น้ำมัน ขึ้นอีกแล้ว

ร าคาน้ำมัน ปรับขึ้นอีก กลุ่มผู้ค้าน้ำมัน ปตท. และ บ างจาก

ประกาศปรับขึ้นร าคาข ายปลีกน้ำมันทุกชนิด 60 สต างค์ต่อลิตร ยกเว้น E85 ปรับขึ้น 40 สต างค์ต่อลิตร

มีผลวันที่ 19 ต.ค. 2564 เวลา 05.00 น.เป็นต้นไป

ทำให้ร าคาข ายปลีกน้ำมัน เป็นดังนี้

กลุ่มเบนซิน-โซฮอล์ ปรับขึ้น 60 สต างค์/ลิตร

น้ำมันเบนซิน อยู่ที่ 39.16 บ าท

แก๊ซโซฮอล์ 95 อยู่ที่ 31.75 บ าท

แก๊ซโซฮอล์ 91 อยู่ที่ 31.48 บ าท

E20 อยู่ที่ 30.24 บ าท

ยกเว้น E85 ปรับขึ้น 40 สต างค์/ลิตร อยู่ที่ 23.84 บ าท

กลุ่มดีเซล ปรับขึ้น 60 สต างค์/ลิตร

น้ำมันดีเซล พรีเมียม B7 อยู่ที่ 34.26 บ าท

น้ำมันดีเซล B7 อยู่ที่ 29.49 บ าท

น้ำมันดีเซล อยู่ที่ 29.49 บ าท

น้ำมันดีเซล B20 อยู่ที่ 29.24 บ าท

ร าคาน้ำมัน ขึ้นไ ม่หยุด ปรับขึ้นทุกชนิด 60 สต างค์/ลิตร มีผลเช้า 19 ต.ค.

อ่านเพิ่มเติม