วนใ หญ่แล้วนิยมหามาปลูกเอาไว้ในบ้ า น

จัดวางไว้ในห้องนอน บนโต๊ะทำงาน ห้องรับแขก ให้ความสวยงามทั้งยังมีความหมายที่ดีด้วย

ที่มา postsod

อ่านเพิ่มเติม